• Регистрация

Политика за поверителност на ADESA

Последна актуализация: юни 26, 2019

1. Преглед

ADESA Europe NV се грижи за Вашата лична неприкосновеност.

Настоящата политика за поверителност е разработена, за да Ви помогне да получите информация относно нашите практики за поверителност и да се запознаете с правата си на избор, засягащ поверителността, когато използвате нашите сайтове и услуги. Нашата цел е да защитаваме и обработваме личните Ви данни еднакво добре с оглед на законността и прозрачността. (Вие сте в качеството си на клиент, потенциален клиент, посетител на уебсайта ни или друго физическо лице, което е в контакт с нас. Ние сме в качеството си на група на ADESA Europe NV, която включва: ADESA Europe Holding NV, ADESA Europe NV, ADESA Belgium NV, ADESA Nederland B.V., ADESA Deutschland GmbH, ADESA France SAS, ADESA Italia S.R.L., ADESA Subastas España, S.L). Данните за контакт могат да се видят в края на настоящата политика.

 

2. Определения

Лични данни: Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице. Личните данни могат да Ви идентифицират пряко или непряко.

Обработване: Всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Администратор: Физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държавата членка. ADESA Europe е администратор по отношение на личните данни.

Обработващ лични данни: Физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.

 

3. Какви лични данни събираме и обработваме?

Видовете лични данни, които обикновено събираме и обработваме, включват:

Данни за идентификация: За да се регистрирате като клиент на ADESA Europe, ни предоставяте името на Вашата компания, адрес, телефонен номер, електронен адрес и ДДС номер. Ако искате да закупите продукт или услуга, трябва да ни предоставите копие на документа Ви са самоличност и удостоверение за търговско сертифициране.

Данни за сделката: Ако искате да закупите продукт или услуга, събираме допълнителна финансова информация като например номера на Вашата банкова сметка.

Информация за посещения на сайта: Следим за определена информация въз основа на посещенията Ви на нашия сайт и съхраняваме определени данни всеки път, когато взаимодействате с нас, използвайки нашите канали: нашите уебсайтове, нашите приложения за смартфони и др. Така например, използваме „бисквитки“ и получаваме определени видове информация, когато Вашият уеб браузър се ползва с достъп до adesa.eu.

Не събираме и не използваме чувствителни лични данни относно религиозни вярвания, политически или философски убеждения, сексуална ориентация, етническа принадлежност или здравословно състояние.

 

4. Защо използваме Вашите лични данни?

По принцип използваме Вашите лични данни

• като част от изпълнението на договор,
• за да изпълним правни разпоредби и регулации,
• за да отговорим на законните интереси на нашата компания да функционира като търговско предприятие,
• за да Ви предоставим съответните продукти и услуги, когато сме получили Вашето съгласие,
• за да оптимизираме предоставянето на услуги от наша страна,
• за да установим и предотвратим нарушения на законовите разпоредби, с които сме обвързани.

 

5. Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни?

Съхраняваме Вашите лични данни само за времето, необходимо за целите, за които са били събрани.

Съхраняваме личните данни в продължение на две години с оглед на бъдещи клиенти. Данните за клиента и доставчика се съхраняват за срока на действие на договора и за законово изискуемия срок след това, както е обяснено в следващия параграф.

Когато преценяваме колко дълго да съхраняваме лични данни, се придържаме към изискванията за запазване, посочени в приложимия закон (например 7 години за фактури).

В някои случаи, когато сме задължени от компетентен орган или поради текущ съдебен спор, можем да съхраняваме определени данни по-дълго от посоченото по-горе. В този случай съхраняваме данните само за времето, което стриктно се изисква от органа или съдебния спор.

 

6. С кого споделяме Вашите лични данни?

Споделяме Вашите лични данни в рамките на групата на ADESA Europe и извън нея в посочените по-долу ограничени случаи.

Може да прехвърлим личните данни към други филиали на ADESA Europe NV, които включват: ADESA Europe Holding NV, ADESA Europe NV, ADESA Belgium NV, ADESA Nederland B.V., ADESA Deutschland GmbH, ADESA France SAS, ADESA Italia S.R.L., ADESA Subastas España, S.L

В някои случаи сме задължени по закон да споделяме Вашите данни с външни лица,  на които законово сме длъжни да ги прехвърляме. Без изброяването да е изчерпателно, тези външни лица включват данъчни власти, полиция, съдилища, арбитражи, медиатори, адвокати.

Можем да прехвърляме лични данни и на доверени трети лица. Тези трети лица включват доставчици на интернет услуги, облачни услуги, транспортни компании или финансови институции. Не прехвърляме личните Ви данни на трети лица за вторична употреба или други цели.

По отношение на трети лица, които се намират извън Белгия, гарантираме, че личните данни са надлежно защитени в чуждата държава. Когато личните данни се прехвърлят извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), тяхната защита е различна от тази в ЕИП. В тези случаи сме взели необходимите предпазни мерки, за да гарантираме, че личните данни се обработват съгласно белгийските стандарти. Предпазните мерки включват стандартни договорни клаузи на ЕС, защита с парола, криптиране на данни, където е приложимо, ограничен достъп до лични данни, както е допълнително обяснено в следващия параграф.

 

7. Вашата сигурност е от значение

В качеството си на ADESA Europe имаме ангажимент да предприемаме всички разумни и подходящи мерки срещу загуба, злоупотреба или нерегламентиран достъп до личните данни, които съхраняваме.

За тази цел разполагаме с рамка за управление на сигурността и разрешаваме достъп до лични данни само на тези служители, които имат нужда от него, за да изпълнят служебните си задължения.

 

8. Вашите права относно личните Ви данни

Имате право на достъп до личните си данни. При поискване Ви предоставяме описание на личните данни, които съхраняваме, причината за събирането им, външните лица, на които данните се прехвърлят, както и причините за всяка автоматична обработка на Вашите данни.

Имате право на поправки в личните си данни. Ако смятате, че данните Ви са неточни (или непълни), можете да поискате от нас да ги коригираме.

Имате право да изтриете личните си данни. Можете да поискате изтриване на данните, ако подозирате незаконното им обработване от наша страна.

Имате право да ограничавате личните си данни или да възразите срещу използването им.

Имате право да пренасяте личните си данни в обхвата на преносимост на данните.

 

9. Данни за контакт

Можете да се свържете с нас по няколко начина, за да ни изпратите всякакви въпроси относно личните Ви данни и поверителността, за да упражните горепосочените права и/или за да откажете получаването на нашите персонализирани предложения.

Имейл: [email protected]

Тел: +32 (0)16 38 80 10

Пощенски адрес: ADESA Europe NV, Grijpenlaan 19A, 3300 Tienen, Белгия, на вниманието на: Data Privacy Responsible

Ако не сте доволни от начина, по който Вашето искане или оплакване е било обработено, можете да подадете сигнал за това до Белгийската комисия за защита на личните данни на посочената по-долу връзка:

https://www.privacycommission.be/

Ние имаме ангажимента да защитим Вашата лична неприкосновеност. Ако имате допълнителни въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас.

V.3.0 - 26/06/2019


Предимства

Безплатна регистрация
Само за търговци на автомобили
Регистрирайте се сега!