using System;

Правила и условия

Съдържание

1. Обхват
2. Определения
3. Регистрация на платформата
4. Достъп и използване на платформата
5. Аукциони и оферти
6. Продажби на ADESA Europe
7. Транспорт и доставка на МПС и необходима документация
8. Информация за МПС
9. Ограничена гаранция
10. Съответствие и оплаквания
11. Отговорност
12. Блокиране и отмяна
13. Фактуриране и плащане
14. Политика за поверителност
15. Промени
16. Разни

 

1. Обхват


1.1        Компанията ADESA Europeе създала Платформа за ремаркетинг на моторни превозни средства, с помощта на която лизингови компании, производители на автомобили, както и други юридически и физически лица, които действат с професионални цели или не, могат да рекламират МПС, които те искат да продадат, а професионалните лицензирани автодилъри могат да предлагат оферти за закупуването на тези МПС.

1.2        Настоящите Правила и условия уреждат отношенията между ADESA Europe и Купувача по отношение на използването на Платформата от страна на Купувача, както и по отношение на предлагането, продажбата и доставката на всички моторни превозни средства от страна на ADESA Europe и от името на компанията на Купувача. Със съгласието си с настоящите Общи условия купувачите приемат и всички политики и допълнителни условия, публикувани в нашия сайт, включително, но не само, нашата Политика за рекламации и раздел Често задавани въпроси.

1.3        Регистрацията на Платформата и всякакъв достъп или използване на Платформата, включително предлагане на Оферти във връзка с което и да било МПС се счита за безусловно приемане на настоящите Правила и условия от страна на Купувача.

1.4        Купувачът се съгласява да се откаже от собствените си общи и специални правила и условия, дори ако в настоящия документ е посочено, че могат да се прилагат само тези условия и дори ако тези правила и условия не са отхвърлени от ADESA Europe.

1.5        Настоящите Правила и условия уреждат всички отношения между ADESA Europe и Купувача по отношение на предмета на настоящите Правила и условия и заменят всички предишни представяния, преговори, споразумения, договори и начинания в писмена или устна форма, по отношение на предмета на настоящите Правила и условия.

1.6        Купувачът изрично потвърждава, че е прочел, разбрал и е съгласен с всички настоящи Правила и условия. По-конкретно Купувачът е съгласен с принципите, свързани с Информацията за моторните превозни средства, гаранцията, съответствието, оплакванията и отговорността, посочени в т. 8-11 на настоящите Правила и условия.

1.7        По отношение на Продажбите на ADESA Europe, настоящите Правила и условия играят ролята на общи условия, уреждащи всяка Продажба на ADESA Europe. Всяка Продажба на ADESA Europe се смята за отделно споразумение между ADESA Europe и Купувача и е предмет на настоящите Правила и условия.


 

2. Определения


Следните термини и изрази в настоящите Правила и условия имат посочените по-долу значения:

Филиал: Страна, друга компания или лице, което пряко или косвено Контролира или е Контролирано или се намира под общия Контрол на съответната компания;

Аукцион: процес, описан в т. 5.1;

Затваряне на аукциона: дата и време, от които Купуващата общност вече не може да предлага Оферти във връзка с търговете и които са посочени за всеки Аукцион на Платформата;

Такси за участие в аукционите: административни такси, които се заплащат от Купувача за всяко МПС, закупено с помощта на Платформата;

Правила на аукциона: определени правила, които могат да важат за съответния Аукцион, посочени за всеки Аукцион на Платформата. Правилата на аукциона могат да бъдат свързани например (но не само) с минималната сума, под която не се приемат никакви оферти и/или скриването на Офертите на Купувача от другите членове на Купуващата общност;

Работен ден: всеки ден, който не е събота, неделя или официален празник в държавата на установяване на ADESA Europe;

Купувач: физическо или юридическо лице, регистрирано за използване на Платформата, в съответствие с посочените в Регистрационния формуляр данни;

Купуваща общност: Купувачът и всички други купувачи, регистрирани на Платформата;

Оферти на Купуващата общност: значението е посочено в т. 5.1.2;

Контрол: значението е посочено в чл. 5 на белгийския кодекс на търговските дружества;

ADESA Europe: ADESA Europeили Филиал на фирмата, посочени в Регистрационния формуляр в съответствие с т. 3.4;

ADESA Europe Group: ADESA Europeи/или който и да било Филиал на Ecadis, в съответните случаи;

Продажба на ADESA Europe: значението е посочено в т. 6.1.1;

Потвърждение за продажба: значението е посочено в т. 6.1.2;

Приключване на поръчката: има значението, дадено в точка 6.1.2;

Описание на МПС на ADESA Europe: описание на Моторното превозно средство, предоставено от ADESA Europe Group по време на Аукциона;

Държавни такси: административни и логистични такси, които се заплащат от Купувача за всяко МПС, закупено с помощта на Платформата, в зависимост от държавата, в която Продавачът предлага съответното МПС за продажба, както и държавата, в която е учредена фирмата на Купувача;

ADESA Europe: ADESA Europe NV, със седалище и адрес на управление: Grijpenlaan 19A, 3300 Тийнен, Белгия, фирмен номер 0867.129.223; ДДС BE0867129223;

Филиал на ADESA Europe: (i) което и да било от юридическите лица на ADESA Europe, както са описани в данните за фирмата на www.adesa.eu.

Електронна фактура: фактура, издадена и изпратена в електронна форма по избор на ADESA Europe. Това е правната форма за фактура, изпратена от ADESA Europe;

Такси на продавача: административната такса, приложима за конкретни продавачи и платима от купувача за всеки автомобил, закупен чрез платформата

Износ: доставка на стоки, при която те се доставят и пренасят извън Европейския съюз;

Документи за износ: всички надлежно и изцяло попълнени документи, необходими за транспортирането на Моторното превозно средство в случай на Износ;

Доказателство: цялата документация, необходима за доказване на нещо. (т.е., но не само: транспортни документи, документи за износ, печат на превозвача и подписана документация за доказване на изпращането и/или транспортирането на автомобила от едно място на друго);

Доставка в рамките на ЕС: доставка на стоки, при която те се транспортират от доставчика или лицето, на което се прави доставката, или от тяхно име, от страна-членка на Европейския съюз до друга страна-членка на Европейския Съюз;

Загуби: всички щети, загуби, претенции, искания, искове за щети от трети страни, разноски, данъци или разходи от всякакъв вид;

Средства за достъп: потребителско име, парола и други средства за достъп, необходими за получаване на достъп и използване на Платформата;

Оферта: оферта, предложена от Купувача с помощта на Платформата във връзка със закупуването от страна на Купувача на едно или повече Моторни превозни средства от ADESA Europe, както е описано в т. 5.1.2;

Предложена цена: значението е посочено в т. 5.2.1;

Страна: ADESA Europe и/или Купувачът, в съответните случаи;

Платформа: онлайн платформа, управлявана от страна на Ecadis, с помощта на която Купувачът може да предлага Оферти за закупуване на Моторни превозни средства и която се намира на адрес www.adesa.eu или на друг URL адрес, за който ADESA Europe Group може да уведомява Купувача от време на време или чрез мобилното приложение, налично за Android и iOS.;

Покупна цена: по отношение на всяка Продажба на ADESA Europe, Предложена цена, Аукционни такси за всички МПС, Държавни такси за всички МПС, таксите на продавача за всички автомобили и транспортните такси, увеличени с всички приложими данъци;

Регистрационен формуляр: формуляр, който надлежно се попълва от Купувача по време на регистрацията на Платформата. Например, той включва валиден номер по ДДС, доказателство за бизнес регистрация и копие на личната карта на собственика/управителя на регистрираното дружество, като всички са сканирани копия на ясно свързани оригинални документи;

Разрешение за вземане: документация, която дава на дадено лице разрешение да вземе автомобил. С други думи, с този документ купувачът или неговата трета страна може да вземе автомобила;

Продавач: всички лизингови компании, производители на автомобили, други компании и/или физически лица, които действат с професионални цели или не и рекламират Моторни превозни средства на Платформата;

Данъци: всички видове данъчно облагане, данък добавена стойност, удръжки, (вносни и/или износни) мита, митнически такси, както и такси и тарифи, събирани от всички местни, общински, правителствени, държавни, федерални или други органи, както и всички лихви, глоби и допълнителни такси, свързани с тях;

Правила и условия: настоящите Правила и условия на сайта ADESA Europe;

Транспортни документи: всички надлежно и изцяло попълнени транспортни документи, необходими за доказване на транспортирането на Моторното превозно средство от едно място на друго, включително (но не само) международна товарителница за автомобилен превоз, документи за износ или сертификати за доставка;

Транспортни такси: сума, който се заплаща от Купувача за транспортирането на Моторните превозни средства;

Тристранна схема: верижна сделка между три страни, намиращи се в три различни страни-членки на ЕС (A-B-C), при която стоките/МПС се доставят директно от първата страна-членка (A) в последната (C). При ADESA Europe целият транспорт се организира от името на ADESA Europeили филиали на ECADIS, освен ако не е посочено друго;

Потребител: значението е посочено в т. 4.1.1;

Моторно превозно средство: всички МПС, рекламирани с помощта на Платформата;

Документи на МПС: всички официални документи, свързани с Моторното превозно средство (включително, но не само сертификат за съответствие и документи за проверка);

Информация за МПС: всички снимки, описания, информация, документация и/или други материали, свързани с Моторните превозни средства, рекламирани с помощта на Платформата по време на съответния Аукцион, включително Описанието на МПС на ADESA Europe.


 

3. Регистрация на платформата


3.1        Платформата е предназначена само за професионални и надлежно лицензирани автодилъри и може да се използва само от тях.

3.2        За да може да получи упълномощен достъп и да използва Платформата, Купувачът трябва да поиска потвърждение на регистрацията чрез надлежно попълване на Регистрационния формуляр и изпращане на всички необходими документи в съответствие с процедурата на регистрация, описана на Платформата, както и чрез приемане на настоящите Правила и условия.

3.3        Лицето, което попълва, подава Регистрационния формуляр и приема настоящите Правила и условия от името на Купувача, декларира и гарантира, че притежава необходимите пълномощия, за да представлява Купувача по закон.

3.4        В зависимост от седалището и адреса на управление на Купувача, както и от приложимото законодателство във връзка с облагането с ДДС, Купувачът има възможност да избира от кой член на компанията ADESA Europe Group да получава фактури, в съответствие с настоящите Правила и условия. Ако на Купувача

3.4.1    бъде предложена такава възможност, то за целите на настоящите Правила и условия, ADESA Europe ще бъде член на компанията ADESA Europe Group, избран от Купувача, и това юридическо лице ще бъде единствената страна по договор за Купувача във връзка с всички сделки, сключвани между Страните в съответствие с настоящите Правила и условия, както и юридическото лице, което изпраща на Купувача фактури. Ако Купувачът поиска да промени избора си, тази промяна трябва да бъде предварително одобрена от страна на ADESA Europe;

3.4.2    не бъде предложена такава възможност, то за целите на настоящите Правила и условия, ADESA Europe ще бъде Ecadis, и ADESA Europeще бъде единствената страна по договор за Купувача във връзка с всички сделки, сключвани между Страните в съответствие с настоящите Правила и условия, както и юридическото лице, което изпраща на Купувача фактури.

3.4.3    ADESA Europe може да реши, без обосновка или предварително известие, да издава фактури от местоположението на ADESA Europeили от държавата, където е регистриран Купувачът. Подобна промяна не предоставя право за никакъв тип иск или отмяна;

3.5        Купувачът гарантира, че цялата предоставена информация и/или всички предоставени от него документи са верни, пълни и валидни. Купувачът трябва своевременно да уведомява ADESA Europe за всички промени в информацията, посочена в Регистрационния формуляр и/или документите, предоставени в съответствие с т. 3.2. Въпреки т. 3.6, Купувачът потвърждава и приема, че ADESA Europe не носи никаква отговорност по отношение на проверката на предоставената от Купувача информация и документация.

3.6        ADESA Europe има право по всяко време (преди или след потвърждението на регистрацията на Купувача) да проверява достоверността на информацията, посочена в Регистрационния формуляр и/или валидността на документите, предоставени от Купувача съгласно т. 3.2. Ако при такава проверка бъде установено, че информацията не е точна и/или документацията не е валидна, то без ограничение на другите права и мерки, посочени в настоящите Правила и условия или в друга форма, ADESA Europe си запазва правото

3.6.1    да отхвърли искането за регистрация на Купувача. ADESA Europe ще уведоми Купувача за отказа си и може по собствено усмотрение да реши дали да даде на Купувача възможност да коригира неточностите и/или невалидността на документите; или

3.6.2    да преустанови или да блокира завинаги потребителския достъп на Купувача и възможността за използване на Платформата в съответствие с т. 4.6. 

3.7        ADESA Europe си запазва правото по всяко време да отказва потвърждение на искането за регистрация без каквато и да било мотивация. ADESA Europe Group не носи никаква отговорност за каквито и да било Загуби, понесени или претърпени от Купувача в резултат или във връзка с такъв отказ.

3.8        Ако ADESA Europe реши да одобри искането за регистрация на Купувача, ADESA Europe ще информира Купувача за това и ще предостави на Купувача едно или повече Средства за достъп до Платформата. Преди да получи одобрението и съответните Средства за достъп от страна на ADESA Europe, Купувачът не може да предлага каквито и да било Оферти.


 

4. Достъп и използване на платформата


4.1        Потребители и общо използване

4.1.1    Купувачът потвърждава и приема, че носи отговорност за действията и бездействията, извършени от всички потребители, използващи платформата от името на купувача или по друг начин чрез начините за достъп на купувача („Потребители“). Купувачът следователно приема, че всяко действие (напр. оферта), направено от потребителите, ще се счита за извършено от името на купувача и го обвързва правно. Купувачът трябва да предостави на всички потребители копие от настоящите Правила и условия, трябва да ги спазва и да се увери, че всеки потребител също ги спазва.

4.1.2    Купувачът гарантира, че Платформата се използва в съответствие с настоящите Правила и условия, всички приложими национални и международни закони и по отговорен начин само за собствените му допустими професионални цели, без да се нарушават правата на трети страни. Нито Купувачът, нито Потребителите имат право да правят модификации на Платформата. Купувачът носи отговорност и освобождава ADESA Europe Group от отговорност по отношение на всички Загуби, понесени или претърпени от страна на ADESA Europe Group в резултат или във връзка с каквито и да било (i) модификации, направени на Платформата; и/или (ii) използването на Платформата по начин, който не съответства на посоченото в настоящите Правила и условия.

4.1.3    Купувачът се задължава да не използва, и ще гарантира, че никой от Потребителите му няма да използва Платформата за (i) сваляне, изпращане или разпространение на данни, които съдържат вируси, червеи, шпиониращ софтуер, злонамерен софтуер или каквито и да било други подобни зловредни програми; (ii) извършване на каквито и да било изчисления, операции или транзакции, които могат да прекъснат, унищожат или ограничат функционалността на Платформата или каквато и да било програма, компютър или телекомуникационни средства; (iii) предоставяне на каквато и да било информация или материали, които могат да нарушат правата на трети страни, които са клеветнически, неприлични, заплашващи или незаконни по какъвто и да било друг начин; и/или (iv) предлагане на каквито и да било необвързващи Оферти.

4.2        Необходим хардуер, софтуер и услуги

Купувачът потвърждава и се съгласява, че той носи отговорност за избора, закупуването и експлоатацията на хардуера, софтуера и/или телекомуникационните услуги, необходими за осъществяване на връзка и използване на Платформата. Хардуерът, софтуерът и/или телекомуникационните услуги трябва да отговарят на минималните изисквания, посочвани от време на време на Платформата. Купувачът носи отговорност за разходите за инсталация, закупуване и/или лицензиране на хардуера, софтуера и/или телекомуникационните услуги. ADESA Europe Group не носи никаква отговорност за хардуера, софтуера, продуктите и услугите на трети страни, например телекомуникационно оборудване, интернет връзки, операционни системи и интернет браузъри.

4.3        Безопасност и Средства за достъп

4.3.1    За използването на Платформата са необходими Средства за достъп. Средствата за достъп са строго лични и Купувачът носи отговорност за защитата, конфиденциалността, безопасността и подходящото използване на Средствата за достъп от него и неговите Потребители, и се задължава да вземе всички необходими мерки за предотвратяване на разбирането за тези средства и използването им от страна на неупълномощени трети лица. Купувачът се задължава да не предава или продава каквито и да било Средства за достъп на каквито и да било трети лица, с изключение на Потребителите, които са законно упълномощени да действат от негово име.

4.3.2    Купувачът ще уведоми ADESA Europe незабавно по имейл или факс за загуба, кражба, нарушаване на поверителността или риск от злоупотреба със средствата за достъп. Купувачът носи пълна и безусловна отговорност за всяко използване на платформата и всички направени оферти, както и за всички вредни последици, които могат да възникнат пряко или косвено от това, до един (1) работен ден след извършване на такова уведомление.

4.3.3    Ако ADESA Europe има каквито и да било причини да подозира, че конфиденциалността и/или безопасността на Средствата за достъп е била нарушена или че Платформата се използва неправомерно, ADESA Europe може без предизвестие да преустанови достъпа до Платформата по собствено усмотрение и без да предоставя право за каквото и да било обезщетение.

4.3.4    Купувачът потвърждава, че е бил предупреден за това, че ADESA Europe си запазва правото да откаже достъп на Потребителя, използващ Средствата за достъп, когато сесията е вече отворена от друг компютър, на който друг Потребител използва същите Средства за достъп.

4.3.5   ADESA Europe има право да прекрати достъпа за определен или неопределен период от време до всеки акаунт по каквато и да е причина. Това включва, без да се ограничава до, закъснение при плащане на автомобил, подозрително поведение, подозрение за измама или измами с ДДС по схемата на „въртележката“ или всякакъв друг вид причини, които ADESA Europe не е необходимо да съобщава на купувача.

4.3.6    ADESA Europe Group не носи никаква отговорност за каквито и да било Загуби, понесени или претърпени от Купувача в резултат или във връзка с преустановения или отказан достъп съгласно т. 4.3.3, 4.3.4 и 4.3.5.

4.4        Такси за ползване на услугите на Платформата

ADESA Europe може от време на време да предлага определени услуги с помощта на Платформата, които са свързани със заплащането на приложими такси от страна на Купувача, и/или да изисква от Купувача да плаща съответните такси за съществуващите услуги. Приложимите такси се посочват на Платформата и могат да варират от време на време. Купувачът носи еднолична отговорност за проверката на приложимите такси и/или предлаганите с помощта на Платформата услуги, всеки път когато той (или неговите Потребители) влизат в Платформата и я използват.

4.5        Права на интелектуална собственост

4.5.1    Правата на интелектуална и промишлена собственост, както и ноу-хауто, свързано с Платформата, принадлежат изключително на ADESA Europe Group. ADESA Europe предоставя на Купувача и неговите Потребители непрехвърляем, ограничен, неексклузивен лиценз за използване на Платформата само за бизнес целите на Купувача до блокирането на достъпа на Купувача и/или неговите Потребители до Платформата от страна на ADESA Europe.

4.5.2    Купувачът се задължава да взема всички необходими мерки за защита на правата на интелектуална и промишлена собственост на ADESA Europe Group както от негова страна, така и от страна на неговите Потребители.

4.5.3    Без да се ограничават правата на Купувача и Потребителите по отношение на законодателството, свързано със защитата на компютърните програми, от които те не могат да се откажат по силата на договор, Купувачът и неговите Потребители нямат право: (i) да модифицират, превеждат или адаптират Платформата по какъвто и да било начин; (ii) да декомпилират или разглобяват Платформата по какъвто и да било начин; (iii) да копират Платформата по какъвто и да било начин; (iv) да прехвърлят, предават, предоставят като подлиценз, под наем, назаем или да разпространяват Платформата или съответната документация по какъвто и да било начин на трети лица; (v) да създават какъвто и да било продукт или услуга, аналогични на Платформата по своята същност; и/или (vi) да копират каквито и да било идеи, характеристики и/или функции на Платформата. ADESA Europe си запазва правото да коригира всякакви грешки.

4.6        Преустановяване и блокиране на достъпа

4.6.1    Купувачът потвърждава и се съгласява, че ADESA Europe Group си запазва правото за преустановяване на достъпа на Купувача и неговите Потребители до Платформата по каквато и да било причина, включително, но не само, (i) в случай на реално или основателно подозирано нарушение на настоящите Правила и условия от страна на Купувача и/или неговите Потребители; (ii) в случай на атака срещу информационните системи на ADESA Europe Group; (iii) при наличие на законни основания; (iv) за избягване или намаляване на каквото и да било негативно въздействие върху ADESA Europe Group, Купувача и/или Купуващата общност; и (v) за техническа поддръжка на Платформата. ADESA Europe се задължава да положи всички необходими усилия за своевременното уведомяване на Купувача за посоченото по-горе преустановяване на достъпа.

4.6.2    Купувачът потвърждава и приема, че ADESA Europe си запазва правото да блокира трайно достъпа на купувача и неговите потребители до платформата (i) в случай на нарушение от страна на купувача и/или неговите потребители на настоящите Правила и условия; (ii) при обстоятелствата, описани в точка 12; и (iii) в случай на измамни практики на купувача и/или неговите потребители; (iv) по каквато и да е друга причина по преценка на ADESA Europe.


 

5. Аукциони и оферти


5.1        Аукциони

5.1.1    Платформата дава на Продавачите възможност да рекламират Моторните превозни средства, които те възнамеряват да продават. Тези Моторни превозни средства могат да бъдат рекламирани поотделно или в комбинация с други МПС по собствено усмотрение на ADESA Europe Group.

5.1.2    Всеки член на Купуващата общност има възможност за предлагане на обвързващи оферти за закупуване на Моторни превозни средства от ADESA Europe Group чрез предлагане на Оферта (Покупна цена без данъци и разходи), в съответствие с която този член на Купуващата общност предлага да закупи съответните Моторни превозни средства от ADESA Europe Group („Оферти на Купуващата общност").

5.1.3    Офертите на Купуващата общност се оценяват от ADESA Europe до Затварянето на аукциона и компанията ADESA Europe определя по собствено усмотрение дали иска да продаде съответните Моторни превозни средства на онзи член на Купуващата общност, който е предложил най-добрата оферта. Купувачът изрично потвърждава и се съгласява, че неговата Оферта може да бъде изключена от тази оценка, ако ADESA Europe разумно прецени, че Офертата му е неправилна (например в случай на прекалено висока цена, но не само). ADESA Europe Group не носи никаква отговорност за каквито и да било Загуби, понесени или претърпени от Купувача в резултат или във връзка с такова изключване.

5.1.4    Купувачът изрично потвърждава и се съгласява, че всички продажби на всички Моторни превозни средства от страна на ADESA Europe на който и да било член на Купуващата общност зависят от съгласието на Продавача за продажба на съответното МПС на ADESA Europe, и че предлагането на най-добра Оферта на Купуващата общност не гарантира закупуването на съответното МПС от страна на Купувача.

5.1.5    Нито ADESA Europe Group, нито Продавачът носят някаква отговорност за каквито и да било Загуби, понесени или претърпени от Купувача в резултат или във връзка с каквито и да било решения от страна на Продавача или ADESA Europe относно отмяната или преустановяването на участието им в Аукциона по всяко време.

5.1.6    Купувачът трябва да бъде информиран за приложимите аукционни такси, държавни такси и такси на продавача за всеки автомобил, който е част от аукциона, чрез платформата. Купувачът изрично потвърждава и приема, че аукционните такси, държавните такси и таксите на продавача могат да се различават в зависимост от автомобила и за всеки търг.

5.2 Оферти

5.2.1 В случай, че Купувачът иска да закупи едно или няколко Моторни превозни средства, той има възможност да предложи Оферта за закупуването на тези МПС. Офертата винаги включва Покупната цена без данъци и разходи, която Купувачът предлага да плати за съответните Моторни превозни средства на ADESA Europe („Предложена цена“).

5.2.2 Купувачът изрично потвърждава и приема, че всяка оферта, подадена чрез платформата, представлява обвързваща оферта, която не може да бъде оттеглена от него самият, до изтичане на период от два (2) работни дни, считано от приключването на аукциона, освен ако друг срок не е споменат в уеб сайта.

5.2.3 В случай, че Купувачът предложи повече от една (1) Оферта за едно и също Моторно превозно средство, ADESA Europe ще вземе предвид само най-високата Оферта на Купувача.

5.2.4 Купувачът потвърждава и се съгласява, че предлагането и приемането на Офертите винаги са предмет на приложимите Правила на аукциона.

5.2.5 Купувачът и неговите Потребители се задължават да не манипулират цената на което и да било Моторно превозно средство, рекламирано по време на Аукциона и да не се намесват по какъвто и да било начин в офертите, направени от другите членове на Купуващата общност.


 

6. Продажби на ADESA Europe


6.1        Потвърждение за продажба на ADESA Europe

6.1.1    Ако (i) офертата на купувача се счете за най-добрата оферта на общността на купувачите в съответствие с точка 6.1.3, (ii) ADESA Europe е в състояние да закупи съответния(ите) автомобил(и) от продавача и (iii) ADESA Europe решава да приеме такава оферта в съответствие с точка 5.1.3, ADESA Europe продава съответния(ите) автомобил(и) на купувача („Продажба на ADESA Europe“). Автомобилът(ите) ще се продадат на предлаганата цена, която ще бъде увеличена с аукционните такси, държавните такси, таксите на продавача, транспортните такси и всички приложими данъци.

6.1.2    В такъв случай ADESA Europe ще информира купувача за продажбата на ADESA Europe („Потвърждение за продажба“), а купувачът трябва да попълни формуляра за поръчка чрез платформата с административните данни за доставка („Завършване на поръчка“) на продажбата на ADESA Europe в рамките на един работен ден, считано от получаване на потвърждението за продажба. Купувачът изрично потвърждава и приема, че завършването на поръчката е административна формалност за организиране на доставката и не трябва да се тълкува като възможност да отмени офертата си и/или по друг начин да отмени продажбата на ADESA Europe.

6.1.3    При завършване на поръчката купувачът трябва да предостави във всеки случай държавата по местоназначение на закупения(ите) автомобил(и). Купувачът носи пълна отговорност за всички разноски, разходи, данъци и всякакви други последици, свързани с избора му на държава на местоназначение. ADESA Europe не носи отговорност за загуби, претърпени или направени от купувача, произтичащи от или във връзка с избраната държава на  местоназначение.

6.2        Плащане и фактуриране на Продажби на ADESA Europe

6.2.1    При всяка Продажба на ADESA Europe, към Предложената цена се добавят всички Данъци, които трябва да се платят от страна на Купувача. Данъците трябва да включват ДДС, ако има такъв, дължим в страната на местожителство на съответния член на ADESA Europe Group, който издава фактура за съответната Продажба на ADESA Europe. При Доставка в рамките на ЕС или Износ, както и при наличие на достатъчни Доказателства за транспортирането на съответното Моторно превозно средство, Продажбата на ADESA Europe няма да се облага с ДДС, а Купувачът се задължава да плати ДДС, който е дължим в държавата, в която трябва да се достави съответното МПС.

Всички Доставки в рамките на ЕС се обработват в съответствие с „Тристранната схема” (наречена също ABC транзакции) за облагането с ДДС, освен ако съответното МПС не се намира в Белгия по време на продажбата. Това означава, че Купувачът трябва да уреди всички формалности, свързани с плащането на ДДС, в онази Страна-членка на ЕС, в която трябва да се достави съответното МПС и която представлява последната точка от веригата (т.е. страната C).

6.2.2    По времето, когато ADESA Europe информира купувача за продажбата на ADESA Europe съгласно точка 6.1.2, ADESA Europe ще предостави на купувача формуляр за поръчка, който определя (i) цената на покупка, състояща се от предлаганата цена, аукционните такси, държавните такси, таксите на продавача, транспортните такси и всички приложими данъци; и (ii) всяка гаранция, платима от купувача съгласно точка 7.4.2. Купувачът гарантира, че покупната цена е кредитирана по банковата сметка на ADESA Europe, както е посочено във формуляра за поръчка, най-късно два (2) работни дни след подаване на потвърждението за продажба на ADESA Europe.

6.2.3    ADESA Europe издава фактура за всяка Продажба на ADESA Europe след получаването на Покупната цена в банковата сметка на ADESA Europe.


 

7. Транспорт и доставка на МПС и необходима документация


7.1 Обща информация

7.1.1    Транспортирането на МПС се извършва от ADESA Europe или от името на фирмата. По желание на Купувача, той има право да уреди транспорта на съответното Моторно превозно средство от името на ADESA Europe.

7.1.2    Всеки автомобил трябва и може да бъде транспортиран единствено до държавата на местоназначение, както е посочено във формуляра за завършване на поръчката. Купувачът носи отговорност за и ще освободи от отговорност и ще обезщети ADESA Europe за всякакви загуби, претърпени или направени от ADESA Europe, произтичащи от или във връзка с превоза на автомобила до която и да е държава, различна от държавата на местоназначение, както е посочено във формуляра за завършване на поръчката.

7.1.3   Собствеността на автомобила се прехвърля при изпращане на документите на автомобила на купувача. Собствеността не се прехвърля при вземане, а само след одобрение на FCMR (доказателство за доставка) от ADESA Europe. Рискът, свързан с автомобила, се прехвърля най-рано при (i) вземане на автомобила от купувача; (ii) доставка на автомобила до местоназначението, посочено от купувача, и (iii) изтичане на двуседмичен период (или такъв по-кратък период, посочен в документа за разрешение за вземане), считано от получаването на документа за разрешение за вземане.

7.2        Уреждане на транспорта на МПС от страна на ADESA Europe

Настоящата т. 7.2 важи в случай на уреждане на транспорта на съответните Моторни превозни средства от страна на ADESA Europe, в допълнение към правилата и условията на ADESA Europe, свързани с уреждането на транспорта, посочено на Платформата.

7.2.1    Цените на доставка, посочени на Платформата, са примерни и необвързващи, тъй като реалните Транспортни такси зависят от няколко фактора, включително (но не само) от местоположението на съответното МПС и вида му. Всички цени, посочени на Платформата, не включват приложимите Данъци.

7.2.2    Транспортът няма да бъде организиран от ADESA Europe докато не настъпят следните събития: (i) получаване на Покупната цена по банковата сметка на ADESA Europe, посочена във формуляра за поръчка; и (ii) освобождаване на съответното Моторно превозно средство от страна на Продавача.

7.2.3    Купувачът трябва да вземе и транспортира автомобила най-късно в рамките на две (2) седмици (или по-кратък период от време, посочен в разрешителното за натоварване) от получаване на разрешителното за натоварване. Купувачът разбира и се съгласява, че ADESA Europe, продавачът или третата страна, съхраняваща автомобила от тяхно име, има по всяко време правото да откаже доставката на автомобила на купувача (или превозвача на купувача, в зависимост от случая), в случай че купувачът (или превозвачът на купувача, в зависимост от случая) не представи валидно разрешително за натоварване и официален документ за самоличност като паспорт или шофьорска книжка. Купувачът приема, че ADESA Europe има право да направи копие на документа за самоличност, представен от купувача. Ако купувачът упълномощи трета страна или транспортна фирма да вземе автомобила, купувачът ще гарантира, че третата страна или транспортната фирма се съгласява с гореспоменатите задължения, свързани с разрешителното за натоварване, идентификация на лицето, което взема автомобила, и правото на ADESA Europe да направи копие на документа за самоличност. Купувачът носи пълна отговорност за всички загуби, понесени от купувача, ADESA Europe, продавача, транспортната фирма и третата страна, произтичащи от или във връзка с такава липса на валидно разрешително за натоварване и/или непредставяне на подходящ документ за самоличност, и/или отказ да се направи копие от представения документ за самоличност.

7.3        Уреждане на транспорта на МПС от страна на Купувача от името на ADESA Europe

Настоящата т. 7.3 важи при организиране на транспорта на съответните МПС от страна на Купувача от името на ADESA Europe.

7.3.1    Моторното превозно средство не може да се натовари и транспортира докато не настъпят следните събития: (i) получаване на Покупната цена по банковата сметка на ADESA Europe, посочена във формуляра за поръчка; (ii) освобождаване на съответното Моторно превозно средство от страна на Продавача; и (iii) издаване на разрешително за натоварване на Купувача.

7.3.2    Купувачът се задължава да натовари и транспортира съответното МПС най-късно в рамките на две (2) седмици (или по-кратък период, посочен в разрешителното за натоварване) от момента на получаване на разрешителното за натоварване на съответното МПС. Купувачът потвърждава и се съгласява, че ADESA Europe, Продавачът или трета страна, която съхранява съответното Моторно превозно средство от тяхно име, имат право по всяко време да откажат доставката на МПС на Купувача (или на неговия превозвач в съответните случаи), ако Купувачът (или неговият превозвач в съответните случаи) не представи валидно разрешително за натоварване на съответното МПС. Купувачът носи пълна отговорност за всички Загуби, понесени от Купувача, ADESA Europe, Продавача или съответната трета страна в резултат или във връзка с липсата на валидно разрешително за натоварване на съответното МПС.

7.3.3    В случай, че Купувачът не натовари Моторното превозно средство в рамките на

(а) две (2) седмици (или такъв по-кратък срок, както е посочено в документа за разрешение за вземане) от получаването на документа за разрешение за вземане, ADESA Europe си запазва правото да начисли на купувача сума от петдесет евро (EUR 50.00) административни разходи и минимум пет евро (EUR 5.00) на ден до вземането на автомобила;

(b) един (1) месец от потвърждението за продажба на ADESA Europe, продажбата на ADESA Europe ще се счита за неправомерно анулирана от купувача в съответствие с точка 12.4.

7.4        Доказателства за транспортиране и документи за МПС

7.4.1    Доставка в рамките на ЕС

(a)    При Доставка в рамките на ЕС, Купувачът се задължава да попълни и предостави на ADESA Europe всички необходими Доказателствени и Транспортни документи, свързани с Моторното превозно средство и страната на доставка.

(b)    Купувачът потвърждава и се съгласява:

      (i)      че независимо от това дали транспортът е уреден от ADESA Europe или от името на
                фирмата, в случай, че ADESA Europe има разумни съмнения относно валидността или
                пълнотата на Транспортните документи, предоставени от Купувача, ADESA Europe си
                запазва правото да задържи Документите, свързани с МПС, докато Купувачът не
                предостави валидни Доказателства; и

      (ii)     ADESA Europe няма да предостави Документите, свързани с МПС, докато не получи
                правилно попълнени Транспортни документи и Доказателства.

7.4.2    Износ

(a)    При Износ, Купувачът се задължава да попълни и предостави на ADESA Europe всички необходими Доказателствени документи и Документи за износ, свързани с Моторното превозно средство и страната на доставка.

(b)    В случай на Износ, забавяне на прехвърлянето и получаването на необходимите Документи за износ, ADESA Europe изисква гаранция за всяко МПС, което се изнася извън рамките на ЕС, равна на стойността на ДДС, дължим в страната на местожителство на онзи член на ADESA Europe Group, който издава фактура за Продажба на ADESA Europe, в случай, че Продажбата на ADESA Europe не представлява износ с облагане с ДДС. Сумата на гаранцията се посочва отделно във формуляра за поръчка. Гаранцията е двадесет и един процента (21%) от общата цена на автомобила, аукционните такси, държавните такси, таксите на продавача, транспортните разходи и всичките приложими такси и разходи, и е минимум петстотин евро (500,00 EUR).

(c)    След получаването на необходимите Доказателствени документи и Документите за износ от Купувача и при условие, че Продажбата на ADESA Europe представлява износ с облагане с ДДС, сумата на гаранцията се връща в банковата сметка на Купувача, а Продажбата на ADESA Europe се фактурира на Купувача без ДДС.

7.4.3    С изключение на случаите на измама или друго неправомерно поведение от страна на самата фирма, ADESA Europe Group не носи никаква отговорност за каквито и да било Загуби, понесени или претърпени от Купувача (включително, но не само, невъзможността за регистрация на МПС) в резултат или във връзка с липсващи или непълни Документи, свързани с МПС.

7.5 Изпращане на документите за автомобила 

ADESA Europe ще изпрати документите на автомобила до държавата на регистрация по ДДС на купувача след получаване и потвърждение на доказателствата за доставка и след получаване в пълен размер на покупната цена и/или всяка друга сума, която купувачът дължи на ADESA Europe. Купувачът носи пълната отговорност за съответното деклариране на покупката пред властите. Отговорността на ADESA Europe в никакъв случай не може да бъде приложена за грешка, пропуск или забрава, извършени от купувача във връзка с приложимите данъци (ДДС или друг данък).


 

8. Информация за МПС


8.1        Купувачът потвърждава и се съгласява, че действа като професионален автодилър, притежаващ дълбоки познания в областта на употребяваните коли и проблемите, свързани с употребяваните коли и бизнеса с автомобилите втора употреба.

8.2        Купувачът потвърждава и се съгласява, че изгодните от търговска гледна точка предложения на ADESA Europe Group във връзка с Платформата и свързаните с нея услуги не позволяват на ADESA Europe Group да извършва подробна техническа проверка на всяко МПС, рекламирано на Платформата от страна на съответния Продавач, както и да поеме отговорност в това отношение. Купувачът потвърждава и се съгласява, че цялата Информация за МПС се основава върху информацията, предоставена от страна на Продавача.

В максимално допустима от законодателството степен, без ограничение на условията, посочени в т. 9 и с изключение на случаите на измама или друго неправомерно поведение от страна на самата фирма, ADESA Europe Group не носи никаква отговорност за каквито и да било Загуби, понесени или претърпени от Купувача в резултат или във връзка с неточността или непълнотата на Информацията за МПС (включително, но не само, във връзка с пробега, техническите и други повреди, допълнителните екстри, цвета, годината на производство, датата на първа регистрация и т.н.).

В максимално допустима от законодателството степен, ADESA Europe Group изрично изключва каквато и да било отговорност за Загуби, възникнали в резултат или във връзка с измами от страна на трети лица (включително, но не само, измамите, свързани с пробега, статуса на маргинален автомобил и/или номера на шасито).

8.3        В зависимост от съответното Моторно превозно средство, Информацията за МПС може да включва един или повече видове информация, всеки от които подлежи на точно описание на Платформата, включително следното:

8.3.1    Описанието на МПС на ADESA Europe; и

8.3.2    доклади от външни трети лица и снимки.

8.4        Купувачът изрично се съгласява,

8.4.1    че всички тези видове информация са създадени в различни периоди от време и поради тази причина могат да не отразяват коректно състоянието на съответното Моторно превозно средство в момента на продажбата му;

8.4.2    че Купувачът няма никакъв достъп до каквато и да било Информация за МПС освен Описанието на МПС на ADESA Europe и в резултат на това, всякаква друга Информация за МПС се предоставя на Купувача само за негово удобство;

8.4.3    че за определяне на съответствието на доставеното на Купувача МПС ще се взема предвид само Описанието на МПС на ADESA Europe; и

8.4.4    че в случай на каквито и да било конфликти или неяснота между Описанието на МПС на ADESA Europe и каквато и да било друга Информация за МПС, Описанието на МПС на ADESA Europe винаги ще има предимство. 


 

9. Ограничена гаранция


9.1     По отношение на Моторните превозни средства, които не се определят като „катастрофирали коли“, „коли с технически повреди“, „коли с повреди по купето“ и „блъснати коли“ по време на Аукциона и са винаги предмет на т. 10.5,

9.1.1    ADESA Europe еднолично гарантира, че към датата на доставка Моторното превозно средство съответства на Описанието на МПС на ADESA Europe. Ако Моторното превозно средство не отговаря на условията на тази гаранция, което се определя в съответствие с т. 10, ADESA Europe има право да даде кредитно известие за съответното МПС, като сумата се изчислява въз основа на намаляването на стойността на МПС в резултат на щетите, които не са били отбелязани в Описанието на МПС на ADESA Europe. Ако ADESA Europe даде такъв кредит, той ще бъде единствената компенсация на Купувача; и

9.1.2    валидността на всички гаранционни претенции от страна на Купувача зависи от получаването от страна на ADESA Europe на своевременно уведомление за всички предполагаеми несъответствия на Моторното превозно средство съгласно т. 10.

9.2    По отношение на Моторните превозни средства, които се определят като „катастрофирали коли“, „коли с технически повреди“, „коли с повреди по купето“ и „блъснати коли“ по време на Аукциона, Купувачът изрично потвърждава и се съгласява, че в максимално допустима от действащото законодателството степен, ADESA Europe не предоставя каквато и да било гаранция, включително (но не само) каквато и да било гаранция за съответствие или продаваемост.

9.3        Гаранцията, посочена в настоящата т. 9, е ексклузивна и заменя всички други гаранции, представяния, изисквания или други условия, преки, косвени, установени със закон, договор или по друг начин, включително (но не само) каквито и да било гаранции за продаваемост или пригодност на стоките за каквито и да било цели.

9.4        Гаранцията, посочена в настоящата т. 9, не важи, при условие, че несъответствието е възникнало в резултат на (i) модификации и други промени, направени на Моторното превозно средство от страна на Купувача или от негово име; и/или (ii) използването на МПС от страна на Купувача или от негово име, което не включва съответните предпазни мерки и умения.


 

10. Съответствие и оплаквания


10.1        При доставката на Моторното превозно средство, Купувачът се задължава да го провери (или да осигури проверка от негово име), за да се убеди, че то отговаря на Описанието на МПС на ADESA Europe. По време на проверката Купувачът задължително трябва да вземе предвид следните неща: (i) факта, че Купувачът е закупил употребявано МПС; (ii) пробега на МПС; и (iii) датата на първа регистрация на МПС. Дефектите или повредите в частите на Моторното превозно средство не дават право на Купувача да отхвърли цялото МПС.

10.2        Оплакванията във връзка с МПС се правят с помощта на формуляра за оплаквания на ADESA Europe и:

10.2.1    по отношение на всички дефекти или повреди, видими при разумна проверка на МПС при доставката му, оплакванията се отбелязват в международната товарителница за автомобилен превоз и/или обикновената товарителница; 

10.2.2    по отношение на всеки скрит дефект или повреда трябва да бъде направено най-късно преди едно от следните събития, което настъпи по-рано: (i) изтичане на три (3) дни след доставката; или (ii) Купувачът (или което и да е трето лице под контрола на Купувача) е изминал не повече от сто километра (100 км) след доставката на автомобила.

10.2.3 по отношение на документите на автомобила, трябва да се прави най-късно 1 час след предаването на документите.

10.3        Всички оплаквания трябва да бъдат добре подкрепени с всички доказателства, необходими за определянето на несъответствието на МПС от страна на ADESA Europe или което и да било трето лице. Купувачът се задължава да предостави ясни снимки на всички външни повреди, както и приблизителна стойност на щетите. При технически проблеми, Купувачът се задължава да съобщи за дефектите в съответствие с т. 10.2 и след това колкото се може по-бързо (но не по-късно от една (1) седмица след подаването на оплакването) да предостави на ADESA Europe документ от официален автосервиз или дилър, в който са описани техническите повреди и е посочен списък с номерата на необходимите резервни части.

10.4   В съответствие с т. 9.2 и в максимално допустима от действащото законодателство степен, Купувачът няма право да отправя каквито и да било оплаквания по отношение на Моторните превозни средства, определени като „катастрофирали коли“, „коли с технически повреди“, „коли с повреди по купето“ и „блъснати коли“ по време на Аукциона.

10.5       Купувачът удостоверява, че е прочел и приел политиката за обезщетения на ADESA Europe, която е достъпна в раздела „Моя акаунт“ на купувача и на уеб сайта на ADESA Europe и съдържа по-подробна информация относно допустимостта на обезщетенията за условието и/или описанието на превозното средство.


 

11. Отговорност


11.1        В максимално допустима от действащото законодателство степен и в съответствие с т. 11.3, ADESA Europe Group не носи никаква отговорност за каквито и да било преки или непреки или косвени щети, включително (но не само) дестабилизация на бизнеса, жалби от страна на трети лица, пропуснати ползи, очаквани икономии или накърняване на репутацията.

11.2        В максимално допустима от действащото законодателство степен, в съответствие с т. 11.3 и доколкото не може да се приложи т. 11.1 и/или всички други ограничения и изключения на отговорността, посочени в настоящите Правила и условия, общата съвкупна отговорност на ADESA Europe Group

11.2.1    за Загуби от каквото и да било естество, понесени или претърпени от страна на Купувача в резултат или във връзка със съответната Продажба на ADESA Europe, не може да превишава Предложената цена за тази Продажба на ADESA Europe; и

11.2.2    за всякакви други загуби, направени или претърпени от купувача, във всяка календарна година, в изключителния случай, когато недвусмислено е доказана отговорността на ADESA Europe, се ограничава до по-високата от (i) аукционните такси и държавните такси, платени от купувача в такава календарна година; и (ii) хиляда евро (EUR 1000,00).

11.3        Нито една от Страните няма право да изключва или ограничава отговорността си (i) за извършване на неправомерни действия или измами; и/или (ii) по отношение на каквато и да било отговорност, която не може да бъде изключена или ограничена в съответствие с действащото законодателство (като в този случай съответната Страна няма право да изключва или ограничава отговорността си само дотолкова, доколкото това изключване или ограничение не е разрешено от действащото законодателство).


 

12. Блокиране и отмяна


12.1   Купувачът няма право да отменя съответната ADESA Europe продажба или никаква друга поръчка на допълнителна услуга по собствено усмотрение.

12.2        В случай, че Купувачът не спазва настоящите Правила и условия, той потвърждава и се съгласява, че без ограничение на другите права на ADESA Europe Group и средствата за защитата им, посочени в настоящите Правила и условия, по закон или по друг начин ADESA Europe си запазва правото временно или постоянно да блокира достъпа на Купувача и неговите Потребители до Платформата и използването й по какъвто и да било начин. В този случай

12.2.1    ADESA Europe се задължава да положи всички необходими усилия за уведомяването на Купувача за посоченото по-горе блокиране; и

12.2.2    ADESA Europe може по собствено усмотрение да реши да отблокира достъпа на Купувача и неговите Потребители след края на съответната проверка и потвърждение. Това може да се случи и след плащане на съответната глоба за пропуснатия период от страна на Купувача.

12.3     Ако, независимо от клауза 12.1, купувачът желае да анулира продажба на ADESA Europe, той може да поиска такова анулиране писмено или по имейл. Купувачът потвърждава и приема, че ADESA Europe може, по свое усмотрение, да реши да откаже или да разреши такова анулиране. Ако ADESA Europe се съгласи да разреши на купувача да анулира продажбата на ADESA Europe, купувачът ще плати на ADESA Europe (i) всички аукционни такси и държавни такси, увеличени с приложимите данъци, свързани с тази продажба, на ADESA Europe; и (ii) десет процента (10%) от предложената цена; с минимум триста евро (EUR 300,00), свързани с такава продажба на ADESA Europe.

12.4     Купувачът няма право да отменя допълнителна услуга. Ако Купувачът реши да отмени ADESA Europe поръчка, той няма да има право на никакво обезщетение.


 

13. Фактуриране и плащане


13.1        Настоящата т. 13 важи за всички такси и удръжки, дължими от страна на Купувача във връзка със съответната Продажба на ADESA Europe или по друг начин съгласно настоящите Правила и условия, както и за издаването на фактури и извършване на съответните плащания.

13.2        Освен ако изрично не е посочено друго, всички такси, удръжки и суми, посочени на Платформата и в настоящите Правила и условия, са в евро и не включват каквито и да било приложими Данъци.

13.3        Купувачът потвърждава и приема, че всяко фактуриране ще се извършва чрез електронни фактури и че купувачът няма да получава фактури на хартиен носител. Купувачът потвърждава и приема, че носи отговорност за изпълнението на всички приложими законови изисквания по отношение на получаването и съхранението на електронни фактури.

Като изключение от гореизложеното, купувачът може във формуляра за завършване на поръчката да избере фактури на хартиен носител, като в този случай всички фактури, издадени от ADESA Europe на купувача от този момент, ще бъдат фактури на хартиен носител.

Купувачът изрично потвърждава и приема, че ADESA Europe ще начисли административна такса за всяка фактура на хартиен носител, поискана от купувача, и тази сума се добавя към всяка фактура. Тази такса ще бъде показана по време на завършването на поръчката на уебсайта.

В случай че купувачът желае да промени предпочитанията си за фактуриране след първата си продажба на ADESA Europe, той трябва да се свърже с ADESA Europe в съответствие с точка 16.3.

13.4        Без ограничение на правата на ADESA Europe Group и средствата за защитата им в съответствие с настоящите Правила и условия, по закон или по друг начин, ако ADESA Europe не получи съответното плащане по банковата си сметка

13.4.1    в рамките на приложимите срокове за плащане, ADESA Europe има право без предизвестие да начисли на Купувача лихва върху просрочените суми, равна на лихвата, приложима в съответствие с белгийския Закон от 2 август 2002 г. за просрочени плащания при търговски сделки; и

13.4.2   в рамките на две (2) седмици от потвърждението за продажба на ADESA Europe от ADESA Europe, продажбата на ADESA Europe ще се счита за неправомерно анулирана от купувача в съответствие с точка 12.3.

13.4.3    В случай че има неплатени суми, изпратени до купувача, ADESA Europe ще има право да блокира всяка друга сума, документи на автомобили или автомобил, с който разполага, без предварително уведомление, за да компенсира неплатената сума. Блокираната сума, документите на автомобил или автомобил не се ограничават до една и съща транзакция, а ще бъдат приложени за всички незавършени транзакции между ADESA Europe и купувача.

13.5 ADESA Europe си запазва правото да откаже плащане, ако плащането е извършено от банкова сметка, която не принадлежи на купувача и/или от банкова сметка, която е регистрирана в държава, която не е същата държава, в която купувачът е записан в търговския регистър.

13.6 Неплащането на дълг до падежа му ще даде на ADESA Europe правото да отложи всякаква по-нататъшна доставка на стоки и/или услуги автоматично и без предизвестие за неизпълнение, и ще направи следното автоматично и без предизвестие за неизпълнение: (1) незабавна изискуемост на всички неплатени фактури, както от ADESA Europe, така и от нашите спомагателни фирми и (2) новация и/или двустранен и/или многостранен сетълмент чрез прихващане, както по отношение на ADESA Europe, така и на нашите спомагателни фирми. Под „спомагателни фирми“ трябва да се разбира: дружества, принадлежащи към една и съща група, при положение, че доказателството за това може да бъде предоставено с всички правни средства.

13.7 Купувачът изцяло заплаща автомобила. В случай на частични плащания за даден автомобил, купувачът потвърждава и приема, че ADESA Europe ще начисли допълнителни такси.


 

14. Политика за поверителност


14.1        Политиката съдържа важна информация за това как ADESA Europe събира и третира Вашите данни. Чувствайте се свободни да разгледате нашата политика за поверителност тук.


 

15.Промени


15.1        ADESA Europe има право по всяко време да изменя, редактира, добавя или премахва каквито и да било условия на настоящите Правила и условия.

15.2        Публикуването на изменени или нови правила и условия от страна на ADESA Europe се извършва след предизвестие от най-малко седем (7) календарни дни. Купувачът изрично потвърждава и се съгласява, че съобщението за публикуването на променени или нови правила и условия от страна на ADESA Europe може да бъде изпратено на Купувача по електронен път, включително по електронната поща и/или с помощта на съобщение на Платформата.

15.3        Изменените или новите правила и условия важат и се считат за приети от страна на Купувача от посочената от ADESA Europe дата, освен ако Купувачът не уведоми ADESA Europe в писмен вид и в рамките на съответния период за уведомление за отказа си да приеме съответните променени или нови правила и условия. В този случай ADESA Europe си запазва правото незабавно да прекрати настоящите Правила и условия без каквато и да било компенсация от страна на ADESA Europe Group в това отношение, както и да блокира достъпа и използването на Платформата от страна на Купувача и неговите Потребители.


 

16. Разни


16.1        ADESA Europe регистрира достъпа и използването на Платформата. Данните за достъпа и използването на Платформата предоставят доказателства за това, че Купувачът е влизал и използвал Платформата, освен ако той не може да докаже обратното. Доказването на електронните съобщения, връзките, операциите в мрежата и транзакциите между ADESA Europe и Купувача се извършва с помощта на файловете с данни и файловете за транзакциите, които се съхраняват в електронен вид от страна на ADESA Europe. Купувачът приема доказателствената сила на тези данни. Настоящата възможност за доказване не пречи на всяка от Страните да предостави собствени доказателства чрез използване на позволени от закона методи.

16.2        Нито една от страните не носи каквато и да било отговорност за каквито и да било щети, причинени от несъответствието или забавянето на съответствието във връзка с изпълнението на задълженията, в резултат на форсмажорни обстоятелства, външни причини или каквито и да било други събития, които са извън разумния контрол на ADESA Europe.

16.3        Освен ако изрично не е посочено друго, всички уведомления, искания и кореспонденция от страна на Купувача трябва да се изпращат на ADESA Europe по пощата на следния адрес: ADESA Europenv, Grijpenlaan 19A, 3300 Тийнен, Белгия или на електронния адрес, посочен по време на регистрацията на Купувача.

16.4        Купувачът и ADESA Europe са независими предприемачи и взаимоотношенията, създадени в съответствие на настоящите Правила и условия, няма да се смятат за взаимоотношения между възложители или агенти. Никакви продажби или задължения на която и да било от Страните по отношение на трета страна не обвързват по какъвто и да било начин другата страна.

16.5        Купувачът няма право да прехвърля настоящите Правила и условия или каквито и да било права и задължения, свързани с настоящите Правила и условия, на каквито и да било трети лица без предварително писмено съгласие от страна на ADESA Europe. ADESA Europe има право да прехвърля настоящите Правила и условия изцяло или отчасти, или каквито и да било права и задължения, свързани с настоящите Правила и условия, на който и да било член на ADESA Europe Group и/или на което и да било трето лице във връзка с корпоративното реструктуриране на който и да било член на ADESA Europe Group, включително (но не само) чрез сливане и/или придобиване.

16.6        Клаузите, които по своята същност могат в пряка или косвена форма да останат в сила след прекратяването или изтичането на настоящите Правила и условия, ще останат в сила, включително (но не само) клаузи 2, 9, 10, 11, 12, 14 и 16.

16.7        Ако някое от условията на настоящите Правила и условия бъде определено или стане невалидно, незаконно или неприложимо, то това условие, по възможност и дотолкова, доколкото е невалидно, незаконно или неприложимо, ще бъде заменено от Страните от валидна, законна и приложима клауза, отразяваща колкото се може по-точно първоначалните намерения. Ако невалидното, незаконно или неприложимо условие не може да се замени по валиден начин, то в този случай съответната клауза няма да има юридическа сила и няма да се счита за включена в настоящите Правила и условия, като по този начин тя няма да оказва каквото и да било влияние и няма да лишава от юридическа сила останалите клаузи на настоящите Правила и условия.

16.8        Настоящите Правила и условия са изготвени на английски език, а клаузите им се интерпретират и тълкуват в съответствие с действащото законодателство, съгласно посоченото в т. 16.10 и общоприетите им значения на английски език. Всички преводи на настоящите Правила и условия са предназначени само за удобство на Страните и не са обвързващи по отношение на която и да било от Страните. В случай на каквито и да било несъответствия между оригиналната английска версия и превода, предимство имат условията на английската версия.

16.9        Отказът от правата и средствата за тяхната защита на всяка от Страните във връзка с настоящите Правила и условия се извършва само чрез изрично писмено уведомление на другата Страна. Всички откази от права важат само за съответните случаи и за целите, за които са предоставени.

16.10     Настоящите Правила и условия, както и всяка Продажба на ADESA Europe се управляват и тълкуват в съответствие с белгийското законодателство, независимо от стълкновителните норми.

Изключва се приложимостта на Конвенцията на Обединените нации за договори за международна продажба на стоки (CISG), както и на нейните протоколи.

Съдилищата на Льовен, Белгия ще имат изключителна юрисдикция при уреждането на всички спорове, които могат да възникнат в резултат или във връзка с настоящите Правила и условия и/или всяка Продажба на ADESA Europe.

16.11 Настоящите Правила и условия са прегледани на 27/06/2022г.

Предимства

Безплатна регистрация
Само за търговци на автомобили
Регистрирайте се сега!