using System;

PODMÍNKY

Index

1. Rozsah
2. Definice
3. Registrace do platformy
4. Přístup k Platformě a její použití
5. Aukce a nabídky
6. Prodej na ADESA Europe
7. Přeprava a dodání vozidel a Dokumentů o vozidle
8. Informace o vozidle
9. Omezená záruka
10. Shoda a reklamace
11. Odpovědnost
12. Blokování a zrušení
13. Fakturace a platby
14. Ochrana osobních údajů
15. Změny
16. Ostatní ustanovení

 

1. Rozsah


1.1        ADESA Europevyvinul platformu pro re-marketing vozidel, ve které leasingové společnosti, výrobci vozidel, jiné společnosti i fyzické osoby jednající v zájmu své profese či nikoli mohou inzerovat Vozidla, která chtějí prodat. Profesionální a uznávaní dealeři automobilů mohou umístit Nabídku na nákup Vozidel.

1.2        Tyto všeobecné obchodní podmínky řídí vztahy mezi ADESA Europe a Kupujícím ve věci použití Platformy Kupujícím a ve věci nabídek, prodeje a dodání všech Vozidel od či jménem ADESA Europe ke Kupujícímu. Souhlasem s těmito smluvními podmínkami kupující rovněž přijímá všechny zásady a další podmínky zveřejněné na našich stránkách, včetně, ale nejen, našeho reklamačního řádu a sekce Často kladené otázky.

1.3        Registrace do Platformy a veškerý přístup či využití Platformy, včetně podání Nabídky vztahující se k jakémukoli vozidlu, je kvalifikováno jako bezpodmínečné přijetí všeobecných obchodních podmínek kupujícím.

1.4        Kupující souhlasí, že se zříká svých vlastních obecných i zvláštních obchodních podmínek, a to i v případě, že je takového podmínky stanovují jejich platnost a také v případě, kdy takového podmínky nejsou v rozporu s ADESA Europe.

1.5        Tyto Všeobecné obchodní podmínky představují veškerá ujednání mezi ADESA Europe a Kupujícím týkající se předmětu těchto obchodních podmínek a nahrazují všechny předchozí zastoupení, vyjednávání, ujednání a kroky týkající se předmětu těchto obchodních podmínek a to jak v písemné, tak v ústní formě.

1.6        Kupující výslovně prohlašuje, že si přečetl, chápe a souhlasí se všemi uvedenými Všeobecnými obchodními podmínkami. Kupující zejména souhlasí s principy týkajících se informací o Vozidle, záruky, konformity, stížností a právní zodpovědnosti, které jsou uvedeny v článcích 8 až 11 těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

1.7        V souvislosti s prodejem na ADESA Europe, tyto Všeobecné obchodní podmínky mají funkci rámcového řízení každého prodeje na ADESA Europe. Každý prodej na ADESA Europe se považuje za samostatnou dohodu mezi ADESA Europe a Kupujícím a každý takový prodej podléhá těmto Všeobecným obchodním podmínkám.


2. Definice


V těchto Všeobecných obchodních podmínkách mají následující termíny a výrazy následující význam:

Přidružená osoba: jakákoli jiná společnosti či osoba, která přímo či nepřímo ovládá či je ovládána Smluvní stranou.

Aukce: proces popsaný v článku 5.1 ;

Konec aukce: datum a čas, od kdy kupující již nemohou v dané aukci umísťovat cenové nabídky související s aukcí, jak je popsáno u každé Aukce na Platformě.

Aukční poplatky: administrativní poplatek splatný kupujícím za každé vozidlo zakoupené prostřednictvím Platformy;

Pravidla aukce: specifická pravidla, která se mohou vztahovat k Aukci, jak je specifikováno v Platformě u každé Aukce. Taková Pravidla aukce se mohou vztahovat, jako příklad a bez omezení, k minimální přípustné částce, která může být přihozena a/nebo viditelnost Nabídky kupujícího pro ostatní členy Komunity kupujících.

Pracovní den: každý den mimo sobotu, neděli nebo státní svátek v zemi, ve které sídlí společnost ADESA Europe;

Kupující: fyzická nebo právnická osoba, která je registrována v Platformě, jak je uvedeno v Registračním formuláři;

Komunita kupujících: Kupující a další kupující registrovaní v Platformě;

Nabídky komunity kupujících: význam termínu uveden v článku 5.1.2;

Ovládat: znamená, jak je stanoveno v článku 5 Obchodního zákoniku Belgie.

ADESA Europe: ADESA Europeči jeho partneři, jak je specifikováno v Registračním formuláři v souladu s článkem 3.4;

Skupina ADESA Europe: ADESA Europea/nebo jakýkoli partner společnosti Ecadis, pokud lze uplatnit;

Prodej na ADESA Europe: význam termínu uveden v článku 6.1.1;

Potvrzení o prodeji: má význam definovaný v bodu 6.1.2;

ADESA Europe popis vozidla: popis Vozidla poskytnutého skupinou ADESA Europe během aukce;

Poplatky státu: administrativní a logistické poplatky splatné Kupujícím za každé vozidlo zakoupené přes platformu v závislosti na státu, kde Prodávající k prodeji Vozidlo nabízí, a na státu, kde Kupující sídlí;

Ecadis: European Car Auction and Distribution Solutions NV/SA, se sídlem na Grijpenlaan 19A, 3300 Tienen, Belgie, identifikační číslo společnosti: 0867.129.223; DIČ: BE0867129223;

Partner Ecadis: jakýkoli ze subjektů ADESA Europe uvedených v informacích o společnosti na internetových stránkách www.adesa.eu.

E-faktura: faktura, která byla vydána a zaslána v elektronickém formátu dle výběru společnosti ADESA Europe. Jedná se o zákonnou formu faktury zasílané ADESA Europe;

Export: dodávka zboží, které je dodáváno a přepravováno mimo Evropskou unii;

Exportní dokumenty: všechny správně a úplně vyhotovené dokumenty, které jsou právně vyžadovány a nezbytné k prokázání přepravy Vozidla v případě Exportu;

Důkaz: veškerá dokumentace nezbytná k doložení nějaké skutečnosti. (například: přepravní dokumenty, exportní dokumenty, dokumenty dokládající expedici a/nebo přepravu vozidla z jednoho místa na jiné opatřené razítkem a podpisem přepravce);

Dodávka v rámci společenství: dodávka zboží, které je přepraveno jménem dodavatele nebo osoby, která si dodávku objednala, a to z jednoho členského státu Evropské unie do jiného státu Evropské unie;

Dokončení objednávky: má význam definovaný v bodu 6.1.2;

Ztráty: jakékoli poškození, ztráta, nárok, požadavek, nárok na odškodnění třetích stran, náklady, daně či výdaje jakéhokoli charakteru

Přístupové údaje: ID uživatelem heslo a podobné přístupové údaje, které mohou výt vyžadovány pro přístup k platformě;

Povolení k vyzvednutí: dokumentace, která opravňuje k vyzvednutí vozidla. Jinými slovy kupující nebo jím pověřená třetí strana může s tímto dokumentem vozidlo vyzvednout;

Nabídka: nabídka odeslaná Kupujícím přes platformu v souvislosti s nákupem jednoho či více vozidel od ADESA Europe ze strany Kupujícího, jak podrobně stanoví čl. 5.1.2;

Nabízená cena: význam je uveden v článku 5.2.1;

Smluvní strana: ADESA Europe a/nebo Kupující, pokud lze uplatnit

Platforma: online platforma provozovaná společností Ecadis, přes kterou může Kupující umístit nabídky na Vozidla, která jsou umístěna na www.adesa.eu či jiných URL stránkách, o kterých může skupina ADESA Europe čas od času Kupujícího informovat nebo prostřednictvím mobilní aplikace pro Android a iOS

Poplatky prodejce: administrativní poplatek, který se použije pro konkrétní prodejce a který hradí kupující za každé vozidlo zakoupené prostřednictvím platformy

Prodejní cena: v souvislosti s Prodejem na ADESA Europe, nabízená cena, aukční poplatky za všechna Vozidla, poplatky států za všechna vozidla, poplatky prodejce za všechna vozidla a přepravní poplatky, navýšené o veškeré příslušné daně;

Registrační formulář: formulář, který Kupující řádně vyplní při registračním procesu na Platformě. Obsahuje např. platné DIČ, doklad o zápisu společnosti a kopii dokladu totožnosti vlastníka/manažera zapsané společnosti, všechny naskenované originály dokumentů s jasnými odkazy;

Prodejce: jakákoli leasingová společnost, výrobce automobilů, jiná společnost a/nebo fyzická osoba jednající v zájmu své profese či nikoli inzerující Vozidla na Platformě;

Daně: všechny formy zdanění, daně z přidané hodnoty, srážková daň (import a/nebo export), cla a sazby vybírané jakýmkoli místním, městským, vládním, státním, federálním či jiným orgánem a jakékoli úroky, pokuty či příplatky s tím spojené;

Všeobecné obchodní podmínky: všeobecné obchodní podmínky ADESA Europe;

Přepravní dokumenty: všechny správně a úplně vyhotovené dokumenty, které jsou vyžadovány a jsou nezbytné k prokázání přepravy Vozidla z jednoho místa na jiné, zahrnující mimo jiné CMR nákladní listy, doklady pro vývoz, dodací listy;

Přepravní poplatky: částka splatná Kupujícím za přepravu Vozidla;

Vyměřovací schéma: řetězová transakce mezi třemi stranami ve třech různých členských státech EU (A-B-C) , kde je zboží/Vozidlo dodáváno přímo z prvního členského státu (A) do třetího státu (C). V ADESA Europe je veškerá doprava organizována jménem ADESA Europenebo přidružených společností ECADIS, není-li výslovně stanoveno jinak;

Uživatel: význam je uveden v článku 4.1.1 ;

Vozidlo: jakékoli vozidlo inzerované prostřednictvím platformy;

Dokumenty o vozidle: jakékoli a všechny oficiální dokumenty vztahující se k Vozidlu (včetně CoC osvědčení a dokumentů z prohlídek aj.);

Informace o vozidle: jakékoli fotky, popisky, informace, dokumentace a/nebo jiné materiály týkající se Vozidla, které je inzerováno na Platformě během Aukce, včetně ADESA Europe popisku vozidla.


3. Registrace do platformy


3.1        Platforma je výhradně dostupná a může být využívána pouze řádně zapsanými profesionálními a uznávanými dealery automobilů.

3.2        Pro oprávnění k přístupu a využití Platformy je Kupující povinen vyžadovat potvrzení registrace, a to řádným vyplněním Registračního formuláře, zasláním všech požadovaných dokumentů v souladu s registračními metodami popsanými na platformě a akceptováním těchto Všeobecných obchodních podmínek.

3.3        Osoba vyplňující a odesílající Registrační formulář a akceptující tyto Všeobecné obchodní podmínky jménem Kupujícího prohlašuje a zaručuje, že disponuje nezbytnou mocí Kupujícího právně zavázat.

3.4        V závislosti na sídle Kupujícího a povaze platných předpisů o DPH může být Kupujícímu nabídnuta možnost vybrat si člena skupiny ADESA Europe, od kterého si přeje přijímat faktury dle těchto všeobecných obchodních podmínek. Pokud je Kupujícímu

3.4.1    tato možnost nabídnuta, ADESA Europe je pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek subjekt ze skupiny ADESA Europe vybraný Kupujícím a tento subjekt je jediným smluvním partnerem kupujícího pro všechny transakce Smluvních stran, které jsou řízeny těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, a je také subjektem, který Kupujícímu fakturuje. Pokud si Kupující následně přeje upravit svoji volbu a není mu tato možnost nabídnuta, tato úprava je předmětem předchozího schválení ze strany ADESA Europe a

3.4.2     ADESA Europese stává subjektem ADESA Europe pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek a ADESA Europeje jediným smluvním partnerem kupujícího pro všechny transakce Smluvních stran, které jsou řízeny těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, a je také subjektem, který Kupujícímu fakturuje.

3.4.3      ADESA Europe se může rozhodnout bez vysvětlení či předchozího oznámení fakturovat z místa ADESA Europenebo ze země, kde je Kupující registrovaný. Tato změna nezakládá právo na jakoukoli stížnost nebo zrušení;

3.5        Kupující se zavazuje, že všechny poskytnuté informace a/nebo dokumenty jsou správné, kompletní a platné. Kupující ihned uvědomí ADESA Europe o jakýchkoli změnách informací uvedených v registračním formuláři a/nebo dokumentech odevzdaných dle článku 3.2. Nehledě na článek 3.6, Kupující uznává a akceptuje, že ADESA Europe nenese žádnou zodpovědnost ohledně ověřování informací a dokumentace poskytnuté Kupujícím.

3.6        ADESA Europe má kdykoli (před i po registraci Kupujícího) právo ověřit přesnost informací uvedených v Registračním formuláři a/nebo platnost dokumentů odeslaných Kupujícím dle článku 3.2. V případě, že takovéto ověření odhalí nepřesnost informací a/nebo neplatnost dokumentů, ADESA Europe si vyhrazuje právo odmítnout žádost o registraci ze strany kupujícího aniž by byla dotčena ostatní práva a opatření plynoucí z těchto Všeobecných obchodních podmínek.

3.6.1     ADESA Europe informuje Kupujícího o odmítnutí a může se dle vlastního uvážení rozhodnout, že Kupujícímu poskytne možnost nepřesnosti či neplatnosti opravit či

3.6.2    pozastaví nebo permanentně zablokuje přístup Kupujícího a jeho uživatelů k užívání platformy v souladu s článkem 4.6.

3.7        ADESA Europe si za každých okolností vyhrazuje právo bez udání důvodu odmítnout potvrzení o registraci Skupina ADESA Europe není odpovědná za jakékoli Ztráty, které vzniknou Kupujícímu či které Kupující utrpí jako následek či v souvislosti s takovýmto odmítnutím.

3.8        V případě, že se ADESA Europe rozhodne schválit Kupujícího žádost o registraci, ADESA Europe Kupujícího informuje a poskytne Kupujícímu jeden či více přístupových údajů k Platformě. Kupující nesmí odesílat žádné Nabídky dokud neobdrží schválení od ADESA Europe a dokud neobdrží přístupové údaje.


4. Přístup k Platformě a její použití


4.1        Uživatelé a použití obecně

4.1.1    Kupující bere na vědomí a přijímá skutečnost, že zodpovídá za jednání i opomenutí všech uživatelů, kteří používají platformu jménem kupujícího nebo jinak prostřednictvím přístupových prostředků kupujícího („uživatelé“). Kupující v důsledku toho přijímá skutečnost, že každý krok (např. nabídka) provedený uživateli bude považován za provedený jménem kupujícího a za právně zavazující kupujícího. Kupující poskytne všem uživatelům kopii těchto smluvních podmínek, bude se jimi řídit a zajistí, aby se těmito smluvními podmínkami řídil každý uživatel.

4.1.2    Kupující garantuje, že Platforma je používána v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a veškerou platnou národní a mezinárodní legislativou, zodpovědným způsobem a výhradně pro své vlastní profesní účely a bez porušení práv třetích stran. Kupující ani Uživatelé nejsou oprávnění provádět úpravy platformy. Kupující je zodpovědný a zajistí odškodnění skupiny ADESA Europe za jakékoli Ztráty, které skupina ADESA Europe utrpí nebo které skupině vzniknou jako následek či v souvislosti s (i) jakoukoli úpravou Platformy, a/nebo (ii) jakýmkoli způsobem použití platformy, které není v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

4.1.3    Kupující se zavazuje, že nepoužije, a zajistí, aby žádný z jeho Uživatelů nepoužíval Platformu k (i) stahování, zasílání či šíření dat obsahujících viry, červy, spyware, malware či podobné škodlivé programy, (ii) provádění jakýchkoli kalkulací, operací či transakcí, které by mohly přerušit, zničit či omezit funkčnost Platformy či jakéhokoli programu, počítače či prostředku telekomunikace, (iii) odesílání jakýchkoli informací či materiálů, které porušují práva třetích stran, jsou hanlivé, obscénní, výhružné či jinak protiprávní a/nebo (iv) odeslání jakýchkoli nezávazných nabídek.

4.2        Požadovaný hardware, software a služby

Kupující bere na vědomí a souhlasí, že je zodpovědný za výběr, nákup a provoz hardwaru, softwaru a/nebo telekomunikačních služeb potřebných ke spojení s používání Platformy. Takovýto hardware, software a/nebo telekomunikační služby musejí splňovat minimální požadavky čas od času specifikované na Platformě. Kupující je zodpovědný za instalaci a náklady spojené se zakoupením a/nebo licencováním takového hardwaru, softwaru a/nebo telekomunikačních služeb. Skupina ADESA Europe není zodpovědná za hardware, software, produkty a služby třetích stran jako například telekomunikační vybavení, připojení k internetu, operační systému a internetové prohlížeče.

4.3        Bezpečnost a přístupové údaje

4.3.1    Použití Platformy vyžaduje přístupové údaje Přístupové údaje jsou striktně osobní a Kupující je zodpovědný za jejich zabezpečení, důvěrnost, bezpečnost a vhodné využívání Kupujícím i jeho Uživateli a podnikne veškeré kroky zabraňující neoprávněné třetí straně tyto znalosti získat a využít. Kupující nepředá ani neprodá přístupové údaje jakékoli třetí straně kromě Uživatelů, kteří jsou řádně oprávněni jednat jménem Kupujícího.

4.3.2    Kupující neprodleně oznámí společnosti ADESA Europe e-mailem nebo faxem případnou ztrátu, krádež, narušení důvěrné povahy či jakékoli riziko zneužití přístupových prostředků. Kupující plně a bezpodmínečně zodpovídá za veškeré použití platformy a za veškeré podané nabídky i za případné škodlivé následky, které z nich mohou přímo či nepřímo vyplynout, až do uplynutí jednoho (1) pracovního dne od oznámení takovéto skutečnosti.

4.3.3    Pokud má ADESA Europe jakýkoli důvod k podezření, že důvěrnost a/nebo bezpečnost Přístupových údajů byla porušena či že Platforma je zneužívána, může ADESA Europe bez předchozího upozornění dle vlastního uvážení a bez vzniku nároku na jakýkoli druh kompenzace pozastavit přístup k Platformě.

4.3.4    Kupující bere na vědomí, že byl varován, že ADESA Europe se vyhrazuje právo zamítnout přístup Uživatele pomocí Přístupových údajů v případě, že jiný uživatel je pomocí stejných Přístupových údajů přihlášen z jiného počítače.

4.3.5    Společnost ADESA Europe má právo pozastavit na dobu určitou či neurčitou kterýkoli účet z jakéhokoli důvodu. Patří mezi ně například prodlení s úhradou vozu, podezřelé chování, podezření na podvodné jednání či karuselový podvod s DPH nebo důvod jiného typu, který společnost ADESA Europe nemusí kupujícímu sdělovat.

4.3.6    Skupina ADESA Europe není odpovědná za jakékoli Ztráty, které vzniknou Kupujícímu či které Kupující utrpí jako následek či v souvislosti s takovýmto přerušením či zamítnutím, jak je popsáno v článcích 4.3.3, 4.3.4 a 4.3.5.

4.4        Poplatky za služby platformy

ADESA Europe může čas od času nabízet prostřednictvím platformy jisté služby, které podléhají platbě příslušných poplatků ze strany Kupujícího a/nebo vyžadují platbu poplatku ze strany Kupujícího za existující služby. Příslušné poplatky jsou uvedeny prostřednictvím Platformy a mohou se čas od času lišit. Kupující je výhradně odpovědný za ověření příslušných poplatků pokaždé, kdy se Kupující (nebo jeho Uživatelé) přihlásí a užívají Platformu a/nebo služby nabízené přes Platformu.

4.5        Práva duševního vlastnictví

4.5.1    Práva duševního vlastnictví a know-how spojené s Platformou patří výhradně skupině ADESA Europe. ADESA Europe uděluje Kupujícímu a jeho Uživatelům nepřenositelnou, omezenou a neexkluzivní licenci pro využití Platformy pro obchodní účely kupujícího dokud ADESA Europe nezablokuje přístup Kupujícího a/nebo jeho uživatelů k Platformě.

4.5.2    Kupující podnikne všechny nezbytné kroky k ochraně a zajistí, že Uživatelé budou chránit duševní vlastnictví skupiny ADESA Europe.

4.5.3    Aniž jsou dotčeny práva Kupujícího a Uživatelů v legislativě vztahující se k ochraně počítačových programů, které nemohou být smluvně odchýleny, Kupující a Uživatelé nemohou: (i) upravovat, překládat či adaptovat Platformu jakýmkoli způsobem; (ii) dekompilovat či rozkládat Platformu jakýmkoli způsobem; (iii) kopírovat Platformu jakýmkoli způsobem; (iv) předávat, disponovat, udělovat sub-licenci, pronajímat, půjčovat či distribuovat Platformu či dokumentaci žádným způsobem třetím stranám; (v) vytvářet produkt či službu významně podobnou Platformě; a/nebo (vi) kopírovat nápady, vlastnosti a/nebo funkce Platformy. ADESA Europe si vyhrazuje výhradní právo opravovat jakékoli chyby.

4.6        Pozastavení a blokování

4.6.1    Kupující bere na vědomí a souhlasí, že skupina ADESA Europe si vyhrazuje právo pozastavit přístup Kupujícího a Uživatelů k Platformě z jakéhokoli důvodu, včetně a bez omezení (i) v případě skutečného či rozumně předpokládaného porušení těchto Všeobecných obchodní podmínek ze strany Kupujícího a/nebo jeho Uživatelů, (ii) v případě útoku na IT systémy skupiny ADESA Europe, (iii) v případě právního požadavku, (iv) k zabránění či zmírnění jakéhokoli škodlivého dopadu na skupinu ADESA Europe, Kupujícího a/nebo Komunitu kupujících a (v) za účelem údržby platformy. ADESA Europe vynaloží rozumného úsilí k informování Kupujícího o takovémto pozastavení jakmile to bude prakticky možné.

4.6.2    Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnost ADESA Europe si vyhrazuje právo trvale zablokovat přístup kupujícího a uživatelů k platformě (i) v případě porušení těchto smluvních podmínek kupujícími a/nebo jeho uživateli; (ii) za okolností uvedených v bodu 12; (iii) v případě podvodných praktik kupujícího a/nebo jeho uživatelů; (iv) z jakéhokoli jiného důvodu podle uvážení společnosti ADESA Europe.


5. Aukce a nabídky


5.1        Aukce

5.1.1    Platforma poskytuje Prodávajícím možnost inzerovat Vozidla, která zamýšlí prodat. Tato Vozidla mohou, dle vlastního uvážení skupiny ADESA Europe, být inzerována zvlášť či v kombinaci v jedné nebo více skupinách Vozidel.

5.1.2    Každý člen Komunity kupujících má možnost odeslat závaznou nabídku na nákup Vozidel skupiny ADESA Europe odesláním Nabídky (Kupní ceny bez Daní a nákladů), za kterou tento člen Komunity kupujících nabízí odkup daného Vozidla od skupiny ADESA Europe („Nabídky komunity kupujících“)

5.1.3    Nabídky komunity kupujících budou zpracovány skupinou ADESA Europe až do Ukončení aukce a skupina ADESA Europe určí dle vlastního uvážení, zda je ochotna prodat Vozidla členovi Komunity kupujících, který odeslal nejlepší nabídku. Kupující výslovně bere na vědomí a souhlasí, že jeho Nabídka může být vyloučena ze zpracování když ADESA Europe z rozumného důvodu považuje Nabídku za nesprávnou (například a bez omezení v případě abnormálně vysoké ceny.). Skupina ADESA Europe není odpovědná za žádné Ztráty, které vzniknou Kupujícímu či které Kupující utrpí jako následek či v souvislosti s takovýmto vyloučením.

5.1.4    Kupující výslovně bere na vědomí a souhlasí, že jakýkoli prodej jakéhokoli Vozidla od ADESA Europe jakémukoli členovi Komunity kupujících je závislý na souhlasu Prodávajícího prodat Vozidlo ADESA Europe a že odeslání nejlepší Nabídky komunity kupujících negarantuje, že Kupující bude moci Vozidlo zakoupit.

5.1.5    Skupina ADESA Europe ani Prodávající nejsou zodpovědní za Ztráty, které vzniknou Kupujícímu či které Kupující utrpí jako následek či v souvislosti s jakýmkoli rozhodnutím Prodejce či ADESA Europe kdykoli zrušit či jiným způsobem nepokračovat s Aukcí.

5.1.6    Kupující bude informován o příslušných aukčních poplatcích, poplatcích v určité zemi a poplatcích prodejce pro každé vozidlo, které je součástí aukce, prostřednictvím platformy. Kupující výslovně potvrzuje a souhlasí s tím, že aukční poplatky, poplatky v příslušné zemi a poplatky prodejce se mohou pro jednotlivá vozidla a jednotlivé aukce lišit.

5.2        Nabídky

5.2.1    V případě, že si Kupující přeje zakoupit Vozidlo (skupinu Vozidel), Kupující má možnost odevzdat Nabídku na nákup tohoto Vozidla (těchto Vozidel). Nabídka musí vždy obsahovat Kupní cenu bez daní a nákladů, kterou je Kupující ochoten zaplatit za daná vozidla společnosti ADESA Europe („Nabízená cena“)

5.2.2 Kupující bere výslovně na vědomí, že jakákoliv nabídka předložená prostřednictvím platformy představuje závaznou nabídku, kterou kupující nemůže odvolat, dokud neuplynou dva (2) pracovní dny s platností od uzávěrky aukce, pokud není na webové stránce uvedená jiná lhůta.

5.2.3    V případě, že Kupující odešle více než jednu (1) Nabídku na stejné vozidlo, ADESA Europe bude brát v potaz pouze nejvyšší Nabídku Kupujícího.

5.2.4    Kupující bere na vědomí a souhlasí, že odeslání a přijetí Nabídky je vždy předmětem platných Aukčních pravidel.

5.2.5    Kupující a Uživatelé nesmí manipulovat cenu jakéhokoli Vozidla inzerovaného v průběhu aukce a nesmí v žádném případě zasahovat nabídkami prostřednictvím ostatních členů Komunity kupujících.


6. Prodej na ADESA Europe


6.1        Potvrzení prodeje na ADESA Europe

6.1.1    Pokud (i) je nabídka kupujícího uznána za nejlepší nabídku z komunity kupujících v souladu s bodem 6.1.3, (ii) společnost ADESA Europe je schopná zakoupit příslušné vozidlo (vozidla) od kupujícího a (iii) se společnost ADESA Europe rozhodne přijmout tuto nabídku v souladu s bodem 5.1.3, prodá společnost ADESA Europe příslušné vozidlo (vozidla) kupujícímu („prodej ADESA Europe“). Vozidlo (vozidla) bude prodáno za nabídnutou cenu, která se navýší o aukční poplatky, poplatky v příslušné zemi, poplatky prodejce, přepravní poplatky a veškeré příslušné daně.

6.1.2    V takovém případě společnost ADESA Europe informuje kupujícího o prodeji ADESA Europe „potvrzení prodeje“) a kupující musí objednávku doplnit prostřednictvím platformy o administrativní a přepravní údaje („dokončení objednávky“) pro prodej ADESA Europe do jednoho pracovního dne od obdržení potvrzení o prodeji). Kupující výslovně potvrzuje a souhlasí s tím, že dokončení objednávky je administrativní formalita pro účely organizace dodávky a nelze ji vykládat jako příležitost, jak může kupující zrušit svou objednávku a/nebo jinak zrušit prodej ADESA Europe.

6.1.3    V zájmu dokončení objednávky kupující v každém případě uvést cílovou zemi zakoupeného vozidla (vozidel). Za veškeré náklady, výdaje, daně a veškeré další důsledky související s volbou cílové země zodpovídá pouze kupující. Společnost ADESA Europe nenese odpovědnost za žádné ztráty vzniklé prodejci v důsledku či ve spojitosti se zvolenou cílovou zemí.

6.2        Platba a fakturace Prodeje na ADESA Europe

6.2.1    Při každém Prodeji na ADESA Europe bude Nabízená cena povýšena o všechny Daně, které jsou splatné Kupujícím. Daně zahrnují platbu DPH v zemi sídla člena skupiny ADESA Europe, který Prodej na ADESA Europe fakturuje, pokud takováto platba existuje. V případě Dodávky v Rámci společenství či Exportu a když existují dostatečné důkazy o přepravě Vozidla, žádné DPH na Prodej na ADESA Europe splatné nebude a Kupující je povinen přiznat DPH v zemi dodání.

Pokud Vozidlo v době prodeje není umístěno v Belgii, Dodávky v rámci společenství jsou ve věci DPH řízeny jako "Vyměřovací schéma" (viz. takzvané ABC transakce). Toto znamená, že Kupující se postará v členském státě EU, kam je vozidlo dopraveno, o požadované formality ohledně DPH, jelikož je posledním článkem řetězu (viz. smluvní strana C).

6.2.2    V okamžiku, kdy společnost ADESA Europe informuje kupujícího o prodeji ADESA Europe podle bodu 6.1.2, poskytne společnost ADESA Europe kupujícímu objednávkový formulář, který vymezuje (i) nákupní cenu, kterou tvoří nabídnutá cena, aukční poplatky, poplatky v příslušné zemi, poplatky prodejce, přepravní poplatky a veškeré příslušné daně; a (ii) veškeré záruky, které musí kupující zaplatit podle bodu 7.4.2. Kupující zajistí, že nákupní cena bude připsána na bankovní účet společnosti ADESA Europe, jak je uveden v objednávkovém formuláři, nejpozději dva (2) pracovní dny po odeslání potvrzení o prodeji ADESA Europe.

6.2.3    ADESA Europe vystaví fakturu za každý Prodej na ADESA Europe po obdržení Kupní ceny na bankovní účet ADESA Europe.


7. Přeprava a dodání vozidel a Dokumentů o vozidle


7.1        Obecně

7.1.1    Přeprava Vozidla je provedena ADESA Europe či jménem ADESA Europe. Na základě volby Kupujícího je Kupující oprávněn se postarat o přepravu Vozidla jménem ADESA Europe.

7.1.2    Jakékoli vozidlo lze přepravit do cílové země pouze podle údajů uvedených ve formuláři dokončení objednávky. Kupující zodpovídá za veškeré ztráty vzniklé společnosti ADESA Europe v důsledku či ve spojitosti s přepravou vozidla do jiné země, než která byla uvedena jako cílové ve formuláři dokončení objednávky, a společnost ADESA Europe proti nim zaručí a zajistí.

7.1.3    Vlastnictví vozidla  přechází odesláním dokladů k vozidlu kupujícímu. Vlastnictví nepřechází vyzvednutím, ale až po schválení FCMR (doklad o doručení) společností ADESA Europe. Rizika související s vozidlem přecházejí, jakmile nastane (i) vyzvednutí vozidla kupujícím; (ii) doručení vozidla do destinace uvedené kupujícím; nebo (iii) vypršení lhůty dvou (2) týdnů (případně kratší lhůty, jak je uvedeno v dokumentu povolení k vyzvednutí) od přijetí dokumentu povolení k vyzvednutí.

7.2        Přeprava Vozidel je zajištěna společností ADESA Europe.

Článek 7.2 platí v případě, že ADESA Europe zařizuje přepravu Vozidel nad rámec Všeobecných podmínek ADESA Europe vztahujících se k přepravě dostupné přes Platformu.

7.2.1    Ceny za přepravu uvedené na platformě jsou informativní a nezávazné a skutečná hodnota Přepravních poplatků závisí na několika kritériích včetně a bez omezení na fyzickém umístění Vozidla a typu Vozidla. Všechny ceny uvedené na Platformě jsou bez příslušných daní.

7.2.2    Přeprava nebude organizována dokud nenastane pozdější z následujících situací (i) okamžik, kdy je Kupní cena připsána na bankovní účet ADESA Europe uvedený v objednávkovém formuláři a (ii) uvolnění Vozidla Prodávajícím.

7.2.3    Veškeré časy a data pro dodání vozidel, povolení k vyzvednutí, doklady k vozidlům od společnosti ADESA Europe nebo jejím jménem jsou pouze odhady a nejsou směrodatné. Společnost ADESA Europe nenese odpovědnost za žádná zpoždění dodávky vyjma případů podvodu či úmyslného zavinění na její straně. Zpoždění v termínu dodání jakéhokoli vozu, povolení  vyzvednutí či dokladů k vozidlu nezprošťuje kupujícího povinnosti dodávku přijmout.

7.3        Přeprava vozidel zajištěna Kupujícím jménem ADESA Europe

Článek 7.3 platí v případě, kdy Kupující zajišťuje přepravu Vozidel jménem ADESA Europe.

7.3.1    Vozidlo nebude dostupné k vyzvednutí než nastane nejpozdější z těchto situací (i) okamžik, kdy je Kupní cena připsána na bankovní účet ADESA Europe uvedený v objednávkovém formuláři, (ii) uvolnění Vozidla Prodávajícím a (iii) vystavení oprávnění k vyzvednutí Kupujícímu.

7.3.2    Kupující vyzvedne a odveze vozidlo nejpozději do dvou (2) týdnů (nebo v kratší lhůtě, pokud je uvedena v povolení k vyzvednutí) od obdržení povolení k vyzvednutí. Kupující bere na vědomí a souhlasí, že společnost ADESA Europe, prodejce nebo třetí strana skladující vozidlo jejich jménem může kdykoli odmítnout dodání vozidla kupujícímu (případně dopravci kupujícího), pokud kupující (případně dopravce kupujícího) nepředloží platné povolení k vyzvednutí a úřední doklad totožnosti, jako je například cestovní pas nebo řidičský průkaz. Kupující souhlasí, že společnost ADESA Europe má právo vyhotovit kopii dokladu totožnosti předloženého kupujícím. Pokud kupující pověří vyzvednutím vozidla třetí stranu nebo přepravní společnost, zajistí kupující, aby třetí strana nebo přepravní společnost souhlasila s výše uvedenými povinnostmi týkajícími se povolení k vyzvednutí, identifikace osoby vyzvedávající vozidlo a práva společnosti ADESA Europe vyhotovit kopii dokladu totožnosti. Kupující plně zodpovídá za případné ztráty vzniklé kupujícímu, společnosti ADESA Europe, prodejci, přepravní společnosti a třetím stranám v důsledku či ve spojitosti s nepředložením platného povolení k vyzvednutí a/nebo neprovedení řádné identifikace a/nebo odmítnutí vyhotovení kopie předloženého dokladu totožnosti.

7.3.3    V případě, že Kupující nevyzvedne Vozidlo během

a) dvou (2) týdnů (případně kratší lhůty, jak je uvedeno v dokumentu povolení k vyzvednutí) od přijetí dokumentu povolení k vyzvednutí, vyhrazuje si společnost ADESA Europe právo účtovat kupujícímu administrativní poplatek ve výši padesáti eur (50,00 EUR) a nejméně pět eur (5,00 EUR) denně až do vyzvednutí vozidla;

(b) jednoho (1) měsíce od potvrzení prodeje ADESA Europe, bude prodej ADESA Europe považován za kupujícím neprávem zrušený v souladu s bodem 12.4.

7.4        Potvrzení o přepravě a Dokumenty o vozidle

7.4.1    Dodávka v Rámci společenství

(a)    V případě dodávky v rámci společenství Kupující odevzdá ADESA Europe všechny řádně vyplněné požadované Důkazy a Přepravní dokumenty týkající se Vozidla a cílové země.

(b)    Kupující bere na vědomí a souhlasí, že

        (i)      bez ohledu na to, zda byla přeprava zajištěna ADESA Europe nebo jménem ADESA Europe, v případě že má
                 ADESA Europe rozumné pochybnosti o platnosti či kompletnosti Přepravních dokumentů
                 odevzdaných Kupujícím, vyhrazuje si ADESA Europe právo zadržet Dokumenty o Vozidle do doby
                

        (ii)     ADESA Europe nepředá Dokumenty o vozidle než obdrží korektně vyplněné Přepravní dokumenty a
                

7.4.2    Export

(a)    V případě Exportu Kupující odevzdá ADESA Europe všechny řádně vyplněné požadované Důkazy a Exportní dokumenty týkající se Vozidla a cílové země.

(b)    V případě Exportu, probíhajícího převodu a přijetí nezbytných Exportních dokumentů ADESA Europe požaduje, a to u každého Vozidla, které bude exportováno do země mimo EU, poskytnutí záruky, která se rovná splatné částce DPH vzniklé v zemi člena Skupiny ADESA Europe, který Prodej na ADESA Europe fakturuje, a to pro případ, že daný Prodej na ADESA Europe nebude představovat export pro účely DPH. Výše záruky bude uvedena samostatně na formuláři objednávky. Záruka činí dvacet jedna procent (21 %) z celkové ceny vozidla, aukčních poplatků, vnitrostátních poplatků, prodejních poplatků, přepravného a všech platných daní a poplatků, nejméně pět set eur (500 EUR).

(c)    Poté, co ADESA Europe od Kupujícího obdrží nezbytné Důkazy a Exportní dokumenty, které prokazují, že Prodej na ADESA Europe představuje vývoz pro účely DPH, bude výše záruky vrácena na bankovní účet Kupujícího a Prodej na ADESA Europe bude Kupujícímu vyfakturován bez DPH.

7.4.3    S výjimkou případů podvodného nebo úmyslného jednání Skupina ADESA Europe nenese odpovědnost za případné ztráty vzniklé Kupujícímu (včetně například nemožnosti zaregistrovat Vozidlo) vyplývající z neexistence či neúplnosti Dokumentů o vozidle.

7.5    Zaslání Dokladů k vozidlu 

Společnost ADESA Europe odešle dokumenty k vozidlu do země, kde je kupující registrován k DPH, po obdržení a potvrzení dokladu o doručení a po úplném obdržení nákupní ceny a/nebo jiné částky, kterou kupující společnosti ADESA Europe dluží. Kupující zůstává plně zodpovědný za odpovídající ohlášení nákupu úřadům. Společnost ADESA Europe v žádném případě nezodpovídá za žádnou chybu, omyl nebo opomenutí na straně kupujícího v souvislosti s příslušnými daněmi (DPH či jiná daň).


8. Informace o vozidle


8.1        Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že bude vystupovat coby profesionální autoprodejce s důkladnou znalostí odvětví ojetých vozů a problémů s tímto odvětvím spojených.

8.2        Kupující bere na vědomí a souhlasí, že v důsledku povahy Platformy a souvisejících služeb, je pro Skupinu ADESA Europe nemožné provádět podrobnou technickou kontrolu každého Vozidla inzerovaného Prodávajícím v rámci Platformy, a tedy, že v tomto ohledu nepřijímá jakoukoli odpovědnost. Kupující bere na vědomí a souhlasí, že veškeré Informace o vozidle vycházejí z informací získaných od Prodávajícího.

V maximálním rozsahu povoleném zákonem, aniž by byla dotčena ustanovení článku 9 a s výjimkou podvodného nebo úmyslného jednání neponese Skupina ADESA Europe odpovědnost za jakékoli případné Ztráty vzniklé v souvislosti s jakoukoli nepřesností nebo neúplností Informací o vozidle (včetně například stavu tachometru, poškození, technických závad, výbavy, barvy, roku výroby, data první registrace atd.).

V maximálním rozsahu povoleném zákonem tímto Skupina ADESA Europe výslovně vylučuje jakoukoli odpovědnost za Ztráty vzniklé v souvislosti s podvodným jednáním třetích stran (včetně například úpravy stavu tachometru, ziskové přirážky nebo padělání čísla podvozku).

8.3        V závislosti na konkrétním vozidle se Informace o vozidle skládají z jednoho nebo více typů informací, z nichž všechny musí být jasně uvedeny na Platformě, a to včetně následujících:

8.3.1    ADESA Europe popis vozidla; a

8.3.2    zprávy externích třetích stran a fotografie.

8.4        Kupující výslovně uznává, že

8.4.1    oba tyto druhy informací vznikají v různých časových obdobích, a tudíž nemusí vždy odrážet stav Vozidla v okamžiku prodeje;

8.4.2    Kupujícímu nejsou poskytnuty jakékoli jiné Informace o vozidle než ADESA Europe popis vozidla, a tudíž jakékoli jiné informace o vozidle jsou Kupujícímu poskytovány pouze jako nezávazné doplňující údaje.

8.4.3    pro určení, zda bylo Kupujícímu dodáno Vozidlo dle dohody, může být použit pouze ADESA Europe popis vozidla; a

8.4.4    v případě jakéhokoli rozporu mezi ADESA Europe popisem vozidla a jakýmikoli jinými Informacemi o Vozidle bude vždy rozhodující ADESA Europe popis vozidla.


9. Omezená záruka


9.1    Pro vozidla, která nejsou označena jako „vraky“, "technicky poškozená vozidla“, „karoserie poškozených vozidel“ a „vozidla, která byla součástí automobilové nehody“ během aukce a která vždy podléhají ustanovení 10.5,

9.1.1    ADESA Europe výhradně zaručuje, že ke dni dodání odpovídá Vozidlo ADESA Europe popisu vozidla. Pokud vozidlo nebude takovouto záruku splňovat, pak do příslušné míry, jak bude stanoveno podle článku 10, má ADESA Europe právo za takovéto Vozidlo vystavit dobropis na částku, která bude odpovídat důvodně stanovenému snížení hodnoty Vozidla vzniklému v důsledku poškození Vozidla, které nebylo v ADESA Europe popisu vozidla uvedeno. V případě, že ADESA Europe takovouto částku poskytne, bude představovat jediný opravný prostředek Kupujícího; a

9.1.2    platnost jakéhokoli nároku ze strany Kupujícího týkajícího se záruky je podmíněna včasným obdržením příslušného oznámení ze strany ADESA Europe o každé údajné neshodě Vozidla s ADESA Europe popisem vozidle, a to v souladu s článkem 10.

9.2    Pro vozidla, která jsou označena jako „vraky“, „technicky poškozená vozidla“, „karoserie poškozených vozidel“ a „vozidla, která byla součástí automobilové nehody“ během aukce, kupující výslovně bere na vědomí a souhlasí s tím, že, v maximálním povoleném rozsahu z příslušných zákonů, ADESA Europe neposkytuje žádné záruky jakéhokoli druhu, včetně jakékoli neomezené záruky shody nebo prodejnosti.

9.3        Záruka stanovená v tomto článku 9 je výlučnou zárukou a nahrazuje všechny ostatní záruky, prohlášení či jiné podmínky, a to výslovné, implikované, zákonné, smluvně stanovené či jinak poskytnuté, včetně například jakýchkoli záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro jakýkoliv účel.

9.4        Záruka stanovená v tomto článku 9 se nepoužije, pokud a do té míry, že výše uvedená neshoda je důsledkem (i) provedené změny či jiné úpravy Vozidla ze strany či jménem Kupujícího; a (ii) použití Vozidla ze strany či jménem Kupujícího způsobem jiným než s přiměřenou péčí a dovedností.


10. Shoda a reklamace


10.1     Při dodání Vozidla musí Kupující Vozidlo zkontrolovat (či nechat zkontrolovat) a dojít k závěru, že Vozidlo souhlasí s příslušným ADESA Europe popisem vozidla. Během této kontroly musí Kupující vždy brát na zřetel, (i) že kupuje ojeté vozidlo, (ii) stav tachometru a (iii) datum první registrace Vozidla. Vady nebo poškození jednotlivých částí Vozidla neopravňují Kupujícího odmítnout celé Vozidlo.

10.2     Reklamace Vozidla musí být učiněny prostřednictvím ADESA Europe reklamačního formuláře a

10.2.1  pokud jde o případné vady nebo poškození, které je možné zjistit v rámci rozumně vynaloženého úsilí při kontrole Vozidla po jeho přijetí, musí být uvedeny v CMR nákladními listu.

10.2.2  v souvislosti s jakoukoli skrytou vadou nebo poškozením musí být provedena nejpozději před tím, než (i) uplyne lhůta tří (3) dnů po dodání a (ii) pokud Kupující (nebo jakákoli jiná třetí osoba pod dohledem Kupujícího) neujede více než sto kilometrů (100 km) po dodání Vozidla.

10.2.3  v souvislosti s doklady k vozidlu nejpozději do 1 hodiny od dodání dokumentů.

10.3     Veškeré reklamace musí být řádně doloženy veškerými důkazy, které ADESA Europe nebo jiná třetí strana bude potřebovat pro určení oprávněnosti reklamace. Co se týče vnějšího poškození Vozidla, Kupující musí poskytnout zřetelné fotografie poškození a stanovit hodnotu poškození. V případě technického poškození Vozu musí Kupující vadu oznámit v souladu s článkem 10.2 a co nejdříve poté (nejdéle do jednoho (1) týdne po podání reklamace) předložit ADESA Europe dokument vydaný oficiální autoopravnou či prodejcem, který bude uvádět popis poškození a identifikační čísla požadovaných náhradních dílů.

10.4     Podle ustanovení 9.2, v maximálním povoleném rozsahu z příslušného zákona, si nelze stěžovat na vozidla, která jsou označená jako „vraky“, "technicky poškozená vozidla“, „karoserie poškozených vozidel“ a „vozidla, která byla součástí automobilové nehody“ během aukce.

10.5    Kupující tímto potvrzuje, že si přečetl reklamační řád ADESA Europe a souhlasí s ním – tento řád je k dispozici na stránce Můj účet na profilu Kupujícího a na webu ADESA Europe. V řádu najdete více informací o oprávněnosti reklamací týkajících se stavu a/nebo popisu Vozidla.

 

11. Odpovědnost


11.1     V maximálním rozsahu povoleném rozhodným právem a s výhradou ustanovení bodu 11.3 Skupina ADESA Europe nenese odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé nebo následné škody jakéhokoli druhu, včetně například narušení obchodní činnosti, nároků třetích stran, ztrát zisku, předpokládaných úspor nebo goodwill.

11.2     V maximálním rozsahu povoleném rozhodným právem, s výhradou ustanovení bodu 11.3 a v rozsahu článku 11.1 a veškerých jiných ustanovení a podmínek zde uvedených celková odpovědnost Skupiny ADESA Europe

11.2.1  za jakékoli Ztráty vzniklé Kupujícímu v souvislosti s Prodejem na ADESA Europe nesmí přesáhnout nabízenou cenu za takovým Prodej na ADESA Europe; a

11.2.2  V případě jiných ztrát vzniklých kupujícímu bude v každém kalendářním roce odpovědnost společnosti ADESA Europe ve výjimečném případě, kdy by byla nesporně prokázána, omezena na vyšší z následujících částek: (i) aukční poplatky a poplatky v příslušné zemi zaplacené kupujícím v daném kalendářním roce, nebo (ii) jeden tisic eur (1 000,00 EUR).

11.3     Žádná ze Smluvních stran nemá právo omezit či vyloučit svoji odpovědnost (i) za své podvodné nebo úmyslné jednání a (ii) jakoukoli odpovědnost, kterou nelze vyloučit či omezit podle rozhodného práva (v takovém případě neplatí, že daná Smluvní strana vylučuje nebo omezuje svoji odpovědnost do té míry, kterou rozhodné právo povoluje).


12. Blokování a zrušení


12.1     Kupující nemá právo zrušit ADESA Europe prodej nebo jakoukoli další objednávku dodatečné služby při vlastním rozhodnutí.

12.2     Pokud Kupující nedodrží soulad s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, souhlasí Kupující s tím, že si ADESA Europe vyhrazuje právo dočasně či s konečnou platností Kupujícího nebo jeho Uživatele zablokovat a zabránit jim tak v užívání Platformy, a to aniž by byla dotčena ostatní práva a opravné prostředky Skupiny ADESA Europe skupiny podle těchto Všeobecných obchodních podmínek. V takovém případě:

12.2.1  ADESA Europe vynaloží přiměřené úsilí k informování Kupujícího o skutečnosti, že byl zablokován; a

12.2.2  ADESA Europe bude mít právo podle vlastního uvážení rozhodnout o odblokování Kupujícího a jeho Uživatelů pod podmínkou dokončení ověření a validace. Kupujícímu by mohl být účtován poplatek za odblokování.

12.3     Pokud si kupující, bez ohledu na bod 12.1, přeje zrušit prodej ADESA Europe, může o takovéto zrušení požádat písemně nebo e-mailem. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnost ADESA Europe může podle svého výhradního uvážení odmínout takovouto žádost schválit. Pokud společnost ADESA Europe souhlasí s tím, aby kupující prodej ADESA Europe zrušil, uhradí kupující společnosti ADESA Europe (i) veškeré aukční poplatky a poplatky v příslušné zemi, navýšené o příslušné daně v souvislosti s daným prodejem ADESA Europe; a (ii) deset procent (10 %) nabídnuté ceny; v minimální výši tříset eur (300,00 EUR) v souvislosti s daným prodejem ADESA Europe.

12.4     Kupující nemá právo zrušit doplňkovou službu. Pokud se kupující rozhodne zrušit objednávku ADESA Europe, nebude mít nárok na jakoukoli náhradu.


13. Fakturace a platby


13.1     Tento článek 13 se vztahuje na veškeré poplatky splatné Kupujícím v souladu s Prodejem na ADESA Europe nebo jinak podle těchto Všeobecných obchodních podmínek, včetně jejich fakturace a úhrady.

13.2     Nebude-li výslovně uvedeno jinak, jsou veškeré poplatky a částky uvedené na Platformě a v těchto Všeobecných obchodních podmínkách uvedeny v EUR a bez jakýchkoli platných daní.

13.3     Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškerá fakturace bude probíhat elektronicky a kupující neobdrží tištěné faktury. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že zodpovídá za splnění veškerých příslušných právních povinností v souvislosti s příjmem a uchováváním elektronických faktur.

Výjimku z výše uvedeného představuje případ, kdy kupující ve formuláři dokončení objednávky zvolí tištěné faktury. V takovém případě budou veškeré faktury, které společnost ADESA Europe pro kupujícího od tohoto okamžiku vystaví, tištěné.

Kupující výslovně bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnost ADESA Europe bude účtovat administrativní poplatek za každou tištěnou fakturu, kterou si vyžádá kupující, a tato částka se přičte ke každé faktuře. Tento poplatek se zobrazí během procesu objednávky na webových stránkách.

Pokud si kupující přeje změnit své fakturační předvolby po svém prvním prodeji ADESA Europe, kontaktuje společnost ADESA Europe v souladu s bodem 16.3.

13.4     Aniž jsou dotčena práva a opravné prostředky Skupiny ADESA Europe podle těchto Všeobecných obchodních podmínek, a to podle rozhodného práva nebo jinak, pokud nebude platba připsána na bankovní účet ADESA Europe

13.4.1  v rámci příslušného lhůty, bude ADESA Europe oprávněn účtovat Kupujícímu úrok z prodlení z dlužné částky, a to bez předchozího upozornění, ve výši, která se rovná úrokové sazbě podle belgického zákona ze dne 2. srpna 2002 o opožděných platbách v obchodních transakcích; a

13.4.2  do dvou (2) týdnů od potvrzení prodeje ADESA Europe, bude prodej ADESA Europe považován za kupujícím neprávem zrušený v souladu s bodem 12.3.

13.4.3  V případě, že kupující neuhradil všechny dlužné částky, má společnost ADESA Europe právo bez předchozího upozornění zablokovat jakoukoli další jinou částku, doklady k vozidlu nebo vozidlo ve svém držení jako kompenzaci za neuhrazenou částku. Zablokovaná částka, doklady k vozidlu či vozidlo nemusí spadat pod stejnou transakci, ale mohou se týkat všech otevřených transakcí mezi společností ADESA Europe a kupujícím.

13.5     Společnost ADESA Europe si vyhrazuje právo odmítnout platbu, pokud je platba provedena z bankovního účtu, který nepatří kupujícímu a/nebo z bankovního účtu, který je registrován v jiné zemi, než ve které je kupující zapsán v obchodním rejstříku.

13.6     Neuhrazení dluhu k datu splatnosti dává společnosti ADESA Europe právo odložit automaticky a bez oznámení o neplnění veškeré další dodávky zboží a/nebo služeb a automaticky a bez oznámení o neplnění dojde k následujícímu: (1) okamžitá splatnost veškerých neuhrazených faktur, a to jak od společnosti ADESA Europe, tak od našich přidružených firem, a (2) novace a/nebo bilaterální a/nebo multilaterální zaúčtování zápočtem, a to s ohledem na společnost ADESA Europe i na naše přidružené firmy. „Přidruženými firmami“ se rozumí: společnosti náležející do stejné skupiny, za předpokladu, že to lze prokázat zákonnými prostředky.

13.7     Kupující musí vozidlo uhradit v celku. V případě částečných úhrad jednoho vozidla kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnost ADESA Europe si bude účtovat dodatečné poplatky.


14. Ochrana osobních údajů


14.1     Tyto zásady obsahují důležité informace o tom, jak společnost ADESA Europe shromažďuje vaše údaje a jak s nimi zachází. Naše zásady ochrany osobních údajů si můžete pročíst zde.15. Změny


15.1     ADESA Europe má právo tyto Všeobecné obchodní podmínky pozměnit, upravit, doplnit nebo z nich vypustit kterékoli z ustanovení.

15.2     Takto pozměněné Všeobecné obchodní podmínky ADESA Europe vydá na základě předchozího oznámení s předstihem nejméně sedmi (7) pracovních dnů. Kupující výslovně bere na vědomí a souhlasí s tím, že takové upravené Všeobecné obchodní podmínky mu mohou být sděleny prostřednictvím elektronických prostředků, včetně prostřednictvím e-mailu nebo upozornění v rámci Platformy.

15.3     Pozměněné Všeobecné obchodní podmínky vstoupí v platnost a budou považovány za přijaté Kupujícím ke dni určeném ADESA Europe, kromě případů, kdy Kupující ADESA Europe písemně oznámí v rámci uvedené lhůty, že s novými Všeobecnými obchodními podmínkami nesouhlasí. V takovém případě si ADESA Europe vyhrazuje právo ukončit platnost těchto Všeobecných obchodních podmínek okamžitě a bez vzniku jakéhokoli nároku vůči Skupině ADESA Europe a současně zablokovat Kupujícímu a jeho Uživatelům přístup na Platformu.16. Ostatní ustanovení


16.1     ADESA Europe pořizuje záznamy o přístupech a využívání Platformy. Pokud Kupující neprokáže opak, tento protokol o přístupech a využívání Platformy poskytuje důkazy o přístupu a využití Platformy ze strany Kupujícího. Elektronické zprávy, připojení, provoz na síti a transakce mezi ADESA Europe a Kupujícím budou prokázány pomocí uvedeného protokolu a příslušných souborů o provedených transakcích, které ADESA Europe uchovává v elektronické podobě. Kupující tímto potvrzuje důkazní hodnotu těchto dat. Předchozí uvedené nebrání Smluvním stranám předkládat své vlastní důkazní materiály, které budou obstarány v souladu se zákonem.

16.2     Žádná Smluvní strana neodpovídá za škodu způsobenou nedodržením povinnosti či opožděním plnění povinnosti zapříčiněného zásahem vyšší moci, vnější příčinou nebo jinou událostí mimo přiměřenou kontrolou ADESA Europe.

16.3     Pokud není výslovně uvedeno jinak, veškerá oznámení, žádosti a korespondence ze strany Kupujícího ADESA Europe budou zasílána na adresu ADESA Europenv, Grijpenlaan 19A, 3300 Tienen, Belgie nebo prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu poskytnutou Kupujícímu v rámci registračního procesu na Platformě.

16.4     Kupující a ADESA Europe jsou nezávislí dodavatelé a vztah, který tímto mezi nimi vzniká, nebude považován za vztah mezi zástupcem a zastoupenou osobou. Žádný prodej nebo povinnost kterékoli ze Smluvních stran vůči třetí osobě nebude žádným způsobem zavazovat druhou Smluvní stranu.

16.5     Kupující není oprávněn postoupit tyto Všeobecné obchodní Podmínky nebo jakákoliv práva a povinnosti z nich vyplývající jakékoli jiné osobě bez předchozího písemného souhlasu ADESA Europe. ADESA Europe má právo zcela nebo částečně postoupit tyto Všeobecné obchodní Podmínky či jakákoliv práva a povinnosti z nich vyplývající na jakéhokoli člena Skupiny ADESA Europe či jinou třetí stranu, a to v souvislosti s restrukturalizací člena Skupiny ADESA Europe, mimo jiné včetně fúze a akvizice.

16.6     Články, které jsou na základě své podstaty výslovně či implicitně zamýšleny zůstat v platnosti i po ukončení platnosti těchto Všeobecných obchodních podmínek, zůstanou v platnosti i po ukončení těchto Všeobecných obchodních podmínek, a to včetně například článků 2, 9, 10, 11, 12, 14 a 16.

16.7     Stane-li se na základě konečného rozhodnutí některé z ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek neplatnými, nezákonným či nevymahatelným, bude, pokud to bude možné, nahrazeno platným, zákonným a vymahatelným ustanovením, které bude co nejpřesněji odrážet záměr původního ustanovení. Pokud toto neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné ustanovení nemůže být řádně nahrazeno, pak nebude mít žádný účinek a bude považováno za odstraněné z těchto Všeobecných obchodních podmínek, přičemž nijak neovlivní platnost či účel ostatních ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek.

16.8     Tyto Všeobecné obchodní podmínky byly vyhotoveny v anglickém jazyce a veškerá jejich ustanovení budou vykládána v souladu s platnými právními předpisy, jak je uvedeno v bodu 16.10, přičemž jejich obecně uznávané významy budou rovněž vykládány v anglickém jazyce. Jakékoli překlady těchto Všeobecných obchodních podmínek jsou pouze informačního charakteru a nebudou závazné pro kteroukoli ze Smluvních stran. V případě jakéhokoli rozporu mezi anglickým originálem a překladem bude rozhodující anglická verze.

16.9     Smluvní strany se svých práv a opravných prostředků v souvislosti s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami mohou zříci pouze na základě výslovného písemného souhlasu zaslaného druhé Smluvní straně. Takovéto zřeknutí bude platné pouze pro uvedený případ a příslušný účel.

16.10   Tyto Všeobecné obchodní podmínky a jakýkoli Prodej na ADESA Europe budou řízeny a vykládány výhradně podle belgického práva.

Použitelnost Úmluvy Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) a jejích protokolů se tímto vylučuje.

Veškeré soudní spory vzniklé v souvislosti s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami či Prodeji na ADESA Europe budou řešeny výhradně soudy v Lovani v Belgii.

16.11.   Tyto Všeobecné obchodní podmínky byly revidovány dne 27/06/2022.

Vaše výhoda

Registrace zdarma
Výhradně pro obchodníky s vozy
Zaregistrujte se