• Registracija

Odredbe i uvjeti

Kazalo

1. Opseg
2. Pojmovi
3. Registracija na platformi
4. Pristup platformi i njezino korištenje
5. Dražbe i ponude
6. Prodaje od strane tvrtke ADESA Europe
7. Prijevoz i dostava vozilâ i isprava o vozilima
8. Podaci o vozilu
9. Ograničeno jamstvo
10. Sukladnost i pritužbe
11. Odgovornost
12. Blokiranje i otkazivanja
13. Izdavanje računa i plaćanje
14. Pravila o zaštiti privatnosti
15. Izmjene
16. Razno

1. Opseg


1.1        Tvrtka ADESA Europerazvila je Platformu za ponovnu prodaju vozila na kojoj tvrtke za zakup, proizvođači automobila, ostale tvrtke i fizičke osobe sa ili bez profesionalne djelatnosti mogu oglašavati vozila koja žele prodati, a profesionalni i priznati trgovci automobilima mogu slati Ponude za kupnju Vozila.

1.2        Ove Odredbe i uvjeti uređuju odnos između ADESA Europe i Kupca u svezi s Kupčevim korištenjem Platforme i u svezi s ponudama, prodajom i dostavom svih Vozila od ili u ime ADESA Europe do Kupca.

1.3        Registracija na Platformi i svaki pristup Platformi i njezino korištenje, uključujući davanje Ponude u svezi s bilo kojim vozilom, smatra se bezuvjetnim pristankom Kupca na ove Odredbe i uvjete.

1.4        Kupac pristaje na odricanje od svojih općih i posebnih odredaba i uvjeta, čak i ako je u njima određeno da važe samo te odredbe i uvjeti, te čak i ako ADESA Europe nije prigovorio tim odredbama i uvjetima.

1.5        Ove Odredbe i uvjeti čine cijeli ugovor između ADESA Europe i Kupca s obzirom na ovdje spomenuti predmet i zamjenjuju sve prijašnje izjave, pregovore, sporazume, dogovore i obaveze, pisane ili usmene, a koje se odnose na ovdje spomenuti predmet.

1.6        Kupac izričito potvrđuje da je pročitao, razumio i da je suglasan sa svim postojećim odredbama i uvjetima. Konkretno, Kupac je suglasan s načelima u svezi s Podacima o vozilu, jamstvom, sukladnosti i pritužbama te odgovornosti kao što je uređeno u odredbama 8. do 11. ovih Odredaba i uvjeta.

1.7        U svezi s Prodajama od strane tvrtke ADESA Europe, ove Odredbe i uvjeti primjenjuju se kao okvir kojim se uređuje svaka Prodaja od strane tvrtke ADESA Europe. Za svaku Prodaju od strane tvrtke ADESA Europe smatra se da predstavlja zaseban dogovor između ADESA Europe i Kupca i svaka takva Prodaja od strane tvrtke ADESA Europe podliježe ovim Odredbama i uvjetima.


2. Pojmovi


U ovim Odredbama i uvjetima sljedeći pojmovi i izrazi imaju sljedeća značenja:

Autorizacija za preuzimanje: dokumentacija kojom se određenoj osobi daje dopuštenje da preuzme Vozilo. Drugim riječima, uz pomoć tog dokumenta kupac ili njegova treća strana mogu preuzeti vozilo.

Povezano društvo: u svezi sa Strankom svaka druga tvrtka ili osoba koja, izravno ili neizravno, Nadzire takvu tvrtku, takva tvrtka Nadzire nju ili je pod zajedničkim Nadzorom s takvom tvrtkom;

Dražba: postupak opisan u odredbi 5.1;

Kraj dražbe: datum i vrijeme od kojega Zajednica kupaca više ne može davati Ponude zajednice kupaca u svezi s Dražbom, kako je određeno za svaku Dražbu na Platformi;

Provizije za dražbe: administrativna provizija koju plaća Kupac za svako Vozilo kupljeno preko Platforme;

Pravila dražbe: jesu posebna pravila koja se odnose na Dražbu kako je na Platformi određeno za svaku Dražbu. Takva Pravila dražbe mogu se odnositi na (kao primjer i bez ograničenja na) najmanji iznos ispod kojega nije dopuštena nikakva ponuda, i/ili na to je li Ponuda Kupca vidljiva drugim članovima Zajednice kupaca;

Radni dan: bilo koji dan koji nije Subota, Nedjelja ili državni praznik u državi u kojoj društvo ADESA Europe ima poslovni nastan;

Kupac: fizička ili pravna osoba koja se registrirala za korištenje Platforme i koja je identificirana na Obrascu za registraciju;

Zajednica kupaca: Kupac i svi ostali kupci registrirani na Platformi;

Ponude zajednice kupaca: značenje tog izraza određeno je u odredbi 5.1.2;

Nadzor: značenje tog izraza određeno je u članku 5. belgijskoga Zakona o trgovačkim društvima;

ADESA Europe: ADESA Europeili Ecadisovo Povezano društvo, navedeno na Obrascu za registraciju u skladu s odredbom 3.4;

Grupa ADESA Europe: ADESA Europei/ili bilo koje Ecadisovo Povezano društvo, kako je primjenjivo;

Prodaja od strane tvrtke ADESA Europe: značenje tog izraza određeno je u odredbi 6.1.1;

Potvrda Prodaje: ima značenje utvrđeno u odredbi 6.1.2;

Opis vozila ADESA Europe: znači opis Vozila koji tijekom Dražbe daje Grupa ADESA Europe;

Posebni troškovi za državu: administrativni i logistički troškovi koje plaća Kupac za svako Vozilo kupljeno preko Platforme, ovisno o državi u kojoj Prodavatelj ponudi Vozilo na prodaju i o državi u kojoj je sjedište Kupca;

ADESA Europe: ADESA Europe NV, s registriranim uredom na adresi Grijpenlaan 19A, 3300 Tienen, Belgija, s matičnim brojem 0867.129.223; PDV BE0867129223;

ADESA Europe povezano društvo: bilo koja pravnih osoba tvrtke ADESA Europe kako je opisano u pojedinostima o tvrtki na web-mjestu www.adesa.eu.

Elektronički račun: račun izdan i poslan u elektroničkom formatu koji odabere tvrtka ADESA Europe. Riječ je o pravnom obrascu računa koji šalje tvrtka ADESA Europe.

Izvoz: nabava dobara koja se dostavljaju i prenose izvan Europske unije;

Izvozne isprave: sve pravilno i u cijelosti ispunjene isprave koje su zakonski potrebne u svezi s prijevozom vozila u slučaju izvoza i koje su nužne za njegovo dokazivanje;

Dokazi: sva potrebna dokumentacija za dokazati nešto. (tj. ali nije ograničeno na: Prijevozne isprave, Izvozne isprave, ovjerenu i potpisanu dokumentaciju prijevoznika za dokazivanje otpreme i/ili prijevoza Vozila s jednog mjesta na drugo)

Nabava unutar zajednice: nabava dobara koja prevozi dobavljač ili se prevoze u ime dobavljača ili ih prevozi osoba za koju se dobra nabavljaju iz države članice Europske unije u drugu državu članicu Europske unije;

Naknade prodavatelja: administrativna pristojba koja se primjenjuje za određene prodavatelje i koju plaća Kupac za svako Vozilo kupljeno putem Platforme

Gubitci: svaka šteta, gubitak, potraživanje, zahtjev, odšteta koju potražuju treće strane, trošak, porez ili izdatak ma kakve naravi;

Sredstva pristupa: korisničko ime, lozinka i ostala sredstva pristupa koja su potrebna za pristup Platformi i njezino korištenje;

Ponuda: ponuda koju Kupac pošalje preko Platforme u svezi s kupnjom jednog ili više Vozila od tvrtke ADESA Europe kako je navedeno u odredbi 5.1.2;

Ponuđena cijena: značenje tog izraza određeno je u odredbi 5.2.1;

Stranka: ADESA Europe i/ili Kupac, kako je primjenjivo;

Platforma: platforma na mreži kojom upravlja ADESA Europei preko koje Kupac može davati Ponude za kupnju Vozila, a koja je dostupna na www.adesa.eu ili drugom URL-u o kojem Grupa ADESA Europe može povremeno obavijestiti Kupca ili preko mobilne aplikacije, dostupne za sustave Android i iOS

Kupovna cijena: u svezi sa svakom Prodajom od strane tvrtke ADESA Europe, Ponuđena cijena, Provizije za dražbu za sva Vozila, Posebni troškovi za državu za sva vozila, Pristojbe prodavatelja za sva Vozila i Prijevozne naknade, uvećane za sve Poreze koji se primjenjuju;

Obrazac za registraciju: obrazac koji u postupku registracije na Platformu Kupac mora pravilno ispuniti. Uključuje valjan broj PDV-a, dokaz o registraciji poduzeća i presliku identifikacijske isprave vlasnika/upravitelja registrirane tvrtke, sve skenove izvornih isprava s jasnim poveznicama;

Prodavatelj: svaka tvrtka za zakup, proizvođač automobila, druga tvrtka i/ili fizička osoba sa ili bez profesionalne djelatnosti koja na Platformi oglašava Vozila;

Porezi: svi oblici poreza, poreza na dodanu vrijednost, odbitaka, (uvoznih i/ili izvoznih) carina, nameta, dažbina i pristojbi koje je uvelo bilo koje mjesno, općinsko, vladino, državno, savezno ili drugo tijelo te sve s time povezane kamate, kazne, nadoplate ili globe;

Odredbe i uvjeti: ove odredbe i uvjeti stranice ADESA Europe;

Prijevozne isprave: sve pravilno i u cijelosti ispunjene isprave koje su zakonski potrebne u svezi s prijevozom Vozila s jednog mjesta na drugo, uključujući, između ostalog, tovarni list CMR, izvozne isprave i potvrde o isporuci;

Troškovi prijevoza: iznos koji Kupac plaća za prijevoz Vozilâ;

Trostrani posao: lančana transakcija između tri strane koje se nalaze u tri različite države članice EU (A-B-C) u okviru koje se roba/Vozila šalju izravno iz prve zemlje članice (A) u posljednju (C). U tvrtci ADESA Europe sav prijevoz organizira se od strane tvrtke ADESA Europeili Ecadisovog povezanog društva, osim ako nije izričito drugačije navedeno.

Korisnik: značenje tog izraza određeno je u odredbi 4.1.1;

Vozilo: bilo koje Vozilo oglašeno putem Platforme;

Isprave o Vozilu: sve službene isprave u svezi s Vozilom (uključujući, između ostalog, potvrdu o sukladnosti i isprave o pregledu);

Podaci o Vozilu: sve fotografije, opisi, podaci, isprave i/ili ostali materijali u svezi s Vozilom oglašavanim preko Platforme tijekom Dražbe, Opis vozila ADESA Europe.

Završetak narudžbe: ima značenje utvrđeno u odredbi 6.1.2;

3. Registracija na platformi


3.1        Platforma je dostupna isključivo propisno registriranim profesionalnim i priznatim trgovcima automobilima i samo je oni smiju koristiti.

3.2        Da bi bio ovlašten pristupiti Platformi i koristiti je, Kupac mora zatražiti potvrdu registracije ispravnim ispunjavanjem Obrasca za registraciju i slanjem svih potrebnih isprava u skladu s načinima registracije opisanima na Platformi, te prihvaćanjem ovih Odredaba i uvjeta.

3.3        Osoba koja ispunjava i predaje Obrazac za registraciju, i prihvaća ove Odredbe i uvjete u ime Kupca izjavljuje i jamči da ima potrebna ovlaštenja da zakonski obveže Kupca.

3.4        U ovisnosti o sjedištu Kupca i mjerodavnim propisima o PDV-u, Kupcu se može ponuditi mogućnost odabira od koje članice Grupe ADESA Europe želi primati račune u skladu s ovim Odredbama i uvjetima. Ako se Kupcu

3.4.1    ponudi ova mogućnost, u svrhu ovih Odredbi i uvjeta, ADESA Europe je članica Grupe ADESA Europe koju odabire Kupac i ta je tvrtka Kupčeva jedina ugovorna strana za sve poslove među Stranama koji su uređeni ovim Odredbama, te Kupcu izdaje račune. Ako Kupac kasnije želi promijeniti svoj odabir, ta promjena podliježe prethodnom odobrenju tvrtke ADESA Europe; a

3.4.2    ako mu se ta mogućnost ne ponudi, u svrhu ovih Odredbi i uvjeta, ADESA Europe je ADESA Europei ADESA Europeje Kupčeva jedina ugovorna strana za sve poslove među Stranama koji su uređeni ovim Odredbama, te Kupcu izdaje račune.

3.4.3    Tvrtka ADESA Europe može, bez obrazloženja ili prethodne obavijesti, odlučiti izdavati račune s lokacije ECADIS-a ili iz države u kojoj je Kupac registriran. Takva promjena ne podliježe pravu na bilo koju vrstu žalbe ili otkazivanja;

3.5        Kupac jamči da su svi podaci i/ili isprave koje je dostavio točni, potpuni i valjani. Kupac mora odmah obavijestiti ADESA Europe o svim promjenama podataka koje je naveo u Obrascu za registraciju i/ili ispravama koje je dostavio u skladu s odredbom 3.2. Bez obzira na odredbu 3.6, Kupac priznaje i prihvaća da ADESA Europe ne snosi nikakvu odgovornost u svezi s provjerom podataka i isprava koje dostavi Kupac.

3.6        ADESA Europe u svakom trenutku (prije i poslije potvrde registracije Kupca) ima pravo provjeriti točnost podataka sadržanih u Obrascu za registraciju ili/i valjanost isprava koje je Kupac dostavio u skladu s odredbom 3.2. Ako se takvom provjerom otkrije bilo kakva netočnost podataka ili/i nevaljanost isprava, bez utjecaja na ostala prava i pravne lijekove u skladu s ovim Odredbama i uvjetima ili uopće, ADESA Europe zadržava pravo da

3.6.1    odbije zahtjev Kupca za registraciju. ADESA Europe će Kupca obavijestiti o takvom odbijanju i ima pravo da, po vlastitom nahođenju, odluči Kupcu pružiti priliku da otkloni sve netočnosti ili/i nevaljanosti; ili

3.6.2    Kupcu i njegovim Korisnicima obustavlja ili trajno blokira pristup Platformi i njezino korištenje u skladu s odredbom 4.6. 

3.7        ADESA Europe zadržava pravo da u bilo kojem trenutku bez objašnjenja odbije potvrdu zahtjeva za registraciju. Grupa ADESA Europe nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje Kupac pretrpi zbog takvog odbijanja ili u svezi s njim.

3.8        Ako ADESA Europe odluči odobriti zahtjev Kupca za registraciju, ADESA Europe će o tome obavijestiti Kupca i Kupcu pružiti jedno ili više Sredstava pristupa Platformi. Kupac ne može davati nikakve Ponude dok ne dobije odobrenje tvrtke ADESA Europe i primi Sredstva pristupa.


4. Pristup platformi i njezino korištenje


4.1        Korisnici i korištenje općenito

4.1.1    Kupac priznaje i prihvaća da je odgovoran za sve radnje i propuste koje naprave svi korisnici koji koriste Platformu uz pomoć Kupca ili na drugi način Sredstvima pristupa Kupca („Korisnici”) Kupac zatim prihvaća da će se za svaku radnju (npr. Ponudu) koju počine Korisnici, smatrati da je ista počinjena u ime Kupca te će ona pravno obvezivati Kupca. Kupac će svim Korisnicima dostaviti kopiju ovih Odredbi i uvjeta, postupati u skladu s njima i pobrinuti se da svaki korisnik poštuje te Odredbe i uvjete.

4.1.2    Kupac jamči da se platforma koristi u skladu s ovim Odredbama i uvjetima, svim mjerodavnim domaćim i međunarodnim zakonima i propisima i (općenito) odgovorno, isključivo u svrhe za koje je namijenjena i dopuštene profesionalne svrhe, te da neće povrijediti prava trećih strana. Ni Kupcu ni Korisnicima nije dopušteno vršiti izmjene na Platformi. Kupac je odgovoran i Grupu ADESA Europe oslobađa odgovornosti te je mora obeštetiti za sve Gubitke koje pretrpi Grupa ADESA Europe na ime ili u svezi s bilo kakvim (i) izmjenama koje načini na Platformi; i/ili (ii) korištenjem Platforme na način koji nije u skladu s ovim Odredbama i uvjetima.

4.1.3    Kupac se obavezuje da neće koristiti, te će zajamčiti da nijedan od njegovih Korisnika ne koristi Platformu da bi (i) preuzeo, slao, ili prosljeđivao podatke koji sadrže viruse, crve, špijunski i zlonamjerni softver ili bilo koje druge slične zlonamjerne programe; (ii) vršio bilo kakve izračune, radnje ili transakcije koji mogu prekinuti, uništiti ili ograničiti funkcionalnost rada Platforme ili bilo kojeg programa, računala ili telekomunikacijskog sredstva; (iii) dostavljao bilo kakve informacije ili materijale koji krše prava trećih strana, koji su klevetnički, nepristojni, prijeteći ili na neki drugi način nezakoniti; i/ili (iv) dostavljao bilo kakve neobavezujuće Ponude.

4.2        Potreban hardver, softver i usluge

Kupac izjavljuje i prihvaća da je odgovoran za izbor, nabavu i rukovanje hardverom, softverom ili/i telekomunikacijskim uslugama koje su potrebne da bi se povezao s Platformom i da bi je koristio. Navedeni hardver, softver ili/i telekomunikacijske usluge moraju ispunjavati minimalne zahtjeve koje Platforma može povremeno odrediti. Kupac je odgovoran za ugradnju i povezane troškove nabave i/ili licenciranja navedenog hardvera, softvera i/ili telekomunikacijskih usluga. Grupa ADESA Europe nije odgovorna za hardver, softver, proizvode i usluge trećih strana kao što su telekomunikacijska oprema, internetske veze, operacijski sustavi i internetski preglednici.

4.3        Sigurnost i Sredstva pristupa

4.3.1    Za korištenje Platforme potrebna su Sredstva pristupa. Sredstva pristupa strogo su osobna i Kupac je odgovoran za čuvanje, povjerljivost i sigurnost Sredstava pristupa i za to da ih on i njegovi Korisnici pravilno koriste, kao i za to da poduzima sve mjere kako bi spriječio neovlaštenu treću stranu da za njih sazna i da ih koristi. Kupac ne može prenijeti ni prodati nikakva Sredstva pristupa ni jednoj trećoj strani, osim Korisnicima koji su ovlašteni da ga zastupaju.

4.3.2    Kupac će odmah obavijestiti društvo ADESA Europe putem e-pošte ili faksa o gubitku, krađi, kršenju povjerljivosti ili bilo kojem riziku zloupotrebe Sredstvima pristupa. Kupac je u potpunosti i bezuvjetno odgovoran za bilo koju upotrebu Platforme i bilo koju danu Ponudu, kao i za sve štetne posljedice koje mogu iz njih proizaći direktno ili indirektno, do jedan (1) Radni dan nakon što je poslana takva obavijest.

4.3.3    Ako ADESA Europe ima bilo kakvog razloga posumnjati da je povjerljivost i/ili sigurnost Sredstava pristupa ugrožena ili da se Platforma zlorabi, ADESA Europe ima pravo po vlastitom nahođenju, bez prethodne najave, obustaviti pristup Platformi i bez davanja prava na bilo kakvu vrstu naknade.

4.3.4    Kupac izjavljuje da je upozoren na to da ADESA Europe zadržava pravo da odbije pristup Korisniku koji koristi Sredstva pristupa kada je sesija već otvorena na nekom drugom računalu gdje drugi Korisnik koristi ista Sredstva pristupa.

4.3.5    ADESA Europe ima pravo suspendirati bilo koji račun na određeno ili neodređeno vrijeme iz bilo kojeg razloga. To uključuje, bez ograničenja, kašnjenje u plaćanju automobila, sumnjivo ponašanje, sumnju na prijevaru ili kružnu prijevaru s PDV-om ili bilo koji drugi razlog koji društvo ADESA Europe nije dužna priopćiti Kupcu.

4.3.6    Grupa ADESA Europe nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje Kupac pretrpi ili prouzroči zbog ili u svezi s obustavom ili odbijanjem pristupa u skladu s odredbama 4.3.3 i 4.3.4.

4.4        Naknade za usluge Platforme

ADESA Europe može preko Platforme povremeno ponuditi određene usluge za koje Kupac mora platiti odgovarajuće naknade, i/ili od Kupca zahtijevati plaćanje naknada za postojeće usluge. Odgovarajuće naknade objavljuju se na Platformi i mogu se povremeno mijenjati. Kupac snosi isključivu odgovornost za provjeru odgovarajućih naknada svaki put kada Kupac (ili njegovi Korisnici) pristupe Platformi i/ili uslugama koje se nude preko Platforme ili kada ih koriste.

4.5        Prava intelektualnog vlasništva

4.5.1    Prava intelektualnog i industrijskog vlasništva te tehnološka znanja i iskustvo u svezi s Platformom pripadaju isključivo Grupi ADESA Europe. ADESA Europe Kupcu i njegovim Korisnicima ustupa neprenosiva, ograničena, neekskluzivna prava da koriste Platformu isključivo u poslovne svrhe Kupca, dok ADESA Europe ne blokira pristup Kupca i/ili njegovih Korisnika Platformi.

4.5.2    Kupac će poduzeti sve potrebne mjere da bi zaštitio i osigurati da njegovi Korisnici štite prava intelektualnog i industrijskog vlasništva Grupe ADESA Europe.

4.5.3    Bez utjecaja na prava Kupca i Korisnika u skladu sa zakonskim propisima koji uređuju zaštitu računalnih programa od kojih se ne može odstupiti ugovorom, Kupac i njegovi Korisnici ne smiju: (i) mijenjati, prevoditi ili na bilo koji način prilagođavati Platformu; (ii) na bilo koji način dekompilirati ili deasemblirati Platformu; (iii) na bilo koji način kopirati Platformu; (iv) na bilo koji način prosljeđivati, raspolagati, podlicencirati, iznajmiti, pozajmiti ili distribuirati Platformu ili popratnu dokumentaciju; (v) stvoriti bilo koji proizvod ili uslugu koji su u znatnoj mjeri slični Platformi; (vi) kopirati ideje, karakteristike i/ili funkcije Platforme. ADESA Europe zadržava isključivo pravo da popravi bilo kakve pogreške.

4.6        Obustava i blokiranje

4.6.1    Kupac izjavljuje i prihvaća da Grupa ADESA Europe zadržava pravo da Kupcu i njegovim Korisnicima obustavi pristup Platformi iz bilo kojeg razloga uključujući, između ostalog (i) u slučaju da Kupac i/ili njegovi Korisnici krše ove Odredbe i uvjete ili se na to osnovano sumnja; (ii) u slučaju napada na IT sustav Grupe ADESA Europe; (iii) ako se to zakonom zahtijeva; (iv) da bi se izbjegao ili ublažio bilo kakav štetan utjecaj na ADESA Europe, Kupca i/ili Zajednicu kupaca; i (v) u svrhe održavanja Platforme. ADESA Europe će uložiti razumne napore da obavijesti Kupca o takvoj obustavi čim to bude izvedivo u praksi.

4.6.2    Kupac priznaje i prihvaća da ADESA Europe zadržava pravo da trajno blokira pristup Kupca i njegovih Korisnika Platformi (i) u slučaju kršenja ovih Odredbi i uvjeta od strane Kupca i/ili njegovih Korisnika; (ii) u okolnostima opisanim u odredbi 12; i (iii) u slučaju prijevarnih radnji Kupca i/ili njegovih Korisnika; (iv) iz bilo kojeg razloga prema slobodnoj procjeni društva ADESA Europe.


5. Dražbe i ponude


5.1        Dražbe

5.1.1    Platforma Prodavateljima daje mogućnost oglašavanja Vozila koja namjeravaju prodati. Takva vozila mogu se, po vlastitom nahođenju Grupe ADESA Europe, oglašavati zasebno ili okupljena u jedan ili više skupova Vozila.

5.1.2    Svaki član Zajednice kupaca ima mogućnost da dâ obvezujuću ponudu za kupnju takvog skupa Vozila od Grupe ADESA Europe tako što će poslati ponudu (Kupovnu cijenu bez Porezâ i drugih troškova) koju taj član Zajednice kupaca nudi za kupnju tih Vozila od Grupe ADESA Europe („Ponude zajednice kupaca“).

5.1.3    Ponude Zajednice kupaca razmotrit će ADESA Europe nakon Kraja dražbe i ADESA Europe će odrediti, po vlastitom nahođenju, želi li taj skup Vozila prodati članu Zajednice kupaca koji je dao najbolju ponudu. Kupac izričito izjavljuje i prihvaća da se njegova ponuda može isključiti iz ove procjene ako ADESA Europe osnovano smatra da je njegova ponuda nekorektna (na primjer, između ostalog, u slučaju nenormalno visoke cijene). Grupa ADESA Europe nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje Kupac pretrpi zbog takvog isključenja ili u svezi s njim.

5.1.4    Kupac izričito izjavljuje i prihvaća da svaka prodaja bilo kojeg Vozila članu Zajednice kupaca od strane ADESA Europe ovisi o pristanku Prodavatelja da vozilo proda ADESA Europe-u, i da to što član Zajednice kupaca dâ najbolju ponudu ne jamči da će Kupac moći kupiti Vozilo.

5.1.5    Grupa ADESA Europe kao ni Prodavatelj nisu odgovorni za bilo kakve gubitke koje Kupac pretrpi zbog bilo kakve odluke Prodavatelja ili ADESA Europe, ili u svezi s njom, da otkaže Dražbu ili ne postupi u skladu s njom.

5.1.6    Kupac će putem Platforme biti obaviješten o Pristojbama za dražbu, Državnim pristojbama i Pristojbama prodavatelja koje se primjenjuju na svako Vozilo koje je dio Dražbe. Kupac izričito priznaje i prihvaća da Pristojbe za dražbu, Državne pristojbe i Pristojbe prodavatelja mogu varirati ovisno o Vozilu i Dražbi.

5.2 Ponude

5.2.1 U slučaju da Kupac želi kupiti Vozilo ili skup Vozila, Kupac ima mogućnost dati Ponudu za kupnju takvih Vozila. Ponuda se uvijek sastoji od kupovne cijene, bez poreza i drugih troškova, koju Kupac nudi ADESA Europe-u za kupnju takvih Vozila („Ponuđena cijena“).

5.2.2 Kupac izričito priznaje i prihvaća da će bilo koja Ponuda poslana putem Platforme predstavljati obvezujuću ponudu koju Kupac ne može povući do isteka dva (2) Radna dana od Zatvaranja dražbe.

5.2.3 U slučaju da Kupac dâ više od jedne (1) Ponude za isto Vozilo, ADESA Europe će uzeti u obzir samo najvišu ponudu Kupca.

5.2.4 Kupac izjavljuje i prihvaća da davanje i prihvaćanje Ponuda uvijek podliježe odgovarajućim Pravilima dražbe.

5.2.5 Kupac i njegovi Korisnici tijekom Dražbe neće manipulirati cijenom ni jednog Vozila koje se oglašava i neće ni na koji način ometati ponude drugih članova Zajednice kupaca.


6. Prodaje od strane tvrtke ADESA Europe


6.1        Potvrda Prodaje od strane tvrtke ADESA Europe

6.1.1    Ako (i) se smatra da je ponuda Kupca najbolja ponuda Zajednice kupaca u skladu s odredbom 6.1.3, (ii) ADESA Europe može kupiti predmetno Vozilo od Prodavatelja i (iii) ADESA Europe može prihvatiti takvu Ponudu u skladu s odredbom 5.1.3, ADESA Europe prodat će predmetno Vozilo Kupcu („Prodaja od strane društva ADESA Europe”). Vozila će biti prodana po Ponuđenoj cijeni, uvećano za Pristojbe za dražbu, Državne pristojbe, Pristojbe prodavatelja, Prijevozne naknade i sve Poreze koji se primjenjuju.

6.1.2    U tom slučaju ADESA Europe obavijestit će Kupca o Prodaji od strane društva ADESA Europe („Potvrda prodaje”) i od Kupca će se tražiti da u roku od jednog radnog dana od primitka Potvrde prodaje putem Platforme ispuni narudžbenicu detaljima isporuke („Završetak narudžbe”) u odnosu na Prodaju od strane društva ADESA Europe. Kupac izričito priznaje i prihvaća da je Završetak narudžbe administrativna formalnost potrebna za organizaciju isporuke te da to neće biti protumačeno kao mogućnost Kupca da otkaže svoju Ponudu/ili na drugi način otkaže Prodaju od strane društva ADESA Europe.

6.1.3    U Završetku narudžbe Kupac će u svakom slučaju navesti državu odredišta kupljenog Vozila. Kupac će biti isključivo odgovoran za sve troškove, izdatke, Poreze i druge posljedice vezane uz njegov izbor države odredišta. ADESA Europe neće snositi odgovornost za bilo kakve pretrpljene ili nastale Gubitke Kupca koji su proizašli iz odabira države odredišta ili su s time povezani.

6.2        Plaćanje i izdavanje računa za Prodaju od strane tvrtke ADESA Europe

6.2.1    Za svaku Prodaju od strane tvrtke ADESA Europe, Ponuđena cijena uvećava se za iznos svih Poreza koje plaća Kupac. Porezi uključuju PDV, ako se obračunava, u zemlji sjedišta članice Grupe ADESA Europe koja izdaje račun za Prodaju od strane tvrtke ADESA Europe. U slučaju Nabave unutar zajednice ili Izvoza, te ako ima dovoljno Dokaza za prijevoz Vozila, PDV za Prodaju od strane tvrtke ADESA Europe se ne obračunava, a Kupac je odgovoran za obračun propisanog PDV-a u zemlji odredišta.

Ako se u trenutku prodaje Vozilo ne nalazi u Belgiji, Nabave unutar zajednice za potrebe PDV-a smatraju se „Trostranim poslovima“ (usp. takozvane transakcije ABC). To znači da će se Kupac u odredišnoj državi članici EU pobrinuti za potrebne formalnosti u svezi s PDV-om kao posljednja karika u lancu (usp. stranu C).

6.2.2    U trenutku u kojem ADESA Europe obavijesti Kupca o Prodaji od strane društva ADESA Europe navedenoj u odredbi 6.1.2, ADESA Europe će dostaviti Kupcu narudžbenicu u kojoj su navedeni (i) Kupovna cijena, koja se sastoji od Ponuđene cijene, Pristojbe za dražbu, Državnih pristojbi, Pristojbi prodavatelja, Prijevoznih naknada i bilo kojeg Poreza koji se primjenjuje; i (ii) bilo koje jamstvo koje Kupac treba platiti sukladno odredbi 7.4.2. Kupac će se pobrinuti da se Kupovna cijena uplati na bankovni račun društva ADESA Europe, kao što je navedeno na narudžbenici najkasnije dva (2) Radna dana nakon slanja Potvrde o prodaji od strane društva ADESA Europe.

6.2.3    ADESA Europe nakon primitka iznosa Kupovne cijene na računu tvrtke ADESA Europe izdaje račun za svaku Prodaju od strane tvrtke ADESA Europe.


7. Prijevoz i dostava vozilâ i isprava o vozilima


7.1        Općenito

7.1.1    Prijevoz Vozila obavlja ADESA Europe ili se obavlja u njegovo ime. Kupac po vlastitom izboru ima pravo pobrinuti se za prijevoz Vozila u ime ADESA Europe-a.

7.1.2    Svako će Vozilo biti prevezeno, i može samo biti prevezeno, do države odredišta, kao što je navedeno na obrascu Narudžbenice. Kupac snosi odgovornost da će obraniti i naknaditi društvu ADESA Europe bilo koji pretrpljeni ili nastali Gubitak društva ADESA Europa koji je proizašao iz prijevoza Vozila ili je s njime povezan u bilo koju državu osim u državu odredišta, kao što je navedeno u obrascu Narudžbenice.

7.1.3    Vlasništvo Vozila prenijet će se na Kupca prilikom slanja Isprava o vozilu. Vlasništvo se ne prenosi prilikom preuzimanja, već tek nakon odobrenja finalnog teretnog lista (dokaza o isporuci) od strane društva ADESA Europe. Rizici vezani uz Vozilo prenose se najranije (i) pri preuzimanju Vozila od strane Kupca; (ii) isporuke Vozila na destinaciju koju je naveo Kupac i (iii) nakon proteka dva (2) tjedna (ili sličnog kraćeg razdoblja određenog u dokumentu za Autorizaciju preuzimanja) od primitka dokumenta za Autorizaciju preuzimanja.

7.2        Prijevoz Vozila u organizaciji ADESA Europe

Ova odredba 7.2 primjenjuje se, u slučaju da ADESA Europe organizira prijevoz Vozilâ, pored odredaba i uvjeta ADESA Europe u svezi s prijevozom koji su dostupni na Platformi.

7.2.1    Cijene za prijevoz navedene na Platformi informativne su i neobvezujuće, a stvarni Troškovi prijevoza ovisit će o više kriterija, uključujući, između ostaloga, fizičku lokaciju Vozila i tip Vozila. Ni jedna cijena navedena na Platformi ne uključuje primjenjive Poreze.

7.2.2    ADESA Europe ne organizira Prijevoz dok se ne ispuni sljedeće: (i) iznos Kupovne cijene doznačen je na bankovni račun ADESA Europe naveden na narudžbenici; i (ii) Prodavatelj je izdao Vozilo.

7.2.3    Sva vremena i datumi isporuke vozila, Autorizacija za preuzimanje, isprava o vozilu od ili u ime društva ADESA Europe procjene su i neće biti od suštinske važnosti. Društvo ADESA neće se smatrati odgovornim za bilo kakva kašnjenja isporuke, osim u slučaju prijevare ili namjernog postupanja od strane tog društva. Zakašnjenje u isporuci bilo kojeg Vozila, Autorizacija za preuzimanje, Isprava o vozilu ne oslobađaju međutim Kupca njegove obveze da prihvati isporuku.

7.3        Prijevoz Vozila u organizaciji Kupca u ime ADESA Europe

Ova odredba 7.3 primjenjuje se u slučaju da Kupac organizira prijevoz Vozila u ime ADESA Europe.

7.3.1    Vozilo nije dostupno za preuzimanje i prijevoz dok se ne ispuni sljedeće: (i) iznos Kupovne cijene doznačen je na bankovni račun ADESA Europe naveden na narudžbenici; (ii) Prodavatelj je izdao Vozilo; i (iii) Kupcu su dostavljene isprave kojima se odobrava preuzimanje.

7.3.2    Kupac preuzima i prevozi Vozilo najkasnije unutar dva (2) tjedna (ili u kraćem razdoblju naznačenom u ispravi kojom se odobrava preuzimanje) od primitka isprave kojom se odobrava preuzimanje. Kupac izjavljuje i prihvaća da ADESA Europe, Prodavatelj ili treća strana koja u njihovo ime skladišti Vozilo u svakom trenutku imaju pravo odbiti isporuku Vozila Kupcu (ili Kupčevu prijevozniku, kako je primjenjivo) u slučaju da Kupac (ili Kupčev prijevoznik, kako je primjenjivo) ne predloži valjanu ispravu kojom se odobrava preuzimanje. Kupac snosi svu odgovornost za sve Gubitke koje pretrpe Kupac, ADESA Europe, Prodavatelj ili treća strana, a koji proizlaze iz nedostatka valjane isprave kojom se odobrava preuzimanje ili u svezi s time.

7.3.3    U slučaju da kupac ne preuzme vozilo unutar

(a) dva (2) tjedna (ili kraćeg vremenskog okvira navedenog u dokumentu za autorizaciju preuzimanja) od primitka dokumenta za autorizaciju preuzimanja, ADESA Europa zadržava pravo da naplati Kupcu iznos od pedeset eura (50,00 EUR) za administrativne troškove i minimalno pet eura (5,00 EUR) dnevno do preuzimanja Vozila;

(b) jednog (1) mjeseca od potvrde o prodaji od strane društva ADESA Europe, smatrat će se da je prodaju od strane društva ADESA Europe Kupac bespravno otkazao sukladno odredbi 12.4.

7.4        Dokaz o prijevozu i isprave o vozilu

7.4.1    Nabava unutar zajednice

(a)    U slučaju Nabave unutar zajednice Kupac tvrtki ADESA Europe dostavlja sve pravilno ispunjene potrebne Dokaze i Prijevozne isprave u svezi s Vozilom i državom odredišta.

(b)    Kupac izjavljuje i prihvaća da:

      (i)      bez obzira na to je li prijevoz organizirao ADESA Europe ili netko u njegovo ime, u slučaju da
                ADESA Europe opravdano sumnja u valjanost ili potpunost Prijevoznih isprava koje je
                dostavio Kupac, ADESA Europe zadržava pravo da zadrži Isprave o vozilu dok Kupac ne
                dostavi valjane Dokaze; i

      (ii)     ADESA Europe ne isporučuje Isprave o vozilu do primitka pravilno ispunjenih Prijevoznih
                isprava i Dokaza.

7.4.2    Izvoz

(a)    U slučaju Izvoza Kupac tvrtki ADESA Europe dostavlja sve pravilno ispunjene potrebne Dokaze i Izvozne isprave u svezi s Vozilom i državom odredišta.

(b)    U slučaju Izvoza ADESA Europe do prijevoza i primitka svih potrebnih Izvoznih isprava za svako Vozilo koje se izvozi u države, koju nisu članice EU-a, zahtijeva jamstvo u visini iznosa PDV-a koji bi se platio u državi sjedišta članice Grupe ADESA Europe koja izdaje račun za Prodaju od strane tvrtke ADESA Europe, u slučaju da Prodaja od strane tvrtke ADESA Europe ne bi predstavljala izvoz u svrhe PDV-a. Iznos jamstva na narudžbenici se navodi zasebno. Jamstvo iznosi dvadeset i jedan posto (21 %) od cijene Vozila uz minimalno pet stotina eura (500,00 EUR).

(c)    Po primitku potrebnih Dokaza i Izvoznih isprava od Kupca, kojima se dokazuje da Prodaja od strane tvrtke ADESA Europe predstavlja izvoz u svrhe PDV-a, ADESA Europe vraća iznos jamstva na bankovni račun Kupca, a Prodaja od strane tvrtke ADESA Europe Kupcu se zaračunava bez PDV-a.

7.4.3    Osim u slučaju počinjenja prijevare ili svjesne namjere Grupa ADESA Europe nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje Kupac pretrpi (uključujući, između ostaloga, nemogućnost registracije Vozila) zbog nedostatka Isprava o vozilu ili nepotpunih Isprava o vozilu, ili u svezi s time.

7.5    Slanje isprava o automobilu 

ADESA Europe poslat će Isprave o vozilu u državu u kojoj je Kupac registriran u sustavu PDV-a po primitku i provjeri valjanosti Dokaza o isporuci i po primitku pune Kupovne cijene i/ili drugog iznosa koje Kupac duguje društvu ADESA Europe. Kupac snosi punu odgovornost za odgovarajuću prijavu o kupovini nadležnim tijelima. ADESA Europe neće snositi odgovornost za bilo kakvu pogrešku ili propust koje je Kupac počinio u pogledu poreza koji se primjenjuju (PDV ili bilo koji drugi porez).


8. Podaci o vozilu


8.1        Kupac priznaje i prihvaća da posluje kao profesionalni trgovac automobilima koji u potpunosti poznaje sektor rabljenih automobila i probleme koji se obično sreću kod rabljenih automobila i u poslovanju s rabljenim automobilima.

8.2        Kupac priznaje i prihvaća da komercijalno povoljne ponude Grupe ADESA Europe u svezi s Platformom i s njom povezanim uslugama onemogućuju Grupu ADESA Europe da izvrši iscrpnu tehničku provjeru svakog Vozila koje Prodavatelj oglašava na Platformi i da preuzme odgovornost u tom smislu. Kupac priznaje i prihvaća da se svi Podaci o vozilu zasnivaju na podacima dobivenim od Prodavatelja.

Do najveće zakonom dopuštene mjere, bez utjecaja na odredbu 9, te osim u slučaju počinjenja prijevare ili svjesne namjere Grupa ADESA Europe nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje Kupac pretrpi zbog bilo kakve netočnosti ili nepotpunosti Isprava o vozilu, ili u svezi s time (uključujući, između ostaloga, gubitke u svezi s kilometražom, štetom, tehničkim nedostatcima, neobaveznom dodatnom opremom, bojom, godinom proizvodnje, datumom prve registracije, itd.)

Do najveće zakonom dopuštene mjere Grupa ADESA Europe izričito isključuje svaku odgovornost za Gubitke koji proizlaze iz prijevare treće strane (uključujući, između ostaloga, prijevare s kilometražom, statusom PDV-a i/ili brojem šasije) ili u vezi s njom.

8.3        Podaci o vozilu mogu se, ovisno o Vozilu, sastojati od jedne ili više vrsta podataka, od kojih će svaka na Platformi biti jasno obilježena kao takva, uključujući sljedeće:

8.3.1    Opis vozila ADESA Europe; i

8.3.2    izvješća vanjskih trećih strana i fotografije.

8.4        Kupac izričito priznaje da

8.4.1    je svaka od ovih vrsta podataka napravljena ili nastala u drugačijem trenutku, i kao takva ne mora nužno uvijek istinito odražavati stanje Vozila u trenutku u kojem je došlo do prodaje Vozila;

8.4.2    Kupac nema pristup bilo kojim Podacima o vozilu osim Opisa vozila ADESA Europe te se stoga svi ostali Podaci o vozilu daju samo kao olakšanje kupcu;

8.4.3    će se prilikom utvrđivanja je li Vozilo kako je dostavljeno Kupcu u skladu s opisom, u obzir uzimati samo Opis vozila ADESA Europe; i

8.4.4    u slučaju bilo kakvog neslaganja ili nejasnoće između Opisa vozila ADESA Europe i bilo kojeg drugog Podatka o vozilu, prednost uvijek ima Opis vozila ADESA Europe. 


9. Ograničeno jamstvo


9.1    Za Vozila koja tijekom Dražbe nisu označena kao „olupine”, „automobili s tehničkim nedostatcima”, „automobili s oštećenjem karoserije” ili „automobili oštećeni u nesrećama” i uvijek u skladu s odredbom 10.5,

9.1.1    ADESA Europe jamči samo to da je Vozilo na dan isporuke sukladno Opisu vozila ADESA Europe. Ako neko Vozilo ne ispunjava ovo jamstvo i u mjeri u kojoj ga ne ispunjava, kao što se utvrđuje u skladu s odredbom 10, ADESA Europe ima pravo izdati obavijest o popustu za svako takvo Vozilo u razumno utvrđenom iznosu na osnovi smanjenja vrijednosti Vozila koje proizlazi iz oštećenja Vozila koje nije naznačeno u Opisu vozila ADESA Europe. U slučaju da ADESA Europe odobri takav popust, on se smatra jedinim pravnim lijekom na koji Kupac ima pravo; i

9.1.2    valjanost svakog Kupčeva jamstvenog zahtjeva uvjetovana je ADESA Europe-ovim primitkom pravovremene obavijesti o svakoj navodnoj nesukladnosti Vozila u skladu s odredbom 10.

9.2       Za vozila koja su tijekom Dražbe označena kao „olupine”, „automobili s tehničkim nedostatcima”, „automobili s oštećenjem karoserije” ili „automobili oštećeni u nesrećama” Kupac izričito priznaje i prihvaća da, u najvećoj mjeri dopuštenoj mjerodavnim zakonima, ADESA Europe ne daje nikakvo jamstvo, uključujući, između ostaloga, ni jamstvo na usklađenost ili mogućnost prodaje.

9.3        Jamstvo opisano u ovoj odredbi 9 isključivo je i zamjenjuje sva ostala jamstva, izjave, uvjete ili druge odredbe, izričite, podrazumijevane, zakonske, ugovorne ili bilo koje druge, uključujući, između ostalog, bilo kakva jamstva na mogućnost prodaje ili na to da Vozilo odgovara bilo kakvoj namjeni.

9.4        Jamstvo opisano u ovoj odredbi 9 ne vrijedi ako, i u mjeri u kojoj, do neusklađenosti dođe zbog (i) izmjena i bilo kakvih ostalih radova koje je na Vozilu izvršio Kupac ili su se izvršile u njegovo ime; i/ili (ii) toga što je Kupac ili netko drugi u njegovo ime koristio Vozilo na način koji ne uključuje razumnu pažnju i vještinu.


10. Sukladnost i pritužbe


10.1        Pri isporuci Vozila Kupac ima obavezu pregledati Vozilo (ili dati da se u njegovo ime pregleda) te se uvjeriti da je vozilo sukladno s Opisom vozila ADESA Europe. Prilikom takvog pregleda, Kupac uvijek mora imati na umu (i) činjenicu da je Kupac kupio rabljeno vozilo; (ii) kilometražu Vozila; (ii) datum prve registracije Vozila. Neispravnost ili oštećenje dijelova vozila ne daje Kupcu pravo da odbije čitavo Vozilo.

10.2        Pritužbe u svezi s Vozilom dostavljaju se putem obrasca za pritužbe ADESA Europe i:

10.2.1    u svezi s bilo kakvom neispravnošću ili oštećenjem koje je očigledno pri razumnom pregledu prilikom isporuke, moraju se spomenuti na obrascu CMR i/ili na tovarnom listu; 

10.2.2    u svezi s bilo kakvim skrivenim neispravnostima ili oštećenjima, mora se spomenuti najkasnije prije (i) isteka razdoblja od tri (3) dana nakon isporuke; i (ii) nakon što je Kupac (ili bilo koja treća strana pod nadzorom Kupca) vozio najmanje sto (100) kilometara nakon isporuke vozila, u zavisnosti od toga što prije nastupi. 

10.2.3 u svezi s Ispravama o Vozilu mora se spomenuti najkasnije 1 sat nakon isporuke dokumenata.

10.3        Svaki prigovor mora biti iscrpno potkrijepljen svim dokazima potrebnima da bi ADESA Europe ili bilo koja treća strana mogla utvrditi nesukladnost Vozila. Za sva vanjska oštećenja Kupac mora dostaviti jasne slike, zajedno s procijenjenom vrijednosti oštećenja. Za tehničke probleme Kupac o neispravnosti šalje obavijest u skladu s odredbom 10.2 i nakon toga čim bude moguće (no ni u kojem slučaju ne dulje od jednog (1) tjedna od slanja pritužbe) ADESA Europe-u dostavlja dokument iz službenog servisa ili od službenog dobavljača koja sadrži opis tehničkog oštećenja i popis identifikacijskih brojeva potrebnih zamjenskih dijelova.

10.4        U skladu s odredbom 9.2, u najvećoj mjeri dopuštenoj mjerodavnim zakonima, ne mogu se uložiti pritužbe na vozila koja su tijekom Dražbe označena kao „olupine”, „automobili s tehničkim nedostatcima”, „automobili s oštećenjem karoserije” ili „automobili oštećeni u nesrećama”.

10.5        Za više informacija pogledajte naš dokument o politici pritužbi na svom računu pod karticom Moj račun.

11. Odgovornost


11.1        U najvećoj mjeri dopuštenoj mjerodavnim zakonima, i u skladu s odredbom 11.3, Grupa ADESA Europe ne može se smatrati odgovornom za bilo kakvu izravnu ili neizravnu posljedičnu štetu bilo koje vrste, uključujući između ostalog prekid poslovanja, zahtjeve trećih strana i gubitak zarade, očekivanih ušteda ili dobrog ugleda.

11.2        U najvećoj mjeri dopuštenoj mjerodavnim zakonima, u skladu s odredbom 11.3, a u mjeri u kojoj se ne primjenjuju odredba 11.1 i/ili sva ostala ograničenja i isključenja odgovornosti propisana ovim Odredbama i uvjetima, ukupne obveze Grupe ADESA Europe

11.2.1    za sve Gubitke bilo koje naravi koje Kupac pretrpi u svezi s Prodajom od strane tvrtke ADESA Europe ne mogu biti veće od Ponuđene cijene za tu Prodaju od strane tvrtke ADESA Europe; a

11.2.2    za sve ostale Gubitke koji nastanu ili koje Kupac pretrpi u svakoj su kalendarskoj godini, u iznimnom slučaju u kojem se odgovornost društva ADESA Europe neosporno dokaže, ograničene na viši od iznosa (i) Provizija za dražbu i Državnih pristojbi koje Kupac plaća u toj kalendarskoj godini; i (ii) tisuću eura (1000,00 EUR ). 

11.3        Ni jedna Strana neće isključiti ni ograničiti svoju odgovornost za (i) počinjenje prijevare ili svjesnu namjeru; i/ili (ii) svaku odgovornost koja se prema mjerodavnim zakonima ne može isključiti ni ograničiti (u kojem slučaju dotična Strana ne isključuje i ne ograničava svoju odgovornost samo do te mjere do koje takvo isključenje ili ograničenje nije dopušteno mjerodavnim zakonima).


12. Blokiranje i otkazivanja


12.1        Kupac nema pravo u svoju korist otkazati Prodaju ADESA Europe ni bilo koju drugu narudžbu dodatne usluge.

12.2        Ako Kupac ne ispunjava ove Odredbe i uvjete, Kupac priznaje i prihvaća da, bez utjecaja na ostala prava i pravne lijekove Grupe ADESA Europe u skladu s ovim Odredbama i uvjetima, po zakonu ili po drugoj osnovi, ADESA Europe zadržava pravo da privremeno ili konačno Kupcu i njegovim Korisnicima blokira svaku vrstu pristupa i korištenja Platforme. U tom slučaju,

12.2.1    ADESA Europe će uložiti razumne napore da obavijesti Kupca o tom blokiranju;  i

12.2.2    ADESA Europe može, po vlastitom nahođenju, odlučiti da deblokira Kupca i njegove Korisnike pod uvjetom da postupak provjere valjanosti. To može biti pod uvjetom da Korisnik plati naknadu za vraćanje prava pristupa.

12.3        Ako Kupac, bez obzira na odredbu 12.1, želi otkazati Prodaju od strane društva ADESA Europe, Kupac može zahtijevati to otkazivanje pisanim putem ili putem e-pošte. Kupac priznaje i prihvaća da ADESA Europe može prema vlastitom nahođenju odlučiti odbiti ili dopustiti to otkazivanje. Ako ADESA Europe dopusti Kupcu da otkaže Prodaju od strane društva ADESA Europe, Kupac će društvu ADESA Europe (i) platiti sve Provizije za dražbu i Državne pristojbe uvećane za primjenjive Poreze na tu Prodaju od strane društva ADESA Europe; te (ii) deset posto (10 %) od Ponuđene cijene; uz minimalno tri stotine eura (300,00 EUR) u svezi s tom Prodajom od strane društva ADESA Europe.

12.4      Kupac nema pravo otkazati dodatnu uslugu. Ako kupac odluči otkazati ADESA Europe narudžbu, neće imati pravo na povrat sredstava.


13. Izdavanje računa i plaćanje


13.1        Ova odredba 13 primjenjuje se na sve troškove i naknade koje Kupac plaća u svezi s Prodajom od strane tvrtke ADESA Europe ili po bilo kojoj osnovi u skladu s ovim Odredbama i uvjetima te na svako izdavanje računa i njegovo plaćanje.

13.2        Osim ako nije izričito drugačije navedeno, svi troškovi, naknade i iznosi spomenuti na Platformi i u ovim Odredbama i uvjetima izražavaju se u eurima i ne uključuju nikakve primjenjive Poreze.

13.3        Kupac priznaje i prihvaća da će se sva naplata odvijati putem E-računa i da Kupac neće dobivati račune u papirnatom obliku. Kupac priznaje i prihvaća da je odgovoran za ispunjenje svih primjenjivih zakonskih zahtjeva u svezi s primitkom i pohranom E-računa.

Kao iznimka od prethodno navedenog, Kupac može u obrascu za Završetak narudžbe odabrati račune u papirnatom obliku, u kojem će slučaju svi računi izdani Kupcu od strane društva ADESA Europe od tog trenutka biti u papirnatom obliku.

Kupac izričito priznaje i prihvaća da će društvo ADESA Europe naplatiti administrativnu pristojbu za svaki račun u papirnatom obliku koji je Kupac zatražio te da će taj iznos biti dodan na svaki račun. Pristojba će biti iskazana tijekom kompletiranja narudžbe na web-mjestu.

Ako Kupac želi promijeniti preferencije za izdavanje računa nakon prve prodaje od strane društva ADESA Europe, kupac će kontaktirati društvo ADESA Europe u skladu s odredbom 16.3.

13.4        Bez utjecaja na prava i pravne lijekove Grupe ADESA Europe u skladu s ovim Odredbama i uvjetima, po zakonu ili po drugoj osnovi, ako se uplata ne doznači na bankovni račun ADESA Europe-a

13.4.1    unutar mjerodavnog roka plaćanja, ADESA Europe ima pravo, bez prethodne obavijesti, Kupcu zaračunati kamate na zakašnjele iznose, po stopi jednakoj kamatnoj stopi određenoj belgijskim zakonom od 2. kolovoza 2002. o kašnjenjima u plaćanju u komercijalnim transakcijama; i

13.4.2    u roku od dva (2) mjeseca od potvrde o Prodaji od strane društva ADESA Europe koje je to društvo izdalo, smatrat će se da je Prodaju od strane društva ADESA Europe Kupac bespravno otkazao sukladno odredbi 12.3.

13.4.3    Ako ima neplaćenih iznosa koji su fakturirani Kupcu, društvo ADESA Europe imat će pravo blokirati bilo koji drugi iznos, Isprave o vozilu ili Vozilo koje posjeduje, bez prethodne obavijesti, da bi kompenziralo neplaćeni iznos. Blokirani iznos, Isprave o vozilu ili Vozilo neće biti ograničeni istim transakcijama, već će biti prošireni na sve otvorene transakcije između društva ADESA Europe i Kupca.

13.5 ADESA EUROPA zadržava pravo na odbijanje plaćanja ako je plaćanje provedeno s bankovnog računa koji ne pripada Kupcu i/ili s bankovnog računa koji je registriran u zemlji koja nije ista kao zemlja u kojoj je Kupac upisan u trgovački registar.

13.6 Neplaćanje dugovanja na dan dospijeća daje pravo društvu ADESA Europe da automatski i bez obavijesti o neispunjenju obaveze odgodi svaku daljnju isporuku robe i/ili usluga te će se sljedeće učiniti automatski i bez obavijesti o neispunjenju obaveze: (1) trenutačno potraživanje svih neplaćenih računa društva ADESA Europe i naših pomoćnih društava te (2) novacija i/ili bilateralno i/ili multilateralno rješenje prijebojem prema društvu ADESA Europe i našim pomoćnim društvima. Pod „pomoćnim društvima” podrazumijevaju se: poduzeća koja pripadaju istoj grupaciji, u smislu da se dokaz za to može pribaviti svim pravnim sredstvima.

13.7. Kupac je dužan platiti Vozilo u cijelosti. U slučaju djelomičnog plaćanja za jedno Vozilo, Kupac priznaje i suglasan je s time da će društvo ADESA Europe naplatiti dodatne pristojbe.

14. Pravila o zaštiti privatnosti


14.1        Pravila uključuju važne informacije o načinu na koji ADESA Europe prikuplja vaše podatke i na koji postupa s njima. Slobodno pregledajte naša pravila o zaštiti privatnosti ovdje.


15. Izmjene


15.1        ADESA Europe može u bilo kojem trenutku, izmijeniti, promijeniti, dodati ili izbrisati bilo koju odredbu iz ovih Odredaba i uvjeta.

15.2        ADESA Europe će svaku takvu promijenjenu ili novu odredbu ili uvjet objaviti uz obaveznu prethodnu obavijest najmanje sedam (7) kalendarskih dana ranije. Kupac izričito priznaje i prihvaća da ADESA Europe ima pravo Kupca o takvim izmijenjenim ili novim odredbama i uvjetima obavijestiti elektroničkim putem, uključujući elektroničkom poštom i/ili putem obavijesti na Platformi.

15.3        Promijenjene ili nove odredbe i uvjeti primjenjivat će se od datuma koji odredi ADESA Europe i smatrat će se da ih je Kupac od tog datuma prihvatio, osim ako Kupac u pismenom obliku u roku predviđenom da to učini obavijesti ADESA Europe da odbija prihvatiti takve izmijenjene ili nove odredbe i uvjete. U tom slučaju ADESA Europe zadržava pravo da bez odlaganja raskine ove Odredbe i uvjete bez obaveze da Grupa ADESA Europe u tom smislu obešteti Kupca, te da Kupcu i njegovim Korisnicima blokira pristup Platformi i korištenje Platforme.


16. Razno


16.1        ADESA Europe vrši registraciju za pristup Platformi i njezino korištenje. Taj pristup i zapisnik o korištenju predstavljaju dokaz da je Kupac dobio pristup i da je koristio Platformu, osim ako Kupac ne dokaže suprotno. Elektroničke poruke, povezivanja, radnje na mreži i transakcije između ADESA Europe-a i kupca dokazuju se pomoću zapisnikâ i datoteka o transakcijama koje ADESA Europe vodi u elektroničkom obliku. Kupac prihvaća te podatke kao valjan dokaz. Ova mogućnost pružanja dokaza ne sprječava Strane da svaka dostavi svoj dokaz pribavljen na zakonit način.

16.2        Ni jedna Strana ne može se smatrati odgovornom za bilo kakvu štetu nastalu zbog neispunjavanja ili zakašnjenja u ispunjavanju obaveza do kojega dođe zbog više sile, vanjskih razloga ili bilo koje druge okolnosti koja nije pod razumnim nadzorom ADESA Europe-a.

16.3        Osim ako nije jasno navedeno drugačije, sve obavijesti, zahtjeve i prepiske Kupac ADESA Europe-u šalje poštom na ADESA Europenv, Grijpenlaan 19A, 3300 Tienen, Belgija ili elektroničkom poštom na adresu e-pošte koju Kupac dobije prilikom registracije na Platformu.

16.4        Kupac i Auto-Garant nezavisni su ugovaratelji, a odnos u koji ovime stupaju ne smatra se odnosom između principala i posrednika. Nikakva prodaja ili obaveza bilo koje Strane prema trećoj strani ni na koji se način ne može smatrati obvezujućom za drugu Stranu.

16.5        Kupac nema pravo ove Odredbe i uvjete ili bilo koja prava i obaveze koji proizlaze iz ovih Odredaba i uvjeta prenijeti na bilo koju treću stranu bez prethodne pismene suglasnosti ADESA Europe-a. Auto-Garant ima pravo ove Odredbe i uvjete, u cijelosti ili dijelom, ili prava i obaveze koje proizlaze iz ovih Odredaba i uvjeta prenijeti na bilo koju članicu Grupe ADESA Europe i/ili bilo koju treću stranu po osnovi restrukturiranja bilo koje članice Grupe ADESA Europe, uključujući između ostalog spajanje i/ili preuzimanje.

16.6        One odredbe koje po svojoj prirodi izričito ili implicitno trebaju vrijediti i nakon raskida ili isteka ovih Odredaba i uvjeta, nastavit će vrijediti, uključujući između ostalih odredbe 2, 9, 10, 11, 12, 14 i 16.

16.7        Ako se za neku pojedinačnu odredbu ovih Odredaba i uvjeta pravomoćno utvrdi da je ništavna, nezakonita ili neprovediva, ili to postane, onda će ugovorne strane takvu pojedinačnu odredbu, ako je to moguće, u dijelu u kojem je takva odredba ništavna, nezakonita ili neprovediva, zamijeniti valjanom, zakonitom i provedivom odredbom koja u što je moguće većoj mjeri odražava izvornu svrhu takve odredbe. Ako se ništavna, nezakonita ili neprovediva pojedinačna odredba ne može zamijeniti, onda će se takva odredba smatrati nevažećom i smatrat će se da ne predstavlja sastavni dio ovih Odredaba i uvjeta, što neće imati utjecaja na ostale odredbe ovih Odredaba i uvjeta niti će se one zbog toga smatrati ništavnima.

16.8        Ove su Odredbe i uvjeti sastavljeni na engleskom jeziku i njihove se pojedinačne odredbe imaju tumačiti u skladu s mjerodavnim zakonima prema odredbi 16.10 i s njihovim općeprihvaćenim smislom na engleskom jeziku. Bilo koji prijevod ovih Odredaba i uvjeta samo je olakšanje Stranama, i ne smatra se obvezujućim za bilo koju Stranu. U slučaju neslaganja između engleskog izvornika i njegova prijevoda, prednost se daje odredbama engleske inačice.

16.9        Od prava i pravnih lijekova na koje Strane po osnovi ovih Odredaba i uvjeta imaju pravo, moguće je odreći se isključivo putem pismene obavijesti drugoj Strani. Bilo kakvo odricanje od prava vrijedi samo za onaj slučaj i onu svrhu u koju je dano.

16.10     Na ove Odredbe i uvjete i Prodaje od strane tvrtke ADESA Europe primjenjuje se belgijsko pravo, bez obzira na pravila o sukobu zakona.

Isključuje se primjena Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (CISG) i njezinih protokola.

Za rješavanje svih nesuglasica koje mogu nastati u svezi s ovim Odredbama i uvjetima i/ili Prodajom od strane tvrtke ADESA Europe priznaje se isključiva nadležnost sudova u Leuvenu, Belgija.

16.11     Ove Odredbe i uvjeti pregledani su 01/05/2021.

Vaše prednosti

Besplatna registracija
Isključivo za trgovce automobilima
Registrirajte se sada!