• Înregistrare

TERMENI & CONDITTII

Indeks

1. Domeniu de aplicare
2. Definiţii
3. Înregistrarea pe Platformă
4. Accesul la Platformă şi utilizarea acesteia
5. Licitaţii şi Oferte
6. Vânzări ADESA Europe
7. Transportul, livrarea şi Documentele autovehiculelor
8. Informaţii despre autovehicul
9. Garanţie limitată
10. Conformitate şi reclamaţii
11. Răspundere
12. Blocare şi anulare
13. Facturarea şi plata
14. Politica de confidenţialitate
15. Modificări
16. Diverse

 

Domeniu de aplicare


1.1        ADESA Europea dezvoltat o Platformă pentru recomercializarea autovehiculelor, care poate fi folosită de societăţi de leasing, fabricanţi de autovehicule şi alte persoane fizice şi juridice, care acţionează în interes profesional sau nu, pentru a face publicitate Autovehiculelor pe care doresc să le vândă, iar dealerii auto profesionişti autorizaţi pot depune Oferte pentru achiziţionarea de Autovehicule.

1.2        Aceşti Termeni şi condiţii se aplică raporturilor dintre ADESA Europe şi Cumpărător cu privire la folosirea de către acesta din urmă a Platformei şi la oferirea, vânzarea şi livrarea de Autovehicule de către sau în numele ADESA Europe Cumpărătorului.

1.3        Înregistrarea pe Platformă, precum şi accesul sau utilizarea acesteia, inclusiv depunerea de Oferte cu privire la orice Autovehicul constituie acceptare necondiţionată de către Cumpărător a acestor Termeni şi condiţii.

1.4        Cumpărătorul este de acord să renunţe la termenii şi condiţiile sale generale şi speciale, chiar şi în cazul în care acestea stipulează că sunt singurele condiţii aplicabile şi chiar dacă respectivii termeni şi condiţii nu au fost contestaţi de ADESA Europe.

1.5        Prezenţii Termeni şi condiţii constituie întreaga înţelegere convenită între ADESA Europe şi Cumpărător cu privire la obiectul acestora şi înlocuiesc orice alte declaraţii, negocieri, înţelegeri, acorduri şi angajamente anterioare, verbale sau scrise, cu privire la obiectul acestora.

1.6        Cumpărătorul recunoaşte în mod explicit că a citit, a înțeles şi este de acord cu principiile care stau la baza Informaţiilor, garanţiilor, conformităţii, reclamaţiilor şi răspunderii legate de Autovehicule, aşa cum sunt acestea prevăzute la articolele 8 acestor 11 Termeni şi condiţii.

1.7        În ce priveşte Vânzările ADESA Europe, prezenţii Termeni şi condiţii operează drept condiţii cadru ce guvernează fiecare Vânzare ADESA Europe. Fiecare Vânzare ADESA Europe se consideră a reprezenta o înţelegere separată încheiată între ADESA Europe şi Cumpărător şi fiecare astfel de Vânzare este supusă acestor Termeni şi condiţii.


 

2. Definiţii


În cadrul prezenţilor Termeni şi condiţii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele înţelesuri:

Afiliat: cu privire la o Parte, orice altă societate sau persoană care, în mod direct sau indirect, Controlează sau este Controlată de către sau împreună cu societatea respectivă;

Licitaţie: procesul descris în clauza 5.1 ;

Închiderea licitaţiei: data şi ora de la care Comunitatea Cumpărătorilor nu mai poate depune Oferte ale Comunităţii Cumpărătorilor cu privire la o Licitaţie, conform specificaţiilor prevăzute pe Platformă pentru fiecare Licitaţie;

Taxe de licitaţie: taxa de administrare plătită de Cumpărător pentru fiecare Autovehicul achiziţionat prin intermediul Platformei;

Regulamentul licitaţiei: înseamnă regulamentul specific aplicabil unei Licitaţii, aşa cum se specifică pe Platformă pentru fiecare Licitaţie. Un astfel de Regulament al licitaţiei poate stipula, de exemplu, dar fără a se limita la, suma minimă sub care ofertele nu sunt permise şi/sau vizibilitatea Ofertei Cumpărătorului pentru ceilalţi membri ai Comunităţii Cumpărătorilor;

Zi lucrătoare: orice zi, cu excepţia sâmbetelor, duminicilor şi sărbătorilor legale din ţara în care este constituită ADESA Europe;

Cumpărător: persoana fizică sau juridică înregistrată în vederea utilizării Platformei şi identificată conform datelor din Formularul de înregistrare;

Comunitatea Cumpărătorilor: Cumpărătorul şi orice alţi cumpărători înregistraţi pe Platformă;

Oferte ale Comunităţii Cumpărătorilor: are înţelesul stipulat în clauza 5.1.2;

Control: are înţelesul stipulat în articolul 5 din Codul belgian al societăţilor;

ADESA Europe: ADESA Europesau Afiliaţii acesteia, aşa cum se specifică în Formularul de înregistrare, conform clauzei 3.4;

Grupul ADESA Europe: ADESA Europeşi/sau orice Afiliat Ecadis, după caz;

Vânzare ADESA Europe: are înţelesul stipulat în clauza 6.1.1;

Confirmare a unei Vânzări ADESA Europe: are înţelesul stipulat în clauza 6.1.2;

Descriere autovehicul ADESA Europe: înseamnă descrierea Autovehiculului furnizată de Grupul ADESA Europe în timpul Licitaţiei;

Taxe naţionale: taxele administrative şi pentru serviciile de logistică plătite de Cumpărător pentru fiecare Autovehicul achiziţionat prin intermediul Platformei, în funcţie de ţara în care Vânzătorul oferă Autovehiculul spre vânzare şi de ţara în care este stabilit Cumpărătorul;

Ecadis: European Car Auction and Distribution Solutions NV/SA, cu sediul în Grijpenlaan 19A, 3300 Tienen, Belgia, înregistrată cu numărul 0867.129.223; nr. TVA BE0867129223;

Afiliat Ecadis: (i) oricare din entitățile ADESA Europe indicate în cadrul informațiilor detaliate despre companie de la www.adesa.eu.

Factură electronică: o factură emisă şi trimisă în format electronic ales de ADESA Europe. Aceasta este forma legală a facturii trimise de ADESA Europe;

Export: furnizare de bunuri livrate și transportate în afara Uniunii Europene;

Documente de export: toate documentele completate corespunzător şi integral, conform prevederilor legale aplicabile, care sunt necesare pentru a face dovada transportului Autovehiculului în cazul Exportului;

Dovezi: toate dovezile documentare necesare pentru a dovedi ceva (de ex. dar fără a se limita la documentele de transport, documentele de export, documentație ștampilată și semnată de transportator ce dovedește expedierea și/sau transportul Autovehiculului dintr-un loc în altul);

Livrare intracomunitară: o livrare de bunuri care sunt transportate de către sau în numele furnizorului sau al persoanei către care se face livrarea, dintr-un stat membru al Uniunii Europene în alt stat membru al Uniunii Europene;

Pierderi: orice avarii, pierderi, pretenţii, solicitări, daune invocate de terţe părţi, costuri, taxe sau cheltuieli de orice natură;

Mijloc de acces: ID utilizator, parolă şi orice alte astfel de mijloace, care pot fi solicitate în vederea accesării şi utilizării Platformei;

Ofertă: oferta depusă de Cumpărător prin intermediul Platformei în scopul achiziţionării de către Cumpărător a unuia sau mai multor Autovehicule de la ADESA Europe în conformitate cu clauza 5.1.2;

Preţul oferit: are înţelesul stipulat în clauza 5.2.1;

Parte: ADESA Europe şi/sau Cumpărătorul, după caz;

Platformă: platforma online operată de ADESA Europeprin intermediul căreia Cumpărătorul poate depune Oferte pentru achiziţionarea de Autovehicule, accesibilă via www.adesa.eu sau via orice alt URL comunicat de Grupul ADESA Europe Cumpărătorului la anumite intervale de timp sau prin aplicația pentru telefoanele mobile, disponibilă pentru Android și iOS;

Preţ de cumpărare: pentru fiecare Vânzare ADESA Europe, Preţul oferit, Taxele de licitaţie pentru toate Autovehiculele, Taxele naţionale pentru toate Autovehiculele şi Taxele de transport, la care se adaugă toate Taxele aplicabile;

Formular de înregistrare: formular (care trebuie) completat corespunzător de Cumpărător în cursul procesului de înregistrare pe Platformă. Acesta conține, printre altele, numărul TVA valabil, dovada înregistrării companiei și o copie ca actului de identitate al proprietarului/administratorului companiei înregistrate, toate scanate după actele originale și cu link-uri clare;

Vânzător: orice societate de leasing, fabricant de autovehicule, altă societate şi/sau persoană fizică, care acţionează în scop profesional sau nu, şi care face publicitate Autovehiculelor pe Platformă;

Taxe: orice forme de impozitare, taxe pe valoare adăugată, reţineri, taxe vamale (la import şi/sau export), impuneri, impozite şi tarife impuse de orice organisme locale, municipale, guvernamentale, de stat, federale sau de orice alte organisme, precum şi orice dobânzi, penalizări, suprataxe sau amenzi legate de acestea;

Termeni şi condiţii: prezenţii termeni şi condiţii ADESA Europe;

Documente de transport: toate documentele de transport, completate corespunzător şi integral, care sunt necesare pentru a face dovada transportului Autovehiculelor în cazul Livrărilor intracomunitare, inclusiv, dar fără a se limita la scrisoarea de trăsură CMR;

Taxe de transport: suma plătită de Cumpărător pentru transportul Autovehiculelor;

Operaţiune triunghiulară: o tranzacţie în lanţ între trei părţi localizate în trei state membre UE diferite (A-B-C) în care bunurile/ Autovehiculele sunt livrate direct din primul stat membru (A) în ultimul stat membru (C). La ADESA Europe toate operațiunile de transport sunt organizate pentru ADESA Europesau afiliați ADESA Europedacă nu se menționează altfel în mod explicit;

Utilizator: are înţelesul stipulat în clauza 4.1.1 ;

Autovehicul: orice autovehicul căruia i se face publicitate prin intermediul Platformei;

Documentele autovehiculului: toate documentele oficiale asociate unui Autovehicul (inclusiv, dar fără a se limita la certificatul de conformitate şi documentele de inspecţie);

Informaţii despre autovehicul: orice imagini, descriere, informaţii, documentaţie şi/sau alte materiale cu privire la un Autovehicul căruia i se face publicitate prin intermediul Platformei, inclusiv Descrierea autovehiculului ADESA Europe.


 

3. Înregistrarea pe Platformă


3.1        Platforma este disponibilă exclusiv pentru şi poate fi utilizată numai de către dealeri auto profesionişti autorizaţi și înregistrați corespunzător.

3.2        Pentru a fi autorizat să acceseze și să utilizeze Platforma, Cumpărătorul trebuie să solicite confirmarea înregistrării prin completarea corespunzătoare a Formularului de înregistrare şi trimiterea tuturor documentelor solicitate, conform modalităţilor de înregistrare prevăzute pe Platformă şi prin acceptarea prezenţilor Termeni şi condiţii.

3.3        Persoana care completează şi depune Formularul de înregistrare şi care acceptă aceşti Termeni şi condiţii în numele Cumpărătorului declară şi garantează că dispune de prerogativele necesare pentru a-l angaja în mod legal pe Cumpărător.

3.4        În funcţie de sediul Cumpărătorului şi în conformitate cu regulamentul aplicabil privind regimul TVA, Cumpărătorului i se poate oferi posibilitatea de a alege de la care membru al Grupului ADESA Europe să primească facturile în baza acestor Termeni şi condiţii. În cazul în care Cumpărătorului

3.4.1    i se oferă această posibilitate, în înţelesul prezenţilor Termeni şi condiţii, ADESA Europe este membrul Grupului ADESA Europe ales de Cumpărător şi această entitate reprezintă singura parte contractantă în raport cu Cumpărătorul pentru toate tranzacţiile încheiate de Părţile aflate sub incidenţa acestor Termeni şi condiţii, fiind entitatea care emite facturi Cumpărătorului. În cazul în care Cumpărătorul doreşte să îşi modifice ulterior această alegere, o astfel de modificare trebuie aprobată în prealabil de ADESA Europe; şi

3.4.2    Nu i se oferă această posibilitate, în înţelesul prezenţilor Termeni şi condiţii, ADESA Europe este Ecadis, singura parte contractantă în raport cu Cumpărătorul pentru toate tranzacţiile încheiate de Părţile aflate sub incidenţa acestor Termeni şi condiţii, fiind entitatea care emite facturi Cumpărătorului.

3.4.3    ADESA Europe poate decide, fără justificare sau notificare prealabilă, să emită factura din locația ADESA Europesau din țara în care este înregistrat Cum părătorul. O astfel de modificare nu poate da dreptul la vreun tip de pretenție sau la anulare.

3.5        Cumpărătorul garantează că toate informaţiile şi/sau documentele furnizate sunt corecte, complete şi valabile. Cumpărătorul trebuie să notifice cu promptitudine ADESA Europe cu privire la orice modificări legate de informaţiile menţionate în Formularul de înregistrare şi/sau în documentele depuse în baza clauzei 3.2. Fără a se aduce nicio atingere clauzei 3.6, Cumpărătorul recunoaşte şi acceptă că ADESA Europe nu îşi asumă nicio răspundere pentru verificarea informaţiilor şi documentelor furnizate de Cumpărător.

3.6        ADESA Europe are dreptul să verifice în orice moment (înainte sau după confirmarea înregistrării Cumpărătorului) corectitudinea informaţiilor incluse în Formularul de înregistrare şi/sau validitatea documentelor depuse de Cumpărător în baza clauzei 3.2. În cazul în care, în urma verificării, se constată inexactitatea informaţiilor şi/sau lipsa de validitate a documentelor, fără a se aduce nicio atingere celorlalte drepturi şi reparaţii specificate de aceşti Termeni şi condiţii sau în orice alt fel, ADESA Europe îşi rezervă dreptul

3.6.1    să respingă cererea de înregistrare a Cumpărătorului. ADESA Europe va informa Cumpărătorul cu privire la o astfel de respingere şi, la libera sa alegere, poate decide să acorde acestuia posibilitatea rectificării inexactităţilor şi/sau lipsei de validitate constatate; sau

3.6.2    să suspende sau să blocheze permanent accesul şi dreptul de utilizare al Cumpărătorului şi al Utilizatorilor acestuia la Platformă, în conformitate cu clauza 4.6.

3.7        ADESA Europe îşi rezervă în orice moment dreptul de a refuza confirmarea unei cereri de înregistrare fără nicio motivaţie. Grupul ADESA Europe nu este răspunzător pentru nicio Pierdere suferită de Cumpărător sau cu care acesta se confruntă ca urmare a sau în legătură cu un astfel de refuz.

3.8        În cazul în care ADESA Europe decide să aprobe cererea de înregistrare a Cumpărătorului, aceasta va informa în acest sens Cumpărătorul şi îi va furniza acestuia unul sau mai multe Mijloace de acces la Platformă. Cumpărătorul nu poate depune nicio o Ofertă până la primirea aprobării respective şi a Mijlocului de acces de la ADESA Europe.


 

4. Accesul la Platformă şi utilizarea acesteia


4.1        Utilizatori şi utilizare în general

4.1.1    Cumpărătorul recunoaşte şi acceptă că este responsabil de acţiunile şi omisiunile tuturor utilizatorilor care folosesc Platforma în numele său sau în orice alt mod prin intermediul Mijlocului de acces al Cumpărătorului ("Utilizatori"). Cumpărătorul va furniza tuturor Utilizatorilor un exemplar al acestor Termeni şi condiţii, va respecta aceşti Termeni şi condiţii şi se va asigura, de asemenea, că toţi Utilizatorii îi respectă la rândul lor.

4.1.2    Cumpărătorul garantează că Platforma este utilizată în conformitate cu aceşti Termeni şi condiţii, cu toate prevederile legislaţiei naţionale şi internaţionale aplicabile şi, în general, într-un mod responsabil, exclusiv în interese profesionale proprii acceptabile şi fără încălcarea drepturilor terţilor. Nici Cumpărătorul, nici Utilizatorii nu pot aduce modificări Platformei. Cumpărătorul este răspunzător şi va despăgubi şi va exonera Grupul ADESA Europe de răspundere împotriva oricăror Pierderi suferite sau cu care acesta se confruntă ca urmare a sau în legătură cu orice (i) modificări aduse Platformei; şi/sau (ii) folosire a Platformei într-un mod care nu corespunde acestor Termeni şi condiţii.

4.1.3    Cumpărătorul înţelege să nu folosească şi se va asigura că nici unul dintre Utilizatorii săi nu va folosi Platforma pentru (i) a descărca, a trimite sau a disemina date care conţin virusuri, viermi, programe spion, software rău intenţionat şi alte programe similare rău intenţionate; (ii) a efectua orice calcule, operaţii sau tranzacţii care pot întrerupe, distruge sau restricţiona funcţionarea Platformei sau a oricărui program, calculator sau mijloc de telecomunicaţie; (iii) a furniza informaţii sau materiale care încalcă drepturile terţilor, care sunt calomniatoare, obscene, ameninţătoare sau ilegale în vreun fel; şi/sau (iv) a trimite Oferte fără angajament.

4.2        Hardware, software şi servicii necesare

Cumpărătorul recunoaşte şi este de acord că este responsabil de alegerea, achiziţionarea şi operarea hardware-lui, software-lui şi/sau a serviciilor de telecomunicaţii necesare pentru conectarea la şi utilizarea Platformei. Astfel de hardware, software şi/sau servicii de telecomunicaţii trebuie să îndeplinească condiţiile minime specificate la anumite intervale de timp pe Platformă. Cumpărătorul este răspunzător de instalare şi de costurile asociate achiziţionării şi/sau obţinerii unei licenţe pentru astfel de hardware, software şi/sau servicii de telecomunicaţii. Grupul ADESA Europe nu este răspunzător pentru hardware-ul, software-ul, produsele şi serviciile terţelor părţi, ca de exemplu echipamente de telecomunicaţii, conexiuni de internet, sisteme de operare şi browsere internet.

4.3        Securitate şi Mijloace de acces

4.3.1    Folosirea Platformei necesită Mijloace de acces. Mijloacele de acces sunt strict personale şi Cumpărătorul este răspunzător pentru protejarea, confidenţialitatea, securitatea şi folosirea adecvată a Mijloacelor de acces, atât de către el, cât şi de către Utilizatorii săi şi se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a preveni accesul la şi folosirea acestora de către terţe persoane neautorizate. Cumpărătorul nu poate transfera sau vinde niciun Mijloc de acces unei terţe părţi, cu excepţia Utilizatorilor care sunt legal autorizaţi să acţioneze în numele său.

4.3.2    Cumpărătorul va notifica ADESA Europe imediat prin e-mail sau fax cu privire la orice pierdere, furt, încălcare a confidenţialităţii, risc sau utilizare neadecvată a Mijloacelor de acces. Cumpărătorul este pe deplin şi necondiţionat răspunzător de orice utilizare a Platformei şi de orice Ofertă depusă, precum şi de orice consecinţă negativă care poate apărea în mod direct sau indirect în legătură cu acestea, până în prima (1) zi lucrătoare de la efectuarea notificării în acest sens.

4.3.3    În cazul în care ADESA Europe are motive să suspecteze că a fost încălcată obligaţia de păstrare a confidenţialităţii şi/sau securităţii Mijloacelor de acces sau că Platforma este folosită în mod inadecvat, aceasta poate suspenda accesul la Platformă, la libera sa alegere şi fără nicio notificare prealabilă, fără a da dreptul la vreun tip de compensație

4.3.4    Cumpărătorul confirmă că a fost avertizat că ADESA Europe îşi rezervă dreptul de a refuza accesul unui Utilizator care utilizează Mijloace de acces atunci când o sesiune este deja iniţiată pe un alt calculator de către un alt Utilizator care foloseşte acelaşi Mijloc de acces.

4.3.5    Grupul ADESA Europe are dreptul de a suspenda orice cont, pentru orice motiv pe o perioadă definită sau nedefinită. Aceasta include, fără a se limit la acestea, întârzierea plății pentru autovehicul, comportament suspect, suspiciune de fraudă sau fraudă de tip carusel TVA sau orice alt tip de motiv, pe care ADESA Europe nu este obligat să îl comunice Cumpărătorului.

4.3.6    Grupul ADESA Europe nu este răspunzător pentru nicio Pierdere suferită de Cumpărător sau cu care acesta se confruntă ca urmare a sau în legătură cu un astfel de acces suspendat sau refuzat, aşa cum este descris în clauzele 4.3.3, 4.3.4 şi 4.3.5.

4.4        Taxa pentru serviciile de pe Platformă

La anumite intervale de timp, ADESA Europe poate oferi anumite servicii prin intermediul Platformei, care sunt disponibile cu condiţia achitării de către Cumpărător a taxelor aplicabile şi/sau care necesită plata de către Cumpărător a unei taxe pentru serviciile existente. Taxele aplicabile vor fi indicate pe Platformă şi pot fi modificate la anumite intervale de timp. Cumpărătorul va fi singurul răspunzător de verificarea taxelor aplicabile de fiecare dată când acesta (sau Utilizatorii săi) au acces la şi folosesc Platforma şi/sau serviciile oferite prin intermediul acesteia.

4.5        Drepturi de proprietate intelectuală

4.5.1    Drepturile de proprietate intelectuală şi industrială şi know-how-ul asociate Platformei aparţin în exclusivitate Grupului ADESA Europe. ADESA Europe acordă Cumpărătorului şi Utilizatorilor săi o licenţă limitată, neexclusivă şi netransferabilă de utilizare a Platformei exclusiv în scopuri de afaceri în interes propriu, până când ADESA Europe blochează accesul Cumpărătorului şi/sau al Utilizatorilor acestuia la Platformă.

4.5.2    Cumpărătorul va lua toate măsurile necesare pentru a proteja şi pentru a se asigura că Utilizatorii săi protejează drepturile de proprietate intelectuală şi industrială ale Grupului ADESA Europe.

4.5.3    Fără a aduce atingere drepturilor Cumpărătorului şi ale Utilizatorilor săi în baza legislaţiei referitoare la protejarea programelor informatice, de la care nu pot exista abateri pe bază de contract, Cumpărătorul şi Utilizatorii acestuia nu pot: (i) modifica, traduce sau adapta Platforma în niciun fel; (ii) decompila sau dezasambla Platforma în niciun fel; (iii) reproduce Platforma în niciun fel; (iv) transfera, dispune de, acorda în baza unei sub-licenţe, închiria, împrumuta sau distribui Platforma sau documentaţia asociată acesteia în niciun fel către terţe părţi; (v) crea niciun produs sau serviciu care să fie în mod substanţial similar cu Platforma; şi/sau (vi) reproduce nicio idee, caracteristică şi/sau funcţie asociată Platformei. ADESA Europe îşi rezervă dreptul exclusiv de a corecta orice eroare apărută.

4.6        Suspendare şi blocare

4.6.1    Cumpărătorul recunoaşte şi este de acord cu faptul că Grupul ADESA Europe îşi rezervă dreptul de a suspenda accesul Cumpărătorului şi al Utilizatorilor acestuia la Platformă pentru orice motiv, inclusiv, dar fără a se limita la (i) cazurile în care constată sau se suspectează în limite rezonabile încălcarea de către Cumpărător şi/sau de către Utilizatorii acestuia a prezenţilor Termeni şi condiţii; (ii) cazul unui atac asupra sistemelor IT ale Grupului ADESA Europe; (iii) cazurile în care acest lucru este solicitat prin lege; (iv) pentru a se evita sau reduce orice impact negativ asupra Grupului ADESA Europe, asupra Cumpărătorului şi/sau asupra Comunităţii Cumpărătorilor; şi (v) în vederea întreţinerii Platformei. ADESA Europe va depune eforturi rezonabile pentru a informa Cumpărătorul cât mai curând posibil cu privire la orice astfel de suspendare.

4.6.2    Cumpărătorul recunoaşte şi este de acord cu faptul că Grupul ADESA Europe îşi rezervă dreptul de a bloca permanent accesul Cumpărătorului şi al Utilizatorilor acestuia la Platformă (i) în cazul încălcării de către Cumpărător şi/sau Utilizatorii acestuia a prezenţilor Termeni şi condiţii; (ii) în situaţiile descrise la articolul 12; (iii) în cazul unor practici frauduloase ale Cumpărătorului şi/sau ale Utilizatorilor acestuia; (iv) pentru orice alt motiv la discreția ADESA Europe Group.


 

5. Licitaţii şi Oferte


5.1        Licitaţii

5.1.1    Platforma oferă Vânzătorilor posibilitatea de a face publicitate Autovehiculelor pe care aceştia intenţionează să le vândă. La libera alegere a Grupului ADESA Europe, astfel de Autovehicule pot fi prezentate în scop publicitar fie separat, fie în cadrul unuia sau mai multor grupuri de Autovehicule.

5.1.2    Fiecare membru al Comunităţii Cumpărătorilor are posibilitatea de a depune o ofertă irevocabilă în vederea achiziţionării unui astfel de grup de Autovehicule de la Grupul ADESA Europe, prin prezentarea unei Oferte (Preț de achiziție fără Taxe și cheltuieli) la care membrul respectiv al Comunităţii Cumpărătorilor se oferă să achiziţioneze Autovehiculele în cauză de la Grupul ADESA Europe ("Ofertele Comunităţii Cumpărătorilor").

5.1.3    Ofertele Comunităţii Cumpărătorilor vor fi evaluate de ADESA Europe după Închiderea Licitaţiei şi ADESA Europe va decide, la libera sa alegere, dacă este dispusă să vândă respectivul grup de Autovehicule membrului în cauză al Comunităţii Cumpărătorilor care a depus cea mai bună ofertă. Cumpărătorul recunoaşte şi este de acord în mod explicit că Oferta sa poate fi exclusă din această evaluare în cazul în care ADESA Europe consideră, în limite rezonabile, că aceasta este incorectă (de exemplu, dar fără a se limita la cazul în care preţul este neobişnuit de mare). Grupul ADESA Europe nu este răspunzător pentru nicio Pierdere suferită de Cumpărător sau cu care acesta se confruntă ca urmare a sau în legătură cu o astfel de excludere.

5.1.4    Cumpărătorul recunoaşte şi este de acord în mod explicit că orice vânzare a oricărui Autovehicul de către ADESA Europe către orice membru al Comunităţii Cumpărătorilor este supusă acordului Vânzătorului de a vinde Autovehiculul respectiv către ADESA Europe, iar depunerea celei mai bune Oferte a Comunităţii Cumpărătorilor nu reprezintă o garanţie că respectivul Cumpărător va putea achiziţiona Autovehiculul.

5.1.5    Nici Grupul ADESA Europe, nici Vânzătorul nu sunt răspunzători pentru nicio Pierdere suferită de Cumpărător sau cu care acesta se confruntă ca urmare a sau în legătură cu orice decizie a Vânzătorului de a anula sau de a nu da curs unei Licitaţii în orice moment.

5.1.6    Cumpărătorul va fi informat prin intermediul Platformei cu privire la Taxele de licitaţie şi la Taxele naţionale aplicabile pentru fiecare Autovehicul care ia parte la licitaţie. Cumpărătorul recunoaşte şi este de acord în mod explicit că Taxele de licitaţie şi Taxele naţionale pot varia în funcţie de Autovehicul şi de Licitaţie.

5.2        Oferte

5.2.1    În cazul în care Cumpărătorul doreşte să achiziţioneze un (grup de) Autovehicul(e), acesta are posibilitatea de a depune o Ofertă în vederea achiziţionării Autovehiculului (Autovehiculelor) respectiv(e). O Ofertă va consta întotdeauna din preţul de cumpărare (fără Taxe și cheltuieli), pe care Cumpărătorul se oferă să îl plătească ADESA Europe pentru Autovehiculele în cauză ("Preţul oferit").

5.2.2    Cumpărătorul recunoaşte şi este de acord în mod explicit că orice Ofertă depusă prin intermediul Platformei constituie o ofertă irevocabilă, care nu poate fi retrasă de Cumpărător până la expirarea unei perioade de patruzeci şi opt (48) de ore (calculate exclusiv în cursul Zilelor lucrătoare) de la Închiderea Licitaţiei.

5.2.3    În cazul în care Cumpărătorul depune mai mult de o (1) Ofertă pentru acelaşi Autovehicul, numai cea mai mare Ofertă a acestuia va fi luată în considerare de către ADESA Europe.

5.2.4    Cumpărătorul recunoaşte şi este de acord că depunerea şi acceptarea Ofertelor va fi întotdeauna supusă Regulamentului Licitaţiei respective.

5.2.5    Cumpărătorul şi Utilizatorii acestuia nu trebuie să manipuleze preţul niciunui Autovehicul căruia i se face publicitate în cursul unei Licitaţii şi nu trebuie să interfereze sub nicio formă cu ofertele făcute de alţi membri ai Comunităţii Cumpărătorilor.


 

6. Vânzări ADESA Europe


6.1        Confirmarea unei Vânzări ADESA Europe

6.1.1    În cazul în care (i) Oferta Cumpărătorului este considerată a fi cea mai bună Ofertă a Comunităţii Cumpărătorilor, conform clauzei 5.1.3, (ii) ADESA Europe poate achiziţiona Autovehiculul (Autovehiculele) în cauză de la Vânzător şi (iii) ADESA Europe decide să accepte Oferta respectivă, conform clauzei 5.1.3, ADESA Europe vinde Autovehiculul (Autovehiculele) în cauză Cumpărătorului ("Vânzare ADESA Europe"). Autovehiculul (Autovehiculele) va (vor) fi vândut(e) la Preţul oferit, la care se adaugă Taxele de licitaţie, Taxele naţionale, Taxele de transport şi toate Taxele aplicabile.

6.1.2    În acest caz, ADESA Europe va informa Cumpărătorul cu privire la Vânzarea ADESA Europe, iar Cumpărătorul trebuie să confirme prin intermediul Platformei detaliile administrative ale livrării în termen de douăzeci şi patru (24) de ore (o zi lucrătoare) de la primirea informaţiilor respective de la ADESA Europe ("Confirmarea Vânzării ADESA Europe"). Cumpărătorul recunoaşte şi este de acord în mod explicit că această Confirmare a Vânzării ADESA Europe este o formalitate administrativă necesară pentru organizarea livrării şi nu va fi interpretată ca o posibilitate a Cumpărătorului de a anula Oferta făcută şi/sau de a anula în orice fel Vânzarea ADESA Europe.

6.1.3    Prin Confirmarea Vânzării ADESA Europe, Cumpărătorul trebuie să confirme în orice caz ţara de destinaţia a Autovehiculului (Autovehiculelor) achiziţionat(e). Cumpărătorul este singurul răspunzător pentru orice costuri, cheltuieli, Taxe şi orice alte consecinţe asociate alegerii pe care a făcut-o privind ţara de destinaţie. Grupul ADESA Europe nu este răspunzător pentru nicio Pierdere suferită de Cumpărător sau cu care acesta se confruntă ca urmare a sau în legătură cu ţara de destinaţie aleasă.

6.2        Plata şi facturarea Vânzărilor ADESA Europe

6.2.1    Pentru fiecare Vânzare ADESA Europe, la Preţul oferit se adaugă toate Taxele aplicabile, care trebuie plătite de Cumpărător. Taxele includ TVA datorată, dacă este cazul, în ţara de reşedinţă a membrului Grupului ADESA Europe care emite factura pentru Vânzarea ADESA Europe respectivă. În cazul unei Livrări intracomunitare sau al unui Export şi în măsura în care există suficiente Dovezi cu privire la transportul Autovehiculului, nu se aplică TVA pentru Vânzarea ADESA Europe şi Cumpărătorul va fi responsabil de declararea TVA datorate în ţara de destinaţie.

Cu excepţia cazului în care Autovehiculul se află în Belgia la momentul vânzării, Livrările intracomunitare sunt considerate în scopul calculării TVA ca "Operaţiuni triunghiulare" (aşa numitele tranzacţii ABC). Asta înseamnă că respectivul Cumpărător se va ocupa în statul membru UE de destinaţie al Autovehiculului de formalităţile privind TVA, în calitate de ultimă verigă din lanţul tranzacţional (partea C).

6.2.2    În momentul în care ADESA Europe informează Cumpărătorul cu privire la Vânzarea ADESA Europe în baza clauzei 6.1.2, ADESA Europe va furniza Cumpărătorului un formular de comandă, care indică (i) Preţul de cumpărare, care constă din Preţul oferit, Taxele de licitaţie, Taxele naţionale, Taxele de transport şi orice Taxe aplicabile; şi (ii) orice garanţie care trebuie plătită de Cumpărător în baza clauzei 7.4.2. Cumpărătorul trebuie să se asigure că Preţul de cumpărare este virat în contul bancar al ADESA Europe, aşa cum se specifică în formularul de comandă, cel târziu la patruzeci şi opt (48) de ore (calculate exclusiv în cursul Zilelor lucrătoare) de la depunerea Confirmării Vânzării ADESA Europe.

6.2.3    ADESA Europe va emite factura pentru fiecare Vânzare ADESA Europe după primirea Preţului de cumpărare în contul bancar al ADESA Europe.


 

7. Transportul, livrarea şi Documentele autovehiculelor


7.1        Prevederi generale

7.1.1    Transportul Autovehiculelor va fi efectuat de către sau în numele ADESA Europe. La libera sa alegere, Cumpărătorul are posibilitatea de a se ocupa singur de transportul Autovehiculului în numele ADESA Europe.

7.1.2    Orice Autovehicul va fi transportat şi poate fi transportat numai în ţara de destinaţie, aşa cum se indică în Confirmarea Vânzării ADESA Europe. Cumpărătorul este răspunzător şi va despăgubi şi va exonera Grupul ADESA Europe de răspundere împotriva oricăror Pierderi suferite de Grupul ADESA Europe sau cu care acesta se confruntă ca urmare a sau în legătură cu orice transport al unui Autovehicul către orice ţară cu excepţia ţării de destinaţie, aşa cum se indică în Confirmarea Vânzării ADESA Europe.

7.1.3    Dreptul de proprietate asupra Autovehiculelor este transferat Cumpărătorului după trimiterea documentelor Autovehiculului. Dreptul de proprietate nu este transferat la ridicare, ci numai după aprobarea de către ADESA Europe a documentelor FCMR (dovada de livrare). Riscurile legate de autovehicul vor fi transferate la evenimentul care survine mai întâi dintre (i) ridicarea vehiculului de către Cumpărător; (ii) livrarea vehiculului la destinația indicată de către Cumpărător; sau (iii) expirarea unei perioade de 2 (două) săptămâni (sau a unei perioade mai scurte menționate în documentul de autorizare a ridicării) de la data primirii documentului de autorizare a ridicării.

7.2        Transportul Autovehiculelor organizat de ADESA Europe

Această clauză 7.2 se aplică în cazul în care ADESA Europe se ocupă de organizarea transportului Autovehiculelor, pe lângă termenii şi condiţiile ADESA Europe referitoare la transport, care sunt disponibile pe Platformă.

7.2.1    Preţurile pentru transport menţionate pe Platformă sunt orientative şi nu presupun un angajament, iar Taxele efective de transport depind de mai multe criterii, inclusiv, dar fără a se limita la locaţia fizică a Autovehiculului şi tipul de Autovehicul. Preţurile menţionate pe Platformă nu includ Taxele aplicabile.

7.2.2    Transportul nu va fi organizat de ADESA Europe înainte de (i) momentul în care Preţul de cumpărare este virat în contul bancar al ADESA Europe menţionat în formularul de comandă; şi (ii) eliberarea Autovehiculului de către Vânzător, oricare din aceste evenimente este ulterior.

7.2.3    Toate orele şi datele pentru livrările organizate de către sau în numele ADESA Europe sunt estimative şi nu vor fi considerate ca definitive. Cu excepţia propriilor sale fraude sau fapte săvârşite cu intenţie, Grupul ADESA Europe nu este răspunzător de livrările întârziate. Livrările întârziate de Autovehicule nu scutesc Cumpărătorul de obligaţia acceptării livrării.

7.3        Transportul de Autovehicule organizat de Cumpărător în numele ADESA Europe

Această clauză 7.3 se aplică în cazul în care Cumpărătorul se ocupă de organizarea transportului Autovehiculelor în numele ADESA Europe.

7.3.1    Autovehiculul nu va fi disponibil pentru ridicare şi transport înainte de (i) momentul virării Preţului de cumpărare în contul bancar al ADESA Europe menţionat în formularul de comandă; (ii) momentul eliberării Autovehiculului de către Vânzător; şi (iii) momentul emiterii documentului(documentelor) de autorizare a ridicării către Cumpărător, oricare din aceste evenimente este ulterior.

7.3.2    Cumpărătorul trebuie să ridice şi să transporte Autovehiculul cel târziu în termen de două (2) săptămâni (sau o perioadă mai scurtă, aşa cum se stipulează în documentul de autorizare a ridicării) de la primirea documentului de autorizare a ridicării. Cumpărătorul recunoaşte şi este de acord că ADESA Europe, Vânzătorul sau terţa parte care depozitează Autovehiculul în numele acestuia are în orice moment dreptul de a refuza livrarea Autovehiculului către Cumpărător (sau către transportatorul Cumpărătorului, după caz) în cazul în care Cumpărătorul (sau transportatorul Cumpărătorului, după caz) nu prezintă un document valabil de autorizare a ridicării. Cumpărătorul va fi pe deplin răspunzător pentru orice Pierderi cu care se confruntă Cumpărătorul, ADESA Europe, Vânzătorul sau o terţă parte, apărute ca urmare a sau în legătură cu lipsa unui astfel de document valabil de autorizare a ridicării.

7.3.3    În cazul în care Cumpărătorul nu ridică Autovehiculul în

(a) în termen de 2 (două) săptămâni (sau într-un termen mai scurt, așa cum este prevăzut în documentul de autorizare a ridicării) de la data primirii documentului de autorizare a ridicării, ADESA Europe își rezervă dreptul de a factura Cumpărătorului costuri administrative în valoare de cincizeci de euro (50 de euro) și o taxă de până la cinci euro (5,00 EUR) pe zi până la ridicarea Vehiculului;

(b)    termen de o (1) lună de la Confirmarea Vânzării ADESA Europe, Vânzarea ADESA Europe se consideră anulată ilegal de către Cumpărător conform clauzei 12.4.

7.4        Dovada efectuării transportului şi Documentele Autovehiculului

7.4.1    Livrare intracomunitară

(a)    În cazul unei Livrări intracomunitare, Cumpărătorul va transmite ADESA Europe toate Dovezile şi Documentele de transport, completate corespunzător, necesare cu privire la Autovehicul şi la ţara de destinaţie.

(b)    Cumpărătorul recunoaşte şi este de acord că,

(i)      indiferent dacă transportul a fost organizat de către sau în numele ADESA Europe, în cazul în care ADESA Europe contestă în limite rezonabile validitatea sau caracterul complet al Documentelor de transport transmise de Cumpărător, ADESA Europe îşi rezervă dreptul de a reţine Documentele Autovehiculului până când Cumpărătorul depune Dovezi valide; şi

(ii)     ADESA Europe nu va livra Documentele Autovehiculului până la primirea Documentelor de transport corect completate şi a Dovezilor.

7.4.2    Export

(a)    În cazul Exportului, Cumpărătorul va transmite ADESA Europe toate Dovezile şi Documentele de export, completate corespunzător, necesare cu privire la Autovehicul şi la ţara de destinaţie.

(b)    În cazul Exportului, până la transferul şi la primirea Documentelor necesare de export, ADESA Europe solicită pentru fiecare Autovehicul care este exportat într-o ţară din afara UE, o garanţie egală cu valoarea TVA care ar fi datorată în ţara de reşedinţă a membrului Grupului ADESA Europe care emite factură pentru Vânzarea ADESA Europe, în cazul în care Vânzarea ADESA Europe nu constituie export în scopuri de TVA. Valoarea garanţiei va fi menţionată separat în formularul de comandă. Garanția este de douăzeci și unu la sută (21%) din prețul autovehiculului, suma minimă fiind de cinci sute de Euro (500,00 EUR).

(c)    La primirea de către ADESA Europe a Dovezilor şi Documentelor de export necesare de la Cumpărător, care dovedesc că Vânzarea ADESA Europe constituie export în scopuri de TVA, valoarea garanţiei va fi rambursată în contul bancar al Cumpărătorului, iar Vânzarea ADESA Europe va fi facturată fără TVA.

7.4.3    Cu excepţia propriilor sale fraude sau fapte săvârşite cu intenţie, Grupul ADESA Europe nu este răspunzător de nicio Pierdere suferită de Cumpărător sau cu care acesta se confruntă (inclusiv, dar fără a se limita la imposibilitatea înmatriculării Autovehiculului) ca urmare a sau în legătură cu existenţa unor Documente ale autovehiculului incomplete sau lipsă.

7.5    Trimiterea documentelor mașinii 

ADESA Europe va trimite documentele mașinii în țara în care va fi înregistrată în scopuri de TVA a Cumpărătorului după primirea și validarea Dovezii de livrare și după primirea integrală a Prețului de cumpărare mărit. Cumpărătorul are responsabilitatea integrală în ceea ce privește declararea corespunzătoare a cumpărării către autorități. Responsabilitatea ADESA Europe nu va fi angajată în niciun caz în cazul unei erori, greșeli sau omisiuni comise de Cumpărător în ceea ce privește taxele aplicabile (TVA sau orice altă taxă).


 

8. Informaţii despre autovehicul


8.1        Cumpărătorul recunoaşte şi este de acord că acţionează în calitate de dealer auto profesionist, care are cunoştinţe solide în domeniul autovehiculelor rulate şi al aspectelor asociate în general acestora şi activităţilor legate de autovehiculele rulate.

8.2        Cumpărătorul recunoaşte şi acceptă faptul că ofertele avantajoase din punct de vedere comercial ale Grupului ADESA Europe cu privire la Platformă şi la serviciile asociate acesteia fac ca Grupul ADESA Europe să se afle în imposibilitatea efectuării unei inspecţii tehnice detaliate a fiecărui Autovehicul căruia i se face publicitate pe Platformă de către un Vânzător şi a asumării răspunderii în acest sens. Cumpărătorul recunoaşte şi acceptă că toate Informaţiile despre autovehicule sunt bazate pe informaţiile obţinute de la Vânzător.

În limita maximă permisă de lege, dar fără a se aduce atingere articolului 9 şi cu excepţia propriilor fraude şi fapte săvârşite cu intenţie, Grupul ADESA Europe nu este răspunzător şi nu poate fi tras la răspundere pentru nicio Pierdere suferită de Cumpărător sau cu care acesta se confruntă ca urmare a sau în legătură cu inexactitatea sau caracterul incomplet al Informaţiilor despre autovehicul (inclusiv, dar fără a se limita la informaţiile legate de kilometraj, avarii, defecţiuni tehnice, dispozitive opţionale, culoare, anul fabricaţiei, data primei înmatriculări etc.).

În limita maximă permisă de lege, Grupul ADESA Europe exclude în mod explicit orice răspundere pentru Pierderile apărute ca urmare a sau în legătură cu o fraudă comisă de o terţă parte (inclusiv, dar fără a se limita la fraude legate de kilometraj, situația marjei şi/sau de seria de şasiu).

8.3        În funcţie de Autovehicul, informaţiile despre acesta pot consta dintr-unul sau mai multe tipuri de informaţii, fiecare din acestea urmând să fie identificat în mod clar ca atare pe Platformă, inclusiv următoarele:

8.3.1    descrierea autovehiculului ADESA Europe şi

8.3.2    imagini şi rapoarte elaborate de terţe părţi externe.

8.4        Cumpărătorul acceptă în mod explicit că

8.4.1    fiecare din aceste tipuri de informaţii este elaborat sau creat la momente diferite şi, prin urmare, este posibil ca informaţiile să nu reflecte întotdeauna exact starea Autovehiculului în cauză la momentul vânzării acestuia;

8.4.2    Cumpărătorul nu deţine niciun fel de acces la Informaţiile despre autovehicul, cu excepţia Descrierii autovehiculului ADESA Europe şi, ca urmare, orice astfel de alte Informaţii despre autovehicul sunt furnizate exclusiv cu titlu informativ Cumpărătorului;

8.4.3    pentru a stabili dacă Autovehiculul livrat Cumpărătorului este conform, numai Descrierea autovehiculului ADESA Europe va fi luată în considerare; şi

8.4.4    în cazul în care se constată o ambiguitate sau neconcordanţă între Descrierea autovehiculului ADESA Europe şi orice alte Informaţii despre autovehicul, Descrierea autovehiculului ADESA Europe prevalează întotdeauna.

 

9. Garanţie limitată


9.1        Pentru Vehiculele care nu sunt desemnate drept „mașini avariate”, „mașini cu deteriorări tehnice”, „mașini cu deteriorări la caroserie” și „mașini accidentate” în timpul Licitației și întotdeauna sub rezerva clauzei 10.5.

9.1.1    ADESA Europe garantează numai că la data livrării, Autovehiculul este conform Descrierii autovehiculului ADESA Europe. Dacă şi în măsura în care un Autovehicul nu corespunde unei astfel de garanţii, aşa cum se constată în conformitate cu clauza 10, ADESA Europe are dreptul să emită o notă de credit pentru orice astfel de Autovehicul egal cu diferenţa de valoare estimată în limite rezonabile ca rezultând în urma avariilor suferite de Autovehicul, care nu sunt indicate în Descrierea autovehiculului ADESA Europe. În cazul în care ADESA Europe emite un astfel de credit, valoarea creditului menţionat va constitui singura reparaţie la care este îndreptăţit Cumpărătorul; şi

9.1.2    validitatea oricărei pretenţii solicitate de Cumpărător în baza garanţiei este condiţionată de primirea de către ADESA Europe a unei notificări în timp util cu privire la orice pretinsă neconformitate a Autovehiculului, în conformitate cu articolul 10.

9.2    Pentru Vehiculele care sunt desemnate drept „mașini avariate”, „mașini cu deteriorări tehnice”, „mașini cu deteriorări la caroserie” și „mașini accidentate” în timpul Licitației, Cumpărătorul ia la cunoștință în mod expres și acceptă faptul că, în limita maximă permisă de legislația aplicabilă, ADESA Europe nu oferă garanții de niciun fel, inclusiv fără limitare la orice garanție privind conformitatea sau vandabilitatea.

9.3        Garanţia stipulată în acest articol 9 este exclusivă şi înlocuieşte orice alte garanţii, declaraţii, condiţii sau alţi termeni expliciţi, impliciţi, statutari, contractuali sau de altă natură, inclusiv, dar fără a se limita la orice garanţie de vandabilitate, de potrivire sau adecvare pentru orice scop.

9.4        Garanţia stipulată în prezentul articol 9 nu se aplică dacă şi în măsura în care neconformitatea rezultă în urma (i) modificărilor aduse şi a altor lucrări efectuate cu privire la Autovehicul de către sau în numele Cumpărătorului; şi/sau (ii) folosirii Autovehiculului de către sau în numele Cumpărătorului fără grija şi competențele adecvate.


 

10. Conformitate şi reclamaţii


10.1     La livrarea Autovehiculului, Cumpărătorul va examina Autovehiculul (sau va pune pe cineva să îl examineze) şi se va asigura că acesta este conform cu Descrierea autovehiculului ADESA Europe. În timpul acestei examinări, Cumpărătorul trebuie să ia tot timpul în considerare (i) faptul că a achiziţionat un autovehicul rulat; (ii) kilometrajul Autovehiculului şi (iii) data primei înmatriculări a Autovehiculului. Defecţiunile pieselor sau piesele avariate ale Autovehiculului nu îndreptăţesc Cumpărătorul să respingă întregul Autovehicul.

10.2     Reclamaţiile cu privire la Autovehicul se vor face folosind formularul ADESA Europe pentru reclamaţii, iar

10.2.1  reclamaţiile cu privire la orice defecţiune sau avarie vizibilă la inspecţia efectuată la livrare, în limite rezonabile, vor fi menţionate în CMR şi/sau în Certificat de livrare (CoD).

10.2.2  reclamaţiile cu privire la orice defecţiune sau avarie ascunsă, se vor face cel târziu înainte de (i) expirarea unei perioade de trei (3) zile de la livrare; şi (ii) parcurgerea a cel puţin o sută de kilometri (100 km) de către Cumpărător (sau orice altă terţă parte controlată de acesta) de la livrarea Autovehiculului, oricare din aceste evenimente este anterior.

10.3     Toate reclamaţiile trebuie argumentate în detaliu şi însoţite de toate dovezile necesare pentru ca ADESA Europe sau orice terţă parte să poate stabili neconformitatea Autovehiculului. Pentru orice daune exterioare, Cumpărătorul trebuie să furnizeze imagini clare, împreună cu o estimare a valorii daunelor. Pentru problemele tehnice, Cumpărătorul va notifica defecţiunea în conformitate cu clauza 10.2 şi imediat după aceea [dar în niciun caz la mai mult de o (1) săptămână de la depunerea reclamaţiei], va transmite ADESA Europe un document emis de un service sau de un dealer autorizat care descrie avariile tehnice şi indică codurile de identificare ale pieselor necesare.

10.4     În conformitate cu clauza 9.2, în limita maximă permisă de legislația aplicabilă, nu se poate depune nicio reclamație referitor la Vehiculele desemnate drept „mașini avariate”, „mașini cu deteriorări tehnice”, „mașini cu deteriorări la caroserie” și „mașini accidentate” în timpul Licitației.

10.5     Vă rugăm să consultați documentul privind politica noastră în privința reclamațiilor în contul dvs. Contul meu pentru informații mai detaliate.

 

 

11. Răspundere


11.1     În limita maximă permisă de legislaţia aplicabilă şi conform prevederilor clauzei 11.3, Grupul ADESA Europe nu este răspunzător de daunele directe sau indirecte sau conexe de orice natură, inclusiv, dar fără a se limita la perturbarea activităţii, pretenţiile ridicate de terţe părţi şi profituri nerealizate, economii anticipate sau fondul comercial.

11.2     În limita maximă permisă de legislaţia aplicabilă, în conformitate cu clauza 11.3 şi în măsura în care clauza 11.1 şi/sau orice alte limitări şi excluderi de răspundere stipulate în aceşti Termeni şi condiţii nu se aplică, răspunderea totală cumulată a Grupului ADESA Europe

11.2.1  pentru orice Pierderi de orice natură cu care se confruntă Cumpărătorul sau pe care acesta le suferă ca urmare a sau în legătură cu o Vânzare ADESA Europe nu poate depăşi Preţul oferit pentru Vânzarea ADESA Europe în cauză; şi

11.2.2  pentru orice alte Pierderi cu care se confruntă Cumpărătorul sau pe care acesta le suferă, este limitată în fiecare an calendaristic, în cazul excepțional în care se dovedește în mod indiscutabil responsabilitatea ADESA Europe, la (i) Taxele de licitaţie şi Taxele naţionale plătite de Cumpărător în anul calendaristic respectiv; şi la (ii) o mie de euro (1.000,00 EUR), oricare din aceste sume este mai mare.

11.3     Niciuna din Părţi nu poate exclude sau limita răspunderea sa pentru (i) propriile fraudele sau fapte comise cu intenţie; şi/sau (ii) orice răspundere care nu poate fi exclusă sau limitată în baza legislaţiei aplicabile (caz în care Partea relevantă nu poate exclude sau limita răspunderea sa în măsura în care o astfel de excludere sau limitare nu este permisă de legislaţia aplicabilă).


 

12. Blocare şi anulare


12.1     Cumpărătorul nu are dreptul de a anula o Vânzare ADESA Europe sau orice altă comandă a unui serviciu suplimentar în avantajul său.

12.2     În cazul în care Cumpărătorul nu respectă aceşti Termeni şi condiţii, el recunoaşte şi este de acord că, fără a aduce atingere celorlalte drepturi şi reparaţii ale Grupului ADESA Europe prevăzute în baza prezenţilor Termeni şi condiţii, a legislaţiei sau în orice alt fel, ADESA Europe îşi rezervă dreptul de a bloca permanent sau temporar Cumpărătorul şi Utilizatorii acestuia astfel încât aceştia să nu mai aibă acces la şi să nu mai poată utiliza Platforma în niciun fel. În acest caz,

12.2.1  ADESA Europe va depune eforturi rezonabile pentru a-l informa pe Cumpărător cu privire la o astfel de blocare; şi

12.2.2  la libera sa alegere, ADESA Europe poate decide să deblocheze Cumpărătorul şi Utilizatorii acestuia cu condiţia finalizării procesului de verificare şi validare. Acest lucru poate necesita achitarea de către Cumpărător a unei taxe de restabilire a accesului.

12.3     În cazul în care, fără a aduce atingere clauzei 12.1, Cumpărătorul doreşte să anuleze o Vânzare ADESA Europe, Cumpărătorul poate solicita efectuarea unei astfel de anulări în scris sau prin e-mail. Cumpărătorul recunoaşte şi este de acord că ADESA Europe poate decide, la libera sa alegere, să refuze sau să permită anularea respectivă. În cazul în care ADESA Europe este de acord să permită Cumpărătorului să anuleze respectiva Vânzare ADESA Europe, Cumpărătorul va plăti ADESA Europe (i) toate Taxele de licitaţie şi Taxele naţionale, la care se adaugă Taxele aplicabile cu privire la respectiva Vânzare ADESA Europe; şi (ii) zece la sută (10%) din Preţul oferit cu privire la respectiva Vânzare ADESA Europe.

12.4     Cumpărătorul nu are dreptul de a anula un serviciu suplimentar. În cazul în care Cumpărătorul decide să anuleze o comandă ADESA Europe acesta nu va avea dreptul la niciun fel de rambursare.


 

13. Facturarea şi plata


13.1     Prezentul articol 13 se aplică pentru toate taxele şi tarifele datorate de Cumpărător ca urmare a unei Vânzări ADESA Europe sau în orice alt fel, potrivit prevederilor acestor Termeni şi condiţii şi în legătură cu toate facturările şi plăţile asociate acestora.

13.2     Cu excepţia cazului în care se stipulează în mod explicit contrariul, toate taxele, tarifele şi sumele menţionate pe Platformă şi în aceşti Termeni şi condiţii vor fi exprimate în euro şi nu vor include nicio Taxă aplicabilă.

13.3     Cumpărătorul recunoaşte şi este de acord că toate facturările se vor face în format electronic şi că nu va primi facturi pe suport de hârtie. Cumpărătorul recunoaşte şi este de acord că este responsabil de îndeplinirea tuturor cerinţelor legale aplicabile cu privire la primirea şi stocarea facturilor electronice.

Ca excepţie de la cele menţionate mai sus, Cumpărătorul poate opta în Confirmarea vânzării ADESA Europe asociată primei sale Vânzări ADESA Europe pentru primirea de facturi pe suport de hârtie, caz în care toate facturile emise de ADESA Europe Cumpărătorului vor fi trimise, din momentul respectiv, ca facturi pe suport de hârtie.

Cumpărătorul recunoaşte şi acceptă în mod explicit că ADESA Europe va percepe un comision de administrare în valoare de treizeci de euro (30,00 EUR) pentru fiecare factură tipărită solicitată de Cumpărător, suma respectivă fiind adăugată la fiecare factură.

În cazul în care Cumpărătorul doreşte să îşi schimbe opţiunea legată de facturi după prima sa Vânzare ADESA Europe, acesta trebuie să contacteze ADESA Europe conform prevederilor clauzei 16.3 .

13.4     Fără a aduce atingere drepturilor şi reparaţiilor la care este îndreptăţit Grupul ADESA Europe în baza acestor Termeni şi condiţii, a prevederilor legale sau în alt fel, în cazul în care plata nu a fost făcută în contul bancar al ADESA Europe

13.4.1  Până la termenul limită de plată aplicabil, ADESA Europe este îndreptăţită să perceapă Cumpărătorului o dobândă pentru sumele restante, fără nicio notificare prealabilă, egală cu dobânda aplicabilă în baza Legii belgiene din 02 august 2002 cu privire la întârzierile de plată în cadrul tranzacţiilor comerciale; şi

13.4.2  în interval de două (2) luni de la Confirmarea Vânzării ADESA Europe, Vânzarea ADESA Europe se consideră anulată ilegal de către Cumpărător conform clauzei 12.4 .

13.4.3. În cazul în care există sumelor neplătite emise de cumpărător, ADESA Europe va avea dreptul să blocheze, fără notificare prealabilă, orice altă sumă sau autovehicul aflat în posesia sa, în vederea compensării sumelor neplătite. Sumas blocată sau autovehiculul blocat nu vor fi limitate la la tranzacțiile respective, ci vor fi extinse la toate tranzacțiile deschise între Grupul ADESA Europe și Cumpărător.


 

14. Politica de confidenţialitate


14.1     Politica include informații importante despre modul în care ADESA Europe colectează și prelucrează datele dvs. Puteți consulta politica noastră de confidențialitate aici.


 

15. Modificări


15.1     În orice moment, ADESA Europe poate amenda, modifica, adăuga sau elimina orice prevedere din cadrul acestor Termeni şi condiţii.

15.2     ADESA Europe va emite orice astfel de amendamente sau termeni şi condiţii noi cu condiţia notificării emiterii respective într-un interval de cel puţin şapte (7) zile calendaristice. Cumpărătorul recunoaşte şi este de acord în mod explicit că astfel de termeni şi condiţii noi sau modificate pot fi notificate de ADESA Europe Cumpărătorului prin mijloace electronice, inclusiv prin e-mail şi/sau printr-o notificare pe Platformă.

15.3     Termenii şi condiţiile amendate sau noi sunt aplicabile şi se consideră acceptate de către Cumpărător începând cu data indicată de ADESA Europe, cu excepţia cazului în care Cumpărătorul notifică ADESA Europe în scris în perioada de notificare convenită cu privire la refuzul său de a accepta astfel de termeni şi condiţii noi sau modificate. În acest caz, ADESA Europe îşi rezervă dreptul de a rezilia imediat aceşti Termeni şi condiţii, fără să existe nicio compensaţie datorată de Grupul ADESA Europe în acest sens şi de a bloca accesul şi dreptul de utilizare al Cumpărătorului şi al Utilizatorilor săi la Platformă.


 

16. Diverse


16.1     ADESA Europe înregistrează accesul la Platformă şi utilizarea acesteia. Acest jurnal de acces şi utilizare conţine dovezi cu privire la faptul că accesul la Platformă a fost obţinut şi la aceasta a fost utilizată, cu excepţia cazului în care Cumpărătorul poate dovedi contrariul. Mesajele electronice, conexiunile, operaţiunile efectuate în reţea şi tranzacţiile dintre ADESA Europe şi Cumpărător vor fi demonstrate pe baza jurnalelor şi dosarelor tranzacţiilor păstrate de ADESA Europe în format electronic. Cumpărătorul acceptă valoarea probatorie a acestor date. Această capacitate de a face dovada nu împiedică Părţile să furnizeze propriile dovezi, prin metode legale admise.

16.2     Niciuna din Părţi nu este responsabilă de daunele cauzate ca urmare a nerespectării sau întârzierilor în respectarea obligaţiilor rezultate în urma unei situaţii de forţă majoră, a cauzelor externe sau oricăror alte evenimente care nu se află sub controlul ADESA Europe, în limite rezonabile.

16.3     Cu excepţia cazului în care se specifică în mod explicit altceva, toate notificările, solicitările şi corespondenţa vor fi adresate de Cumpărător către ADESA Europe prin poştă, pe adresa ADESA Europenv, Grijpenlaan 19A, 3300 Tienen, Belgia sau prin e-mail pe adresa de e-mail furnizată Cumpărătorului în cadrul procesului de înregistrare pe Platformă.

16.4     Cumpărătorul şi ADESA Europe sunt contractanţi independenţi, iar raportul creat prin prezenta între aceştia nu este considerat ca fiind un raport similar celui care există între un comitent şi un comisionar. Nicio vânzare sau obligaţie a oricărei Părţi faţă de o terţă parte nu implică nicio obligaţie a celeilalte părţi.

16.5     Cumpărătorul nu este îndreptăţit să cesioneze aceşti Termeni şi condiții şi nici drepturile şi obligaţiile apărute în baza acestora către nicio altă parte, fără consimţământul scris prealabil al ADESA Europe. ADESA Europe are dreptul să cesioneze aceşti Termeni şi condiţii, integral sau parţial, precum şi orice drepturi şi obligaţii apărute pe baza acestora către orice membru al Grupului ADESA Europe şi/sau către orice terţă parte ca urmare a unei restructurări organizaţionale a oricărui membru al Grupului ADESA Europe, inclusiv dar fără a se limita la fuziune şi/sau achiziţie.

16.6     Articolele care prin natura lor sunt concepute în mod explicit sau implicit să se prelungească şi după încetarea sau expirarea acestor Termeni şi condiţii se vor prelungi în acest fel, inclusiv, dar fără a se limita la articolele 2, 9, 10, 11, 12, 14 şi 16.

16.7     În cazul în care se constată în final că o prevedere a acestor Termeni şi condiţii este sau devine lipsită de validitate, ilegală sau inaplicabilă, atunci, dacă este posibil, prevederea în cauză, în măsura în care este lipsită de validitate, ilegală sau inaplicabilă, va fi înlocuită de Părţi cu o prevedere validă, legală şi aplicabilă care să reflecte pe cât posibil intenţiile iniţiale avute în vedere. Dacă prevederea lipsită de validitate, ilegală sau inaplicabilă nu poate fi înlocuită în mod valabil, atunci aceasta nu va produce niciun efect şi va fi considerată ca nefiind inclusă în aceşti Termeni şi condiţii, fără ca prin aceasta să fie afectate sau anulate celelalte prevederi ale acestor Termeni şi condiţii.

16.8     Prezenţii Termeni şi condiţii au fost elaboraţi în limba engleză, iar prevederile lor vor fi interpretate şi analizate în conformitate cu legislaţia aplicabilă, aşa cum se stipulează în clauza 16.10 şi cu înţelesul general acceptat pe care aceştia îl au în limba engleză. Orice traducere a acestor Termeni şi condiţii se face exclusiv în interesul Părţilor şi nu implică vreo obligaţia a vreuneia din Părţi. În cazul în care se constată inadvertenţe între versiunea originală în limba engleză şi o traducere a acesteia, prevalează prevederile versiunii în limba engleză.

16.9     Părţile pot renunţa la drepturile şi reparaţiile care le revin în baza sau în legătură cu aceşti Termeni şi condiţii numai pe baza unei notificări explicite scrise trimise celeilalte Părţi. Declaraţiile de renunţare se aplică numai pentru cazul şi în scopul în care au fost date.

16.10   Aceşti Termeni şi condiţii şi orice Vânzare ADESA Europe care intră sub incidenţa lor vor fi interpretaţi în conformitate cu legislaţia belgiană, fără nicio referire la conflictul dintre normele juridice.

Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internaţională de mărfuri (CVIM) şi protocoalele la aceasta nu sunt aplicabile.

Instanţele din Leuven, Belgia au jurisdicţie exclusivă în vederea soluţionării tuturor disputelor care pot apărea ca urmare a sau în legătură cu aceşti Termeni şi condiţii şi/sau cu orice Vânzare ADESA Europe.

16.11   Acești termeni și condiții au fost reviziuți în data de 26/06/2019.

Avantajele dvs

Înregistrare gratuita
Exclusiv pentru comercianţii auto
Înregistrati-va acum