• Registrovať

Obchodné podmienky

Index

1. Predmet
2. Definície
3. Registrácia na platforme
4. Prístup na platformu a jej používanie
5. Aukcie a ponuky
6. Predaj na ADESA Europe
7. Doprava a doručovanie vozidiel a doklady vozidla
8. Informácie o vozidle
9. Obmedzená záruka
10. Zhoda a reklamácie
11. Zodpovednosť
12. Zablokovanie a zrušenia
13. Fakturácia a platby
14. Zásady zachovania dôvernosti
15. Odchýlky
16. Rozličné


1. Predmet


1.1 Spoločnosť ADESA Europevyvinula platformu pre ďalší marketing vozidiel, na ktorej môžu leasingové spoločnosti, výrobcovia vozidiel, iné spoločnosti a fyzické osoby, či už konajú v rámci svojej profesie alebo nie, inzerovať vozidlá, ktoré chcú predať. Profesionálni a uznávaní obchodníci s automobilmi môžu predkladať ponuky na kúpu vozidiel.

1.2 Tieto obchodné podmienky riadia vzťahy medzi ADESA Europe a a kupujúcim z hľadiska používania platformy kupujúcim a vo veciach ponúk, predajov a dodávok všetkých vozidiel z alebo v mene ADESA Europe kupujúcemu.

1.3 Registrácia na platforme a všetky prístupy alebo využitie platformy vrátane podania ponuky súvisiacej s akýmkoľvek vozidlom sa považujú za bezpodmienečné prijatie obchodných podmienok zo strany kupujúceho.

1.4 Kupujúci súhlasí s tým, že sa zrieka práva uplatňovať svoje vlastné všeobecné aj osobitné obchodné podmienky, a to aj v prípadoch, ak takéto podmienky stanovujú svoju vlastnú výhradnú platnosť, a tiež v prípade, ak voči nim ADESA Europe nevznesie námietky.

1.5 Tieto obchodné podmienky predstavujú úplnú dohodu medzi ADESA Europe a kupujúcim ohľadom ich predmetu a nahrádzajú všetky predchádzajúce vyhlásenia, rokovania, dohody, zmluvy a záväzky týkajúce sa predmetu týchto obchodných podmienok, a to písomné aj ústne.

1.6 Kupujúci výslovne vyhlasuje, že si prečítal, chápe a súhlasí so všetkými uvedenými obchodnými podmienkami. Kupujúci najmä súhlasí s princípmi týkajúcimi sa informácií o vozidlách, záruk, súladu, reklamácií a zodpovednosti, ktoré sú uvedené v článkoch 8 až 11 týchto obchodných podmienok.

1.7 V súvislosti s predajom na ADESA Europe slúžia tieto obchodné podmienky ako rámec, ktorým sa riadi každý predaj na ADESA Europe. Každý predaj na ADESA Europe sa považuje za samostatnú dohodu medzi ADESA Europe a kupujúcim a každý taký predaj podlieha týmto obchodným podmienkam.

 

2. Definície


V týchto obchodných podmienkach majú nasledujúce termíny a výrazy nasledujúci význam:

Pridružená osoba: vo vzťahu k zmluvnej strane je to akákoľvek iná spoločnosť alebo osoba, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda, je ovládaná alebo je pod spoločnou kontrolou s takouto zmluvnou stranou;

Aukcia: proces opísaný v článku 5.1;

Ukončenie aukcie: dátum a čas, odkedy komunita kupujúcich už nemôže v danej aukcii predkladať cenové ponuky súvisiace s aukciami, ako je uvedené pri každej aukcii na platforme;

Aukčné poplatky: administratívny poplatok, ktorý musí kupujúci zaplatiť za každé vozidlo zakúpené prostredníctvom platformy;

Pravidlá aukcie: špecifické pravidlá, ktoré sa môžu vzťahovať na aukciu, ako je špecifikované na platforme pri každej aukcii. Takéto pravidlá sa môžu vzťahovať, napríklad a bez obmedzenia, na minimálnu prípustnú sumu prihadzovania pre ponuky a/alebo viditeľnosť ponuky kupujúceho pre ostatných kupujúcich;

Pracovný deň: akýkoľvek deň, ktorý nie je sobotou, nedeľou alebo štátnym sviatkom v krajine, v ktorej je ADESA Europe usadená;

Kupujúci: fyzická alebo právnická osoba, ktorá je registrovaná na platforme, ako je identifikovaná v registračnom formulári;

Komunita kupujúcich: konkrétny kupujúci a akýkoľvek iní kupujúci registrovaní na platforme;

Ponuky komunity kupujúcich: majú význam uvedený v článku 5.1.2;

Kontrola: má význam podľa článku 5 belgického Obchodného zákonníka;

ADESA Europe: Spoločnosť ADESA Europealebo jej pridružená spoločnosť, ako je stanovené v registračnom formulári v súlade s článkom 3.4;

Skupina ADESA Europe: Spoločnosť ADESA Europea/alebo jej pridružená spoločnosť, podľa toho, čo je vhodné;

Potvrdenie predaja: má význam uvedený v článku 6.1.2;

Popis vozidla od ADESA Europe: popis vozidla poskytnutého skupinou ADESA Europe počas aukcie;

Poplatky špecifické pre krajinu: administratívne a logistické poplatky, ktoré kupujúci zaplatí za každé vozidlo zakúpené cez platformu, v závislosti od krajiny, v ktorom predávajúci vozidlo ponúka na predaj, a krajiny, kde sídli kupujúci;

ADESA Europe: Spoločnosť ADESA Europe NV, so sídlom na adrese Grijpenlaan 19A, 3300 Tienen, Belgicko, identifikačné číslo spoločnosti: 0867.129.223; DIČ: BE0867129223;

Pridružená spoločnosť ADESA Europe: akýkoľvek subjekt ADESA Europe uvedený v informáciách o spoločnosti na stránkach www.adesa.eu.

E-faktúra:  faktúra, ktorá bola vydaná a zaslaná v elektronickom formáte určenom ADESA Europe. Ide o zákonnú formu faktúry, ktorú posiela ADESA Europe;

Vývoz:  dodávka tovaru dodávaného a prepravovaného mimo Európskej únie;

Vývozné dokumenty: všetky správne a úplne vypracované dokumenty, ktoré sú zákonne požadované a nevyhnutné na preukázanie prepravy vozidla v prípade vývozu;

Dôkaz: všetky dokumenty potrebné na preukázanie určitých skutočností. (t.j. vrátane, bez obmedzenia: prepravných dokumentov, vývozných dokladov a dokumentov s podpisom a odtlačkom pečiatky prepravcu, ktoré sú potrebné na preukázanie odoslania a/alebo prepravy vozidla z jedného miesta na iné);

Dodávka tovaru v rámci Spoločenstva: Dodávka tovaru, ktorý prepravuje dodávateľ alebo ktorý sa prepravuje v mene dodávateľa alebo osoby, ktorej je dodávka určená, a to z jedného členského štátu Európskej únie do iného členského štátu Európskej únie;

Dokončenie objednávky: má význam uvedený v článku 6.1.2;

Straty: akékoľvek poškodenie, strata, nárok, požiadavka, náhrada škody, ktorú požadujú tretie strany, náklady, dane alebo výdavky akéhokoľvek charakteru;

Prístupové údaje: identifikačné označenie používateľa, heslo a podobné prístupové údaje, ktoré sa môžu vyžadovať pre prístup na platformu;

Poplatky predajcu: administratívny poplatok platný pre konkrétnych predajcov a splatný kupujúcim za každé vozidlo zakúpené prostredníctvom platformy

Ponuka: ponuka predložená kupujúcim cez platformu v súvislosti s jeho nákupom jedného alebo viacerých vozidiel z ADESA Europe, ako sa podrobne uvádza v článku 5.1.2;

Ponúknutá cena: má význam uvedený v článku 5.2.1;

Povolenie na vyzdvihnutie: Dokumentácia, ktorá dáva osobe povolenie na vyzdvihnutie vozidla. Inými slovami, týmto dokumentom si môže kupujúci alebo jeho tretia strana vyzdvihnúť vozidlo.;

Zmluvná strana: ADESA Europe a/alebo kupujúci, ako je vhodné;

Platforma: online platforma prevádzkovaná spoločnosťou Ecadis, cez ktorú môže kupujúci predkladať cenové ponuky na vozidlá umiestnené na stránke www.adesa.eu alebo na inej stránke, o ktorej môže skupina ADESA Europe čas od času  informovať kupujúceho, alebo dostupné prostredníctvom mobilnej aplikácie pre Android a iOS

Kúpna cena: v súvislosti s individuálnym predajom na ADESA Europe ide o ponúknutú cenu, aukčné poplatky za všetky vozidlá, poplatky špecifické pre krajinu za všetky vozidlá, poplatky predajcu za všetky vozidlá   a poplatky za dopravu, zvýšené o všetky príslušné dane; 

Registračný formulár: formulár, ktorý kupujúci riadne vyplní pri registračnom procese na platforme. Obsahuje napr. platné DIČ, doklad o zapísaní spoločnosti a kópiu dokladu totožnosti vlastníka/manažéra zapísanej spoločnosti vo forme naskenovaných originálnych dokumentov s jasnými riadkami;

Predávajúci: akákoľvek leasingová spoločnosť, automobilový výrobca, iná spoločnosť a/alebo fyzická osoba, či už koná v rámci svojej profesie alebo nie, ktorá inzeruje predaj vozidiel na platforme;

Dane: všetky formy zdanenia, dane z pridanej hodnoty, zrážkové dane, poplatky (za dovoz a/alebo vývoz), dávky, poplatky a platby prikázané akýmkoľvek miestnym, obecným, vládnym, štátnym, federálnym alebo iným orgánom a akékoľvek úroky, pokuty alebo príplatky s tým spojené;

Obchodné podmienky: tieto obchodné podmienky ADESA Europe;

Prepravné dokumenty: všetky správne a úplne vyhotovené dokumenty, ktoré sú požadované a nevyhnutné na preukázanie prepravy vozidla z jedného miesta na iné vrátane, bez obmedzenia, nákladného listu CMR, vývozných dokumentov alebo osvedčení o doručení;

Poplatky za dopravu: suma, ktorú zaplatí kupujúci za dopravu vozidiel;

Vývozná (trojuholníková) schéma: reťazová transakcia medzi tromi stranami v troch rôznych členských štátoch EÚ (A-B-C), kde sa tovar/vozidlá dodáva priamo z prvého členského štátu (A) do posledného členského štátu (C). V ADESA Europe sa každá doprava organizuje v mene spoločnosti ADESA Europealebo jej pridružených spoločností, ak nie je výslovne stanovené inak;

Používateľ: má význam uvedený v článku 4.1.1;

Vozidlo: akékoľvek vozidlo inzerované na platforme;

Dokumenty vozidla: akékoľvek a všetky oficiálne dokumenty vzťahujúce sa k vozidlu (vrátane, bez obmedzenia, osvedčení o zhode a dokumentácie z prehliadky);

Informácie o vozidle: akékoľvek fotografie, popisy, informácie, dokumentácia a/alebo iné materiály týkajúce sa vozidla inzerovaného na platforme počas aukcie vrátane popisu vozidla od ADESA Europe.

 

3. Registrácia na platforme


3.1 Platforma je výhradne dostupná pre riadne zaregistrovaných profesionálnych a uznávaných obchodníkov s automobilmi a nikto iný ju nesmie využívať.

3.2 Na získanie povolenia prístupu a využitiu platformy si kupujúci musí vyžiadať potvrdenie o registrácií, a to riadnym vyplnením registračného formulára a zaslaním všetkých požadovaných dokumentov v súlade s registračnými metódami popísanými na platforme. Musí tiež prijať tieto obchodné podmienky.

3.3 Osoba, ktorá vypĺňa a odosiela registračný formulár a akceptuje tieto obchodné podmienky v mene kupujúceho prehlasuje a zaručuje, že má potrebnú právomoc právne zaväzovať kupujúceho.

3.4 V závislosti od sídla kupujúceho a za predpokladu dodržania platných predpisov o DPH sa kupujúcemu môže ponúknuť možnosť výberu člena skupiny ADESA Europe, od ktorého chce dostávať faktúry podľa týchto obchodných podmienok. Ak sa kupujúcemu

3.4.1 táto možnosť ponúkne, bude na účely týchto obchodných podmienok vybraným členom skupiny ADESA Europe samotná ADESA Europe a tento subjekt bude jediným zmluvným partnerom kupujúceho pre všetky transakcie zmluvných strán, ktoré sa riadia týmito obchodnými podmienkami, a je to tiež subjekt, ktorý fakturuje kupujúcemu. Ak chce kupujúci následne upraviť svoju voľbu, môže to urobiť len s predchádzajúcim súhlasom ADESA Europe, a

3.4.2 táto možnosť neponúkne, bude na účely týchto obchodných podmienok vybraným členom skupiny ADESA Europe spoločnosť ADESA Europea tento subjekt bude jediným zmluvným partnerom kupujúceho pre všetky transakcie zmluvných strán, ktoré sa riadia týmito obchodnými podmienkami, a je to tiež subjekt, ktorý fakturuje kupujúcemu.

3.4.3 ADESA Europe sa môže bez vysvetlenia alebo predbežného oznámenia rozhodnúť fakturovať z lokality ADESA Europealebo z krajiny, v ktorej sídli kupujúci. Takáto zmena neposkytuje právo na akýkoľvek typ nároku alebo zrušenia;

3.5 Kupujúci sa zaväzuje, že všetky poskytnuté informácie a/alebo dokumenty sú správne, úplné a platné. Kupujúci ihneď informuje ADESA Europe o akýchkoľvek zmenách informácií uvedených na registračnom formulári a/alebo v dokumentoch odovzdaných podľa článku 3.2. Nehľadiac na článok 3.6, kupujúci uznáva a akceptuje, že ADESA Europe nenesie žiadnu zodpovednosť za overovanie informácií a dokumentov, ktoré poskytne kupujúci.

3.6 ADESA Europe má právo kedykoľvek (pred potvrdením registrácie kupujúceho alebo po ňom) overiť presnosť informácií uvedených na registračnom formulári a/alebo platnosť dokumentov predložených kupujúcim podľa článku 3.2. Ak takáto kontrola odhalí akúkoľvek nepresnosť informácií a/alebo neplatnosť dokumentov, ADESA Europe si bez toho, aby boli dotknuté ostatné práva a opatrenia vyplývajúce z týchto obchodných podmienok, vyhradzuje právo

3.6.1 odmietnuť žiadosť kupujúceho o registráciu. ADESA Europe informuje kupujúceho o odmietnutí a môže sa podľa vlastného uváženia rozhodnúť, že kupujúcemu poskytne možnosť napraviť akékoľvek nepresnosti a/alebo neplatnosť; alebo

3.6.2 pozastaví alebo trvalo zablokuje prístup kupujúceho a jeho používateľov na platformu a možnosť jej využívania v súlade s článkom 4.6.

3.7 ADESA Europe si vyhradzuje právo kedykoľvek odmietnuť potvrdiť žiadosť o registráciu, a to bez dôvodu. Spoločnosť ADESA Europe nenesie zodpovednosť za žiadne straty, ktoré vzniknú kupujúcemu alebo ktoré kupujúci utrpí v dôsledku takéhoto odmietnutia alebo v súvislosti s takýmto odmietnutím.

3.8 Ak sa ADESA Europe rozhodne schváliť žiadosť kupujúceho o registráciu, oznámi svoje rozhodnutie kupujúcemu a poskytne mu jeden alebo viacero prístupových údajov pre platformu. Kupujúci nebude schopný podať žiadnu ponuku do získania takéhoto súhlasu od ADESA Europe a prijatia prístupových údajov.

 

4. Prístup na platformu a jej používanie


4.1 Používatelia a použitie vo všeobecnosti

4.1.1 Kupujúci uznáva a prijíma, že je zodpovedný za skutky a nečinnosť všetkých používateľov, ktorí využívajú platformu v mene kupujúceho alebo inak prostredníctvom prístupových údajov kupujúceho („používatelia“). Kupujúci následne prijíma, že akýkoľvek krok (napr. ponuka) vykonaný užívateľom bude považovaný za uskutočnený v mene kupujúceho a právne zaväzuje kupujúceho. Kupujúci poskytne všetkým používateľom kópie týchto obchodných podmienok, bude ich dodržiavať a zabezpečí, že každý používateľ ich bude dodržiavať tiež.

4.1.2 Kupujúci ručí za to, že platformu používa v súlade s týmito obchodnými podmienkami a všetkými platnými vnútroštátnymi a medzinárodnými právnymi predpismi a vo všeobecnosti ju používa zodpovedným spôsobom a výhradne na jeho vlastné a prípustné profesionálne účely bez porušenia práv tretích strán. Kupujúci ani používatelia nie sú oprávnení vykonávať úpravy platformy. Kupujúci nesie voči skupine ADESA Europe zodpovednosť a bude ju chrániť a odškodní ju za akékoľvek straty, ktoré skupina ADESA Europe utrpí alebo ktoré jej vzniknú v dôsledku alebo v súvislosti s (i) akýmikoľvek úpravám platformy, a/alebo (ii) akýmkoľvek spôsobom použitie platformy, ktorý nie je v súlade s týmito obchodnými podmienkami.

4.1.3 Kupujúci sa zaväzuje, že on sám ani žiadny z jeho používateľov nebude platformu používať na (i) sťahovanie, odosielanie alebo šírenie dát obsahujúcich vírusy, červy, spyware, malware alebo podobné škodlivé programy, (ii) vykonávanie akýchkoľvek výpočtov, operácií alebo transakcií, ktoré môžu prerušiť, zničiť alebo obmedziť funkčnosť prevádzky platformy alebo akéhokoľvek programu, počítača alebo telekomunikačných prostriedkov, (iii) predkladanie akýchkoľvek informácií alebo materiálov, ktoré porušujú práva tretích strán, sú urážlivé, obscénne, hroziace alebo inak nezákonné, a/alebo (iv) predkladanie akýchkoľvek nezáväzných ponúk.

4.2 Požadovaný hardvér, softvér a služby

Kupujúci potvrdzuje a súhlasí s tým, že je zodpovedný za výber, nákup a prevádzku hardvéru, softvéru a/alebo telekomunikačných služieb potrebných na spojenie s platformou a jej používanie. Takýto hardvér, softvér a/alebo telekomunikačné služby musia spĺňať minimálne požiadavky, ktoré môžu byť čas od času špecifikované na platforme. Kupujúci je zodpovedný za inštaláciu a náklady súvisiace s zakúpením a/alebo licenčným využívaním takéhoto hardvéru, softvéru a/alebo telekomunikačných služieb. Skupina ADESA Europe nie je zodpovedná za hardvér, softvér, produkty a služby tretích strán, ako napríklad telekomunikačné vybavenie, pripojenie na internet, operačné systémy a internetové prehliadače.

4.3 Bezpečnosť a prístupové údaje

4.3.1 Použitie platformy si vyžaduje prístupové údaje. Prístupové údaje sú striktne osobné a zodpovednosť za ich zabezpečenie, dôvernosť, bezpečnosť a vhodné využitie zo strany kupujúceho a jeho používateľov nesie kupujúci. Kupujúci tiež vykoná všetky kroky, aby zabránil neoprávneným tretím stranám získať a využívať tieto znalosti. Kupujúci neprevedie ani nepredá prístupové údaje žiadnej tretej strany okrem používateľov, ktorí sú riadne oprávnení konať v mene kupujúceho.

4.3.2 Kupujúci okamžite informuje ADESA Europe e-mailom alebo faxom o strate, krádeži, porušení dôvernosti alebo akomkoľvek riziku zneužitia prístupových údajov. Kupujúci nesie úplnú a bezpodmienečnú zodpovednosť za akékoľvek používanie platformy a za všetky podané ponuky, ako aj za všetky škodlivé dôsledky, ktoré z nich môžu priamo alebo nepriamo vyplynúť, a to do jedného (1) pracovného dňa po vykonaní takejto notifikácie.

4.3.3 Ak má ADESA Europe akýkoľvek dôvod na podozrenie na porušenie dôvernosti a/alebo bezpečnosti prístupových údajov alebo zneužívanie platformy, môže bez podľa vlastného uváženia pozastaviť prístup k platforme, a to bez predchádzajúceho oznámenia a bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu.

4.3.4 Kupujúci uznáva, že ADESA Europe si vyhradzuje právo odmietnuť prístup používateľa pomocou prístupových údajov, pokiaľ je už na inom počítači otvorené spojenie iného používateľa pomocou rovnakých prístupových údajov.

4.3.5 Skupina ADESA Europe je oprávnená pozastaviť akýkoľvek účet na určitý alebo neurčitý čas, a to z akéhokoľvek dôvodu. Dôvody zahŕňajú, bez obmedzenia, oneskorenie platby za vozidlo, podozrivé správanie, podozrenie z podvodu, alebo karuselového podvodu s DPH alebo akýkoľvek iný dôvod, ktorý ADESA Europe nemusí kupujúcemu oznámiť.

4.3.6 Skupina ADESA Europe nenesie zodpovednosť za žiadne straty, ktoré vzniknú kupujúcemu alebo ktoré kupujúci utrpí v dôsledku alebo v súvislosti s pozastaveným alebo odmietnutým prístupom, ako sa opisuje v článkoch 4.3.3, 4.3.4 a 4.3.5.

4.4 Poplatky za služby platformy

ADESA Europe môže čas od času ponúkať prostredníctvom platformy určité služby, za ktoré musí kupujúci zaplatiť príslušné poplatky, a/alebo vyžadovať od kupujúceho zaplatenie poplatku za existujúce služby. Príslušné poplatky sú oznámené prostredníctvom platformy a ich výška sa môže v čase meniť. Kupujúci je výhradne zodpovedný za overenie príslušných poplatkov vždy, keď sa kupujúci (alebo jeho používatelia) prihlási na platformu a použije ju a/alebo použije služby ponúkané prostredníctvom platformy.

4.5 Práva duševného vlastníctva

4.5.1 Práva duševného vlastníctva, priemyselné práva a know-how spojené s platformou patria výhradne skupine ADESA Europe. ADESA Europe udeľuje kupujúcemu a jeho používateľom neprevoditeľnú, obmedzenú a nevýlučnú licenciu na používanie platformy výlučne na obchodné účely kupujúceho, kým ADESA Europe nezablokuje prístup kupujúceho a/alebo jeho používateľov na platformu.

4.5.2 Kupujúci podnikne všetky potrebné kroky na ochranu a zabezpečí, že jeho používatelia budú chrániť práva duševného vlastníctva a priemyselné vlastnícke práva skupiny ADESA Europe.

4.5.3 Bez toho, aby boli dotknuté práva kupujúceho a používateľov uvedené v legislatíve ohľadom ochrany počítačových programov, od ktorej sa nemôže zmluvne odchýliť, kupujúci a používatelia nemôžu: (i) akokoľvek upravovať, prekladať alebo prispôsobovať platformu (ii) akokoľvek dekompilovať alebo rozoberať platformu; (iii) akokoľvek kopírovať platformu; (iv) akokoľvek previesť, odstrániť, poskytnúť v rámci sublicencie, prenajímať, požičiavať alebo distribuovať platformu alebo dokumentáciu tretím stranám; (v) vytvoriť produkt alebo službu zásadne podobnú platforme; a/alebo (vi) kopírovať nápady, vlastnosti a/alebo funkcie platformy. ADESA Europe si vyhradzuje výhradné právo opraviť akékoľvek chyby.

4.6 Pozastavenie a zablokovanie

4.6.1 Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že si ADESA Europe vyhradzuje právo pozastaviť prístup kupujúceho a používateľov na platformu z akéhokoľvek dôvodu vrátane, bez obmedzenia, (i) v prípade skutočného alebo rozumne predpokladaného porušenia týchto obchodných podmienok zo strany kupujúceho, (ii) v prípade útoku na IT systémy skupiny ADESA Europe, (iii) ak sa to zákonne vyžaduje, (iv) na zabránenie alebo zmiernenie škodlivého dopadu na skupinu ADESA Europe, kupujúceho a/alebo komunitu kupujúcich, a (v) na účely údržby platformy. ADESA Europe vynaloží rozumné úsilie na informovanie kupujúceho o takomto pozastavení, hneď ako to je prakticky možné.

4.6.2 Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že si skupina ADESA Europe vyhradzuje právo trvale zablokovať prístup kupujúceho a jeho používateľov na platformu (i) pokiaľ kupujúci a/alebo jeho požívatelia porušia tieto obchodné podmienky, (ii) za okolností popísaných v odseku 12; a (iii) v prípade podvodných praktik kupujúceho a/alebo jeho používateľov; (iv) z akéhokoľvek iného dôvodu podľa uváženia skupiny ADESA Europe.

 

5. Aukcie a ponuky


5.1 Aukcie

5.1.1 Platforma poskytuje predávajúcim možnosť inzerovať vozidlá, ktoré majú v úmysle predať. Takéto vozidlá sa môžu, podľa výhradného uváženia skupiny ADESA Europe, inzerovať samostatne alebo skombinované do jedného alebo viacerých súborov vozidiel.

5.1.2 Každý člen komunity kupujúcich môže podať záväznú ponuku na nákup takého súboru vozidiel od skupiny ADESA Europe, a to odoslaním ponuky (kúpna cena bez daní a nákladov), v ktorej tento člen komunity kupujúcich ponúka odkúpenie daných vozidiel od skupiny ADESA Europe („ponuky komunity kupujúcich“).

5.1.3 Ponuky komunity kupujúcich ADESA Europe vyhodnotí do ukončenia aukcie a podľa vlastného uváženia rozhodne, či je ochotná predať takýto súbor vozidiel členovi komunity kupujúcich, ktorý predložil najlepšiu ponuku. Kupujúci výslovne berie na vedomie a súhlasí s tým, že jeho ponuka môže byť vylúčená z hodnotenia, ak ADESA Europe z rozumného dôvodu považuje ponuku za nesprávnu (napríklad, bez obmedzenia, prípadu abnormálne vysokej ceny). Skupina ADESA Europe nenesie zodpovednosť za akékoľvek straty, ktoré vzniknú kupujúcemu alebo ktoré kupujúci utrpí v dôsledku takéhoto odmietnutia alebo v súvislosti s ním.

5.1.4 Kupujúci výslovne berie na vedomie a súhlasí s tým, že akýkoľvek predaj akéhokoľvek vozidla ktorémukoľvek členovi komunity kupujúcich spoločnosťou ADESA Europe je závislý na súhlase predávajúceho s predajom vozidla spoločnosti ADESA Europe a že podanie najlepšej ponuky komunity kupujúcich nezaručuje, že kupujúci bude môcť kúpiť vozidlo.

5.1.5 Skupina ADESA Europe ani Predávajúci nenesú zodpovednosť za žiadne straty, ktoré vzniknú kupujúcemu alebo ktoré kupujúci utrpí, pokiaľ sa ADESA Europe alebo predávajúci kedykoľvek rozhodne aukciu zrušiť alebo v nej inak nepokračovať.

5.1.6 Kupujúci bude prostredníctvom platformy informovaný o príslušných aukčných poplatkoch, poplatkoch špecifických pre krajinu a poplatkoch predávajúceho pre každé vozidlo, ktoré je zahrnuté v aukcii. Kupujúci výslovne berie na vedomie a súhlasí s tým, že aukčné poplatky a poplatky špecifické pre krajinu sa môžu líšiť v závislosti od vozidla a aukcie.

5.2 Ponuky

5.2.1 Pokiaľ chce kupujúci kúpiť vozidlo (súbor vozidiel), má možnosť podať ponuku na nákup tohto vozidla (týchto vozidiel). Ponuka musí vždy obsahovať kúpnu cenu bez daní a nákladov, ktorú je kupujúci ochotný zaplatiť spoločnosti ADESA Europe za dané vozidlá („ponúkaná cena“).

5.2.2 Kupujúci výslovne berie na vedomie a súhlasí s tým, že akákoľvek ponuka predložená cez platformu sa považuje za záväznú ponuku, ktorú kupujúci nemôže stiahnuť pred uplynutím doby exspirácie predstavujúcej dva (2) pracovné dni od ukončenia aukcie.

5.2.3 V prípade, že kupujúci podá viac ako jednu (1) ponuku na rovnaké vozidlo, ADESA Europe bude brať do úvahy iba najvyššiu ponuku kupujúceho.

5.2.4 Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že podávanie a prijímanie ponúk sa vždy riadi platnými aukčnými pravidlami.

5.2.5 Kupujúci a jeho používatelia nesmú manipulovať s cenou akéhokoľvek vozidla inzerovaného počas aukcie a nesmú žiadnym spôsobom zasahovať do ponúk ostatných členov komunity kupujúcich.

 

6. Predaj na ADESA Europe


6.1 Potvrdenie predaja na ADESA Europe

6.1.1 Ak (i) sa ponuka kupujúceho považuje za najlepšiu ponuku komunity kupujúcich v súlade s článkom 6.1.3, (ii) spoločnosť ADESA Europe je schopná kúpiť príslušné vozidlo (príslušné vozidlá) od predávajúceho a ak (iii) ADESA Europe sa rozhodne akceptovať takúto ponuku v súlade s článkom 5.1.3, potom ADESA Europe predá príslušné vozidlo (príslušné vozidlá) kupujúcemu („predaj na ADESA Europe“). Vozidlo (vozidlá) bude predané za ponúknutú cenu zvýšenú o aukčné poplatky, poplatky špecifické pre krajinu, poplatky predávajúceho, poplatky za dopravu a všetky príslušné dane.

6.1.2 V takom prípade ADESA Europe informuje kupujúceho o predaji na ADESA Europe ("potvrdenie predaja") a od kupujúceho sa požaduje, aby prostredníctvom platformy doplnil formulár objednávky o administratívne detaily doručenia ("dokončenie objednávky") predaja na ADESA Europe do jedného pracovného dňa od prijatia („potvrdenia predaja“). Kupujúci výslovne uznáva a súhlasí s tým, že dokončenie objednávky je administratívna formalita na organizáciu dodávky a nemôže sa vykladať ako možnosť kupujúceho odvolať jeho ponuku a/alebo inak zrušiť predaj na ADESA Europe.

6.1.3 V dokončení objednávky, kupujúci v každom prípade uvedie krajinu miesta určenia kúpeného vozidla (vozidiel). Kupujúci je výhradne zodpovedný za všetky náklady, výdavky, dane a iné dôsledky spojené s jeho výberom krajiny miesta určenia. Skupina ADESA Europe nenesie zodpovednosť za žiadne straty, ktoré vzniknú kupujúcemu alebo ktoré kupujúci utrpí v dôsledku alebo v súvislosti s vybranou krajinou miesta určenia.

6.2 Platba a fakturácia predajov ADESA Europe

6.2.1 Pri každom predaji na ADESA Europe bude ponúknutá cena zvýšená o všetky dane, ktoré má zaplatiť kupujúci. Dane budú zahŕňať prípadnú DPH splatnú v krajine sídla člena skupiny ADESA Europe, ktorý fakturuje za predaj na ADESA Europe. V prípade dodávky v rámci Spoločenstva alebo vývozu a ak existujú dostatočné dôkazy o preprave vozidla, na predaj na ADESA Europe sa nebude uplatňovať žiadna DPH a kupujúci bude povinný priznať DPH v krajine dodávky.

Ak sa vozidlo v čase predaja nenachádza v Belgicku, dodávky tovaru v rámci Spoločenstva sa na účely DPH riešia ako „Vývozná trojuholníková schéma“ (pozri takzvané trojstranné obchody alebo obchody ABC). To znamená, že sa o požadované formality týkajúce sa DPH v členskom štáte EU, do ktorého sa vozidlo dodá, postará kupujúci, pretože je posledným článkom reťazca (pozri zmluvnú stranu C).

6.2.2 V čase, keď ADESA Europe informuje kupujúceho o predaji ADESA Europe podľa článku 6.1.2, poskytne kupujúcemu objednávkový formulár uvádzajúci (i) kúpnu cenu pozostávajúcu z ponúknutej ceny, aukčných poplatkov, poplatkov špecifických pre krajinu, poplatkov predávajúceho, poplatkov za dopravu a všetkých príslušných daní; a (ii) akúkoľvek záruku, ktorú má kupujúci zaplatiť podľa článku 7.4.2. Kupujúci zabezpečí, aby sa kúpna cena pripísala na bankový účet ADESA Europe uvedený na objednávacom formulári najneskôr do dvoch (2) pracovných dní po odoslaní potvrdenia predaja ADESA Europe.

6.2.3 Po prijatí sumy kúpnej ceny na svoj účet vystaví ADESA Europe faktúru za každý predaj.

 

7. Doprava a doručovanie vozidiel a doklady vozidla


7.1 Všeobecné

7.1.1 Dopravu vozidla vykoná ADESA Europe alebo sa doprava vykoná v mene ADESA Europe. Kupujúci sa môže rozhodnúť postarať sa o prepravu vozidla v mene ADESA Europe.

7.1.2 Každé vozidlo musí a môže byť prepravované len do krajiny jeho určenia, ako je uvedená na formulári dokončenia objednávky. Kupujúci nesie voči skupine ADESA Europe zodpovednosť, bude ju chrániť a odškodní ju za akékoľvek straty, ktoré skupina ADESA Europe utrpí alebo ktoré jej vzniknú v dôsledku alebo v súvislosti s prepravou vozidla do akejkoľvek krajiny inej ako krajina jeho určenia, ako je uvedená na formulári dokončenia objednávky.

7.1.3 Vlastníctvo vozidlá prechádza na kupujúceho pri zaslaní dokladov k vozidlu. Vlastníctvo neprechádza pri vyzdvihnutí, ale iba potom, čo ADESA Europe schváli FCMR (dôkaz o dodaní). Riziká spojené s vozidlom prechádzajú pri skoršej z nasledujúcich udalostí (i) vyzdvihnutie vozidlá kupujúcim, (ii) dodanie vozidla na miesto určenia, ktoré určí kupujúci, a (iii) uplynutie dvoch (2) týždňov (alebo kratšej doby určenej v povolení na vyzdvihnutie) od prijatia povolenia na vyzdvihnutie.

7.2 Prepravu vozidla zaisťuje spoločnosť ADESA Europe

Článok 7.2 platí v prípade, že ADESA Europe zariaďuje prepravu vozidiel nad rámec podmienok ADESA Europe vzťahujúcich sa k preprave dostupnej cez platformu.

7.2.1 Ceny dopravy uvedené na platforme sú informatívne a nezáväzné a skutočná výška poplatkov za dopravu závisí od viacerých kritériách vrátane, bez obmedzenia, fyzického umiestnenia vozidlá a typu vozidla. Všetky ceny uvedené na platforme sú bez príslušných daní.

7.2.2 ADESA Europe nebude organizovať prepravu, kým nenastane neskoršia z nasledujúcich situácií (i) pripísanie kúpnej ceny na bankový účet ADESA Europe uvedený v objednávkovom formulári; a (ii) uvoľnenie vozidla predávajúcim.

7.2.3 Všetky časy a dátumy dodania vozidiel, povolení na vyzdvihnutie, dokladov k vozidlám stanovené ADESA Europe alebo v mene ADESA Europe sú odhady a nie sú zásadné. Okrem prípadov podvodného alebo zlovoľného konania nenesie spoločnosť ADESA Europe za prípadné oneskorenie dodávky žiadnu zodpovednosť. Oneskorenie dodávky akýchkoľvek vozidiel, povolení na vyzdvihnutie, dokladov k vozidlám nezbavuje kupujúceho jeho záväzku prevziať dodávku.

7.3 Preprava vozidla zaistená kupujúcim v mene ADESA Europe

Článok 7.3 platí v prípade, keď kupujúci zabezpečuje prepravu vozidiel v mene ADESA Europe.

7.3.1 Vozidlo nebude k dispozícii na vyzdvihnutie a dopravu, kým nenastane neskoršia z nasledujúcich situácií (i) pripísanie kúpnej ceny na bankový účet ADESA Europe uvedený v objednávkovom formulári; a (ii) uvoľnenie vozidla predávajúcim; a (iii) vystavenie povolenie (-í) na vyzdvihnutie kupujúcemu.

7.3.2 Kupujúci si vyzdvihne a prepraví vozidlo najneskôr do dvoch (2) týždňov (alebo kratšej lehoty uvedenej v povolení na vyzdvihnutie) od prijatia povolenia na vyzdvihnutie. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že ADESA Europe, predávajúci alebo tretia strana, ktorá skladuje vozidlo v jeho mene, má právo kedykoľvek odmietnuť vydanie vozidla kupujúcemu (či prepravcovi kupujúceho, ak je to možné uplatniť), ak kupujúci (či prepravca kupujúceho, ak je to možné uplatniť) nepredloží platné povolenie na vyzdvihnutie. Kupujúci je plne zodpovedný za všetky straty, ktoré vzniknú kupujúcemu, ADESA Europe, predávajúcemu či tretej strane ako dôsledok alebo v súvislosti so chýbajúcim platným povolením na vyzdvihnutie.

7.3.3 V prípade, že kupujúci nevyzdvihne vozidlo počas

(a) dvoch (2) týždňov (alebo kratšej lehoty uvedenej v doklade o povolení na vyzdvihnutie) od prijatia dokladu o povolení na vyzdvihnutie, si spoločnosť ADESA Europe vyhradzuje právo účtovať kupujúcemu sumu vo výške štyridsať eur (50,00 EUR) ako administratívny poplatok a poplatok minimálne päť eur (5,00 EUR) za deň až do vyzdvihnutia vozidla;

(b) jedného (1) mesiaca od potvrdenia predaja na ADESA Europe, predaj na ADESA Europe sa považuje za neoprávnene zrušený zo strany kupujúceho podľa článku 12.4.

7.4 Dôkaz dopravy a doklady vozidla

7.4.1 Dodávka v rámci Spoločenstva

(a) V prípade dodávky v rámci spoločenstva kupujúci odovzdá ADESA Europe všetky riadne vyplnené požadované dôkazy a prepravné doklady týkajúce sa vozidla a cieľovej krajiny.

(b) kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že:

(i) bez ohľadu na to, či bola preprava zabezpečená spoločnosťou ADESA Europe alebo v mene spoločnosti ADESA Europe, v prípade že má ADESA Europe odôvodnené pochybnosti o platnosti či úplnosti prepravných dokumentov predložených kupujúcim, vyhradzuje si právo zadržať doklady vozidla, kým kupujúci nepredloží platný dôkaz; a

(ii) ADESA Europe neodovzdá doklady vozidla, kým nedostane riadne vyplnené prepravné dokumenty a dôkaz.

7.4.2 Vývoz

(a) V prípade vývozu kupujúci odovzdá ADESA Europe všetky riadne vyplnené požadované dôkazy a vývozné dokumenty týkajúce sa vozidla a cieľovej krajiny.

(b) V prípade vývozu, prebiehajúceho prevodu a prijatia potrebných vývozných dokumentov ADESA Europe požaduje u každého vozidla, ktoré bude exportované do krajiny mimo EÚ, poskytnutie záruky, ktorá sa rovná sume DPH vzniknutej v krajine člena skupiny ADESA Europe, ktorý predaj na ADESA Europe fakturuje, a to pre prípad, že tento predaj na ADESA Europe nebude predstavovať vývoz na účely DPH. Suma záruky bude uvedená samostatne na objednávkovom formulári. Záruka je dvadsaťjeden percent (21%) z ceny vozidla, minimálne päťsto eur (500,00 EUR).

(c) Keď ADESA Europe od kupujúceho dostane potrebné dôkazy a vývozné dokumenty, ktoré preukazujú, že predaj na ADESA Europe predstavuje vývoz na účely DPH, bude čiastka záruky vrátená na bankový účet kupujúceho a predaj na ADESA Europe bude kupujúcemu vyfakturovaný bez DPH.

7.4.3 Okrem prípadov podvodného alebo zlovoľného konania skupina ADESA Europe nenesie zodpovednosť za prípadné straty, ktoré vzniknú kupujúcemu alebo ktoré kupujúci utrpí (vrátane, bez obmedzenia, nemožnosti zaregistrovať vozidlo) ako dôsledok alebo v súvislosti s chýbajúcimi alebo neúplnými dokladmi vozidla.

7.5 Zaslanie dokladov k vozidlu 

ADESA Europe zašle doklady o vozidle do krajiny registrácie kupujúceho pre DPH po prijatí a overení dôkazu o dodaní a po prijatí celej kúpnej ceny a/alebo akejkoľvek inej sumy, ktorú kupujúci dlhuje spoločnosti ADESA Europe. Kupujúci zostáva plne zodpovedný za riadne nahlásenie kúpy príslušným orgánom. ADESA Europe v žiadnom prípade nebude zodpovedať za akúkoľvek chybu, omyl alebo zabudnutie zo strany kupujúceho v súvislosti s platnými daňami (DPH alebo akoukoľvek inou daňou).

 

8. Informácie o vozidle


8.1 Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že bude pôsobí ako profesionálny predajca automobilov s dôkladnou znalosťou odvetvia ojazdených vozidiel a problémov zvyčajne súvisiacich s ojazdenými automobilmi a týmto odvetvím.

8.2 Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že vzhľadom na potrebu zachovania komerčnej výhodnosti ponúk týkajúcich sa platformy a súvisiacich služieb je pre skupinu ADESA Europe nemožné vykonávať podrobnú technickú kontrolu každého vozidla inzerovaného predávajúcim v rámci platformy, a teda, že v tomto ohľade ADESA Europe neprijíma akúkoľvek zodpovednosť. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že všetky informácie o vozidle vychádzajú z informácií získaných od predávajúceho.

V maximálnom rozsahu povolenom zákonom, bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 9 a s výnimkou podvodného alebo zlovoľného konania neponesie skupina ADESA Europe zodpovednosť za akékoľvek prípadné straty utrpené alebo vzniknuté v súvislosti s akoukoľvek nepresnosťou alebo neúplnosťou informácií o vozidle (vrátane, bez obmedzenia, stavu tachometra, poškodenia, technických porúch, voliteľnej výbavy , farby, roku výroby, dátumu prvej registrácie atď.).

V maximálnom rozsahu povolenom zákonom týmto skupina ADESA Europe výslovne vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za straty vzniknuté v súvislosti s podvodným konaním tretích strán (vrátane, bez obmedzenia, úpravy stavu tachometra, štatútu vozidla z hľadiska vozidiel na priamu kúpu alebo falšovania čísla podvozku).

8.3 V závislosti na konkrétnom vozidle sa informácie o vozidle skladajú z jedného alebo viacerých typov informácií, z ktorých všetky musia byť jasne uvedené na platforme, a to vrátane nasledujúcich:

8.3.1 Popis vozidla od ADESA Europe; a

8.3.2 správy externých tretích strán a fotografie.

8.4 Kupujúci výslovne uznáva, že

8.4.1 obidva tieto druhy informácií vznikajú v rôznych časových obdobiach, a preto nemusia vždy správne vyjadrovať stav vozidla v čase predaja;

8.4.2 Kupujúci nemá prístup k akýmkoľvek iným informáciám o vozidle než popis vozidla od ADESA Europe, a teda akékoľvek iné informácie o vozidle sa kupujúcemu poskytujú iba pre jeho pohodlie;

8.4.3 na určenie, či bolo kupujúcemu dodané vozidlo podľa dohody, sa bude brať do úvahy iba popis vozidla od ADESA Europe; a

8.4.4 v prípade akéhokoľvek rozporu medzi popisom vozidla od ADESA Europe a akýmikoľvek inými informáciami o vozidle bude vždy rozhodujúci popis vozidla od ADESA Europe.

 

9. Obmedzená záruka


9.1 V prípade vozidiel, ktoré nie sú označené v rámci aukcie ako „havarované vozidlá“, "technicky poškodené autá", "vozidlá s poškodenou karosériou" a "vozidlá po nehode", sa vždy prihliada na bod 10.5,

9.1.1 ADESA Europe výhradne zaručuje, že k dátumu dodania zodpovedá vozidlo popisu vozidla od ADESA Europe. Ak a v miere, v ktorej vozidlo nebude spĺňať takúto záruku, ako bude stanovené podľa článku 10, má ADESA Europe právo za takéto vozidlo vystaviť dobropis na sumu, ktorá bude zodpovedať odôvodnene stanovenému zníženiu hodnoty vozidla vzniknutému v dôsledku poškodenia vozidla, ktoré nebolo v popise vozidla od ADESA Europe uvedené. V prípade, že ADESA Europe takýto dobropis vystaví, hodnota dobropisu bude jediný opravný prostriedok kupujúceho; a

9.1.2 platnosť akéhokoľvek nároku zo strany kupujúceho týkajúceho sa záruky je podmienená tým, že ADESA Europe včas dostane príslušné oznámenie o akomkoľvek údajnom nesúlade s popisom vozidla od ADESA Europe, a to v súlade s článkom 10.

9.2 Pri vozidlách, ktoré sú označené v rámci aukcie ako „havarované vozidlá“, "technicky poškodené autá", "vozidlá s poškodenou karosériou" a "vozidlá po nehode", kupujúci výslovne berie na vedomie a súhlasí s tým, že v maximálnom možnom rozsahu povolenom platným právom ADESA Europe sa neposkytujú akékoľvek záruky, vrátane bez obmedzenia, záruky zhody alebo predajnosti.

9.3 Záruka uvedená v tomto článku 9 je výlučnou zárukou a nahrádza všetky ostatné záruky, vyhlásenia či iné podmienky, a to výslovné, implikované, zákonné, zmluvne stanovené či inak poskytnuté, vrátane, bez obmedzenia, akýchkoľvek záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na akýkoľvek účel.

9.4 Záruka uvedená v tomto článku 9 sa neuplatňuje, ak a v miere v ktorej je uvedená nezhoda dôsledkom (i) vykonanej zmeny či inej úpravy vozidla zo strany alebo v mene kupujúceho; a (ii) použitia vozidla zo strany alebo v mene kupujúceho inak než s primeranou starostlivosťou a zručnosťou.

 

10. Zhoda a reklamácie


10.1 Pri dodaní vozidla musí kupujúci vozidlo skontrolovať (alebo nechať skontrolovať) a dospieť k záveru, že vozidlo súhlasí s príslušným popisom vozidla od ADESA Europe. Počas tejto kontroly musí kupujúci vždy brať zreteľ na (i) skutočnosť, že kupuje ojazdené vozidlo, (ii) stav tachometra, a (iii) dátum prvej registrácie vozidla. Chyby alebo poškodenia jednotlivých častí vozidla neoprávňujú kupujúceho odmietnuť celé vozidlo.

10.2 Reklamácie týkajúce sa vozidla sa musia urobiť prostredníctvom ADESA Europe reklamačného formulára a:

10.2.1 pokiaľ ide o prípadné chyby alebo poškodenia, ktoré je možné zistiť v rámci rozumne vynaloženého úsilia pri kontrole vozidla po jeho prijatí, musia byť uvedené v CMR a/alebo nákladnom liste;

10.2.2 pokiaľ ide o prípadné skryté vady alebo poškodenia, musia byť oznámené, a to podľa toho, čo nastane skôr, (i) pred uplynutím troch (3) dní od dodania vozidla, alebo (ii) keď kupujúci (alebo akákoľvek tretia strana pod kontrolou kupujúceho) s vozidlom po jeho dodaní prejde sto kilometrov (100 km).

10.2.3 pokiaľ ide o doklady o vozidle, budú vyhotovené najneskôr do 1 hodiny po doručení dokladov.

10.3 Všetky reklamácie musia byť riadne podložené všetkými dôkazmi, ktoré ADESA Europe alebo iná tretia strana bude potrebovať na určenie nesúladu vozidla s popisom. Čo sa týka vonkajšieho poškodenia vozidla, kupujúci musí poskytnúť zreteľné fotografie poškodenia a odhadnúť hodnotu poškodenia. V prípade technického poškodenia Vozidlu musí kupujúci vadu oznámiť v súlade s článkom 10.2 a čo najskôr potom (najneskôr do jedného (1) týždňa od podania reklamácie) predložiť ADESA Europe dokument vydaný oficiálnou autoopravovňou alebo predajcom, ktorý bude uvádzať popis technického poškodenia a identifikačné čísla požadovaných náhradných dielov.

10.4 Podľa článku 9.2 a v maximálnom možnom rozsahu povolenom platným právom nie je možné podávať reklamácie na vozidlá označené v rámci aukcie ako „havarované“, "technicky poškodené autá", "vozidlá s poškodenou karosériou" a "vozidlá po nehode".

10.5 Pre podrobnejšie informácie si pozrite náš reklamačný poriadok, ktorý nájdete vo vašom účte My account.

 

11. Zodpovednosť


11.1 V maximálnom rozsahu povolenom platným právom a s prihliadnutím na bod 11.3 skupina ADESA Europe nenesie zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame alebo následné škody akéhokoľvek druhu, vrátane, bez obmedzenia, narušenia obchodnej činnosti, nárokov tretích strán, strát zisku, predpokladaných úspor alebo dobrej povesti.

11.2 V maximálnom rozsahu povolenom platným právom, s prihliadnutím na bod 11.3 a v rozsahu, v ktorom sa neuplatňuje článok 11.1 a/alebo akékoľvek iné obmedzenia a vylúčenia zodpovednosti uvedené v týchto obchodných podmienkach, celková súhrnná zodpovednosť skupiny ADESA Europe

11.2.1 za akékoľvek straty, ktoré vzniknú kupujúcemu alebo ktoré kupujúci utrpí v súvislosti s predajom na ADESA Europe, nesmie presiahnuť ponúkanú cenu za takýto predaj na ADESA Europe; a

11.2.2 akékoľvek iné straty, ktoré vzniknú kupujúcemu alebo ktoré kupujúci utrpí, v každom kalendárnom roku, vo výnimočnej situácii keď bude nesporne preukázaná zodpovednosť ADESA Europe, budú obmedzené na vyššiu z nasledujúcich čiastok, (i) aukčné poplatky a poplatky špecifické pre krajinu uhradené kupujúcim v danom kalendárnom roku; a (ii) tisíc eur (EUR 1.000,00).

11.3 Žiadna zo zmluvných strán nemá právo obmedziť alebo vylúčiť svoju zodpovednosť (i) za svoje podvodné alebo zlovoľné konanie, a/alebo (ii) akúkoľvek zodpovednosť, ktorú nemožno vylúčiť alebo obmedziť podľa platného práva (v takom prípade platí, že daná zmluvná strana nevylúči alebo neobmedzí svoju zodpovednosť iba v rozsahu, v ktorom takéto nevylúčenie alebo neobmedzenie zakazuje platné právo).

 

12. Zablokovanie a zrušenia


12.1 Kupujúci nie je oprávnený zrušiť predaj na ADESA Europe alebo akúkoľvek inú dodatočnú službu vo svoj prospech.

12.2 Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že pokiaľ nedodrží tieto obchodné podmienky, ADESA Europe si vyhradzuje právo dočasne alebo definitívne kupujúceho alebo jeho používateľov zablokovať a zabrániť im tak v prístupe na platformu a v používaní platformy, a to bez toho, aby boli dotknuté ostatné práva a opravné prostriedky skupiny ADESA Europe podľa týchto obchodných podmienok. V takom prípade

12.2.1 ADESA Europe vynaloží primerané úsilie na informovanie kupujúceho o skutočnosti, že bol zablokovaný; a

12.2.2 ADESA Europe bude mať právo podľa vlastného uváženia rozhodnúť o odblokovaní kupujúceho a jeho používateľov pod podmienkou dokončenia overenia a validácie. Kupujúcemu by mohol byť účtovaný poplatok za odblokovanie.

12.3 Ak, bez ohľadu na ustanovenia odseku 12.1, sa kupujúci rozhodne zrušiť predaj na ADESA Europe, môže kupujúci požiadať o takéto zrušenie písomnou poštou alebo e-mailom. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že o povolení alebo odmietnutí takéhoto zrušenia môže ADESA Europe rozhodnúť na základe svojho vlastného uváženia. Ak ADESA Europe umožní kupujúcemu zrušiť predaj na ADESA Europe, je kupujúci povinný uhradiť ADESA Europe (i) všetky aukčné poplatky a poplatky špecifické pre krajinu zvýšené o príslušné dane týkajúce sa predaja na ADESA Europe; a (ii) desať percent (10%) z ponúknutej ceny; minimálne však tristo eur (300,00 EUR) súvisiacimi s takýmto predajom ADESA Europe.

12.4 Kupujúci nie je oprávnený zrušiť dodatočnú službu. Ak sa Kupujúci rozhodne zrušiť objednávku ADESA Europe, nebude mať nárok na akúkoľvek refundáciu.

 

13. Fakturácia a platby


13.1 Tento článok 13 sa vzťahuje na všetky poplatky, ktoré má kupujúci zaplatiť na základe predaja na ADESA Europe alebo inak podľa týchto obchodných podmienok, vrátane ich fakturácie a úhrady.

13.2 Ak nebude výslovne uvedené inak, sú všetky poplatky a sumy na platforme a v týchto obchodných podmienkach uvedené v eurách a bez akýchkoľvek uplatňovaných daní.

13.3 Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že fakturácia bude vo forme e-faktúr a že kupujúci nebude dostávať papierové faktúry. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že je zodpovedný za splnenie všetkých platných právnych požiadaviek s ohľadom na prijímanie a uchovávanie e-faktúr.

V rámci výnimky z vyššie uvedeného princípu si môže kupujúci na formulári dokončenia objednávky zvoliť zasielanie papierových faktúr, pričom v takom prípade budú všetky faktúry, ktoré ADESA Europe vystaví kupujúcemu, od tohto okamihu zasielané v papierovej podobe.

Kupujúci výslovne berie na vedomie a akceptuje, že ADESA Europe si bude účtovať administratívny poplatok za každú papierovú faktúru požadovanú kupujúcim a táto suma bude pripočítaná ku každej faktúre. Tento poplatok sa zobrazí počas dokončovania objednávky na webovej stránke.

Ak si kupujúci želá zmeniť svoje fakturačné preferencie po svojom prvom predaji na ADESA Europe, musí kontaktovať ADESA Europe v súlade s odsekom 16.3.

13.4 Bez toho, aby boli dotknuté práva a opravné prostriedky skupiny ADESA Europe stanovené podľa týchto obchodných podmienok, podľa práva alebo inak, ak nebude platba pripísaná na bankový účet ADESA Europe

13.4.1 v rámci príslušnej lehoty, bude ADESA Europe oprávnená účtovať kupujúcemu úrok z omeškania z dlžnej čiastky, a to bez predchádzajúceho upozornenia, vo výške, ktorá sa rovná úrokovej sadzbe podľa belgického zákona z 2. augusta 2002 o oneskorených platbách v obchodných transakciách; a

13.4.2 do dvoch (2) mesiacov od potvrdenia predaja na ADESA Europe zo strany ADESA Europe, bude sa predaj na ADESA Europe považovať za neoprávnene zrušený zo strany kupujúceho podľa odseku 12.3.

13.4.3 Pokiaľ existujú nezaplatené sumy vydané kupujúcemu, bude mať ADESA Europe právo bez predchádzajúceho upozornenia zablokovať akúkoľvek inú sumu, doklady o vozidle alebo vozidlo vo vlastníctve kupujúceho s cieľom kompenzácie nezaplatenej sumy. Zablokovaná suma, doklady o vozidle alebo vozidlo nebude obmedzená na tie isté transakcie, ale bude rozšírená na všetky prebiehajúce transakcie medzi ADESA Europe a kupujúcim.

13.5 ADESA EUROPE si vyhradzuje právo odmietnuť platbu, ak sa platba uhradí z bankového účtu, ktorý nepatrí kupujúcemu, a/alebo z bankového účtu, ktorý je zaregistrovaný v krajine, ktorá nie je tou istou krajinou ako krajina, v ktorej je kupujúci zapísaný v obchodnom registri.

13.6 Neuhradenie dlhu v deň jeho splatnosti dáva spoločnosti ADESA Europe právo odložiť akékoľvek ďalšie dodanie tovaru a/alebo služieb automaticky a bez oznámenia o omeškaní a automaticky a bez oznámenia o omeškaní spôsobí nasledujúce: (1) okamžitú nárokovateľnosť všetkých neuhradených faktúr od spoločnosti ADESA Europe a našich pridružených spoločností a (2) nováciu a/alebo dvojstranné a/alebo mnohostranné vyrovnanie započítaním, a to ako v prípade spoločnosti ADESA Europe, tak aj našich pridružených spoločností. Pod „pridruženými spoločnosťami“ sa rozumejú: spoločnosti patriace do tej istej skupiny, za predpokladu, že o tom možno preukázať všetkými právnymi prostriedkami.

13.7 Kupujúci je povinný plne vyplatiť vozidlo. V prípade čiastočných platieb za jedno vozidlo, kupujúci berie na vedomie a akceptuje, že spoločnosť ADESA Europe si bude účtovať ďalšie poplatky.

 

14. Zásady zachovania dôvernosti


14.1 Zásady zahŕňajú dôležité informácie o tom, ako ADESA Europe zhromažďuje a spracúva Vaše dáta. Neváhajte a prečítajte si naše pravidlá ochrany osobných údajov tu.

 

15. Odchýlky


15.1 ADESA Europe má právo tieto obchodné podmienky kedykoľvek pozmeniť, upraviť, doplniť alebo z nich vypustiť ktorékoľvek z ustanovení.

15.2 Takto upravené alebo nové obchodné podmienky ADESA Europe vydá na základe predchádzajúceho oznámenia v predstihu najmenej siedmich (7) pracovných dní. Kupujúci výslovne berie na vedomie a súhlasí s tým, že takéto upravené alebo nové obchodné podmienky mu ADESA Europe môže oznámiť elektronickými prostriedkami vrátane e-mailu alebo upozornenia v rámci platformy.

15.3 Upravené alebo nové obchodné podmienky nadobudnú účinnosť a budú sa považovať za prijaté kupujúcim ku dňu, ktorý určila ADESA Europe, pokiaľ kupujúci písomne neinformuje ADESA Europe v rámci uvedenej lehoty, že s novými obchodnými podmienkami nesúhlasí. V takom prípade si ADESA Europe vyhradzuje právo ukončiť platnosť týchto obchodných podmienok okamžite a bez vzniku akéhokoľvek nároku kupujúceho voči skupine ADESA Europe a súčasne zablokovať kupujúcemu a jeho používateľom prístup na platformu.

 

16. Rozličné


16.1 ADESA Europe vyhotovuje záznamy o prístupoch a využívaní platformy. Pokiaľ kupujúci nepreukáže opak, tento protokol o prístupoch a využívaní platformy poskytuje dôkazy o prístupe na platformu a využití platformy zo strany kupujúceho. Elektronické správy, pripojenie, aktivity na sieti a transakcie medzi ADESA Europe a kupujúcim budú preukázané pomocou uvedeného protokolu a príslušných súborov o vykonaných transakciách, ktoré ADESA Europe uchováva v elektronickej podobe. Kupujúci týmto potvrdzuje dôkaznú hodnotu týchto dát. Vyššie uvedená dôkazná schopnosť nebráni stranám predkladať svoje vlastné dôkazné materiály získané povolenými zákonnými postupmi.

16.2 Žiadna zmluvná strana nezodpovedá za škodu spôsobenú nedodržaním povinnosti alebo oneskorením plnenia povinnosti zapríčinenom zásahom vyššej moci, vonkajšou príčinou alebo inou udalosťou mimo rozumnú kontrolu ADESA Europe.

16.3 Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, všetky oznámenia, žiadosti a korešpondencia, ktorú kupujúci adresuje spoločnosti ADESA Europe, sa bude posielať poštou na adresu ADESA Europenv, Grijpenlaan 19A, 3300 Tienen, Belgicko alebo e-mailom na e-mailovú adresu poskytnutú kupujúcemu v rámci registračného procesu na platforme.

16.4 Kupujúci a ADESA Europe sú nezávislé spoločnosti a vzťah, ktorý týmto medzi nimi vzniká, sa nebude považovať za vzťah medzi zástupcom a zastupovanou osobou. Žiadny predaj alebo záväzok ktorejkoľvek zmluvnej strany voči tretej osobe nebude žiadnym spôsobom zaväzovať druhú zmluvnú stranu.

16.5 Kupujúci nie je oprávnený postúpiť tieto obchodné podmienky alebo akékoľvek práva a povinnosti z nich vyplývajúce akejkoľvek inej strane bez predchádzajúceho písomného súhlasu ADESA Europe. ADESA Europe má právo úplne alebo čiastočne postúpiť tieto obchodné podmienky alebo akékoľvek práva a povinnosti z nich vyplývajúce na ktoréhokoľvek člena skupiny ADESA Europe či inú tretiu stranu, a to v súvislosti s reštrukturalizáciou člena skupiny ADESA Europe vrátane, bez obmedzenia, fúzie a akvizície.

16.6 Články, ktoré sú na základe svojej podstaty výslovne alebo implicitne určené zostať v platnosti aj po ukončení platnosti týchto obchodných podmienok, zostanú v platnosti aj po ukončení týchto obchodných podmienok, a to vrátane, bez obmedzenia, článkov 2, 9, 10, 11, 12, 14 a 16.

16.7 Ak na základe konečného rozhodnutia niektoré z ustanovení týchto obchodných podmienok bude alebo sa stane neplatným, nezákonným či nevymáhateľným, takéto ustanovenie sa v miere jeho neplatnosti, nezákonnosti alebo nevymáhateľnosti nahradí, ak to bude možné, platným, zákonným a vykonateľným ustanovením, ktoré bude čo najpresnejšie odrážať zámer pôvodného ustanovenia. Pokiaľ toto neplatné, nezákonné alebo nevymáhateľné ustanovenie nemôže byť riadne nahradené, potom nebude mať žiadny účinok a bude považované za odstránené z týchto obchodných podmienok, pričom žiadnym spôsobom neovplyvní platnosť alebo účel ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok.

16.8 Tieto obchodné podmienky boli vyhotovené v anglickom jazyku a všetky ich ustanovenia budú vykladané v súlade s platnými právnymi predpismi, ako je uvedené v bode 16.10, a ich všeobecne uznávaným významom v anglickom jazyku. Akékoľvek preklady týchto obchodných podmienok sú iba informačného charakteru a nebudú záväzné pre ktorúkoľvek zo zmluvných strán. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi anglickým originálom a prekladom bude rozhodujúca anglická verzia.

16.9 Zmluvné strany sa svojich práv a opravných prostriedkov v súvislosti s týmito obchodnými podmienkami môžu zrieknuť iba na základe výslovného písomného súhlasu zaslaného druhej zmluvnej strane. Takéto zrieknutie bude platné iba pre uvedený prípad a na príslušný účel.

16.10 Tieto obchodné podmienky a akýkoľvek predaj na ADESA Europe sa budú riadiť a vykladať výhradne podľa belgického práva bez odvolania na pravidlá týkajúce sa rozporu právnych poriadkov.

Použiteľnosť Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) a jeho protokolov sa týmto vylučuje.

Všetky súdne spory, ktoré vzniknú v súvislosti s týmito obchodnými podmienkami a/alebo predajom na ADESA Europe alebo z nich vyplynú budú riešiť výhradne súdy v belgickom meste Leuven.

16.11 Tieto obchodné podmienky boli revidované dňa 01/05/2021.

Vaše výhody

Bezplatná registrácia
Výhradne pre obchodníkov s automobilmi
Zaregistrujte sa teraz!