• Registracija

POGOJI DOLOCILA

Indeks

1. Obseg
2. Opredelitve
3. Registracija na Okolju
4. Dostop do Okolja in njegova uporaba
5. Dražbe in Ponudbe
6. Prodaje ADESA Europe
7. Prevoz in dobava vozil ter Dokumenti vozila
8. Informacije o vozilu
9. Omejeno jamstvo
10. Skladnost in pritožbe
11. Odgovornost
12. Blokiranje in preklici
13. Izdaja računa in plačilo
14. Pravilnik o zasebnosti
15. Spremembe
16. Razno

 

1. Obseg


1.1        Podjetje ADESA Europeje razvilo Okolje za ponovno trženje vozil, kjer lizinške hiše, proizvajalci vozil, druga podjetja in fizične osebe s poklicno dejavnostjo ali brez nje lahko oglašujejo Vozila, ki jih želijo prodati, poklicni in priznani trgovci z vozili pa na njem lahko oddajo Ponudbo za nakup Vozil.

1.2        Ti Pogoji in določila urejajo odnos med ADESA Europe in Kupcem v zvezi s Kupčevo uporabo Okolja in v zvezi s ponudbami, prodajo ter dostavo vseh Vozil od ADESA Europe ali v njegovem imenu do Kupca.

1.3        Registracija na Okolju in vsak dostop ali uporaba Okolja, vključno z oddajo Ponudb v zvezi s katerim koli Vozilom, bo pomenila, da Kupec brezpogojno sprejema te Pogoje in določila.

1.4        Kupec se strinja s tem, da se odreka svojim splošnim in posebnim pogojem in določilom, čeprav je v njih zapisano, da veljajo samo ti pogoji, in čeprav ADESA Europe proti takim pogojem in določilom ne ugovarja.

1.5        Ti Pogoji in določila so osnova za celoten sporazum med podjetjem ADESA Europe in Kupcem z ozirom na njegovo predmetno zadevo in nadomeščajo vse prejšnje predstavitve, pogajanja, sporazume, dogovore in obveze, pisne ali ustne, z ozirom na njihovo predmetno zadevo.

1.6        Kupec izrecno potrjuje, da je pogoje prebral in se strinja z vsemi predstavljenimi Pogoji in določili. Predvsem se Kupec strinja z načeli Informacij o vozilu, jamstva, skladnosti, pritožb in odgovornosti, kot je to urejeno v določbah 8 do 11 teh Pogojev in določil.

1.7        V zvezi s Prodajami podjetja ADESA Europe ti Pogoji in določila veljajo kot okvir, ki ureja vsako Prodajo ADESA Europe. Za vsako Prodajo ADESA Europe se smatra, da predstavlja ločen dogovor med ADESA Europe in Kupcem, in vsaka takšna Prodaja ADESA Europe je podvržena tem Pogojem in določilom.


 

2. Opredelitve


V teh Pogojih in določilih imajo naslednji izrazi naslednji pomen:

Povezana družba: v zvezi s Stranko vsaka druga družba ali oseba, ki (neposredno ali posredno) bodisi Nadzoruje takšno družbo bodisi takšna družba Nadzoruje njo bodisi je pod skupnim Nadzorom s takšno družbo;

Dražba: postopek, opisan v določbi 5.1;

Konec dražbe: datum in čas, od katerega Skupnost kupcev ne more več oddajati Ponudb skupnosti kupcev v zvezi z Dražbo, kot je to določeno za vsako Dražbo na Okolju;

Provizije za dražbe: administrativna provizija, ki jo Kupec plača za vsako Vozilo, ki ga kupi preko Okolja;

Pravila dražbe: pomenijo posebna pravila, ki se tičejo Dražbe, kot je to na Okolju določeno za vsako Dražbo. Takšna Pravila dražbe se lahko nanašajo (kot primer in ne omejeno na) na najmanjši znesek, pod katerim ni dopustna nobena ponudba, in/ali na to, ali je Ponudba Kupca vidna drugim članom Skupnosti kupcev;

Delovni dan: vsak dan, ki ni sobota, nedelja ali državni praznik v državi sedeža podjetja ADESA Europe;

Kupec: fizična ali pravna oseba, ki je registrirana za uporabo Okolja, kot je identificirana na Obrazcu za registracijo;

Skupnost kupcev: Kupec in vsak drug kupec, registriran na Okolju;

Ponudbe skupnosti kupcev: pomen tega izraza je določen v določbi 5.1.2;

Nadzor: pomen tega izraza je določen v 5. členu belgijskega zakona o družbah;

ADESA Europe: ADESA Europeali Ecadisova povezana družba, navedena na Obrazcu za registracijo v skladu z določilom 3.4;

Skupina ADESA Europe: ADESA Europein/ali katera koli Ecadisova povezana družba, kar velja;

Prodaja ADESA Europe: pomen tega izraza je določen v določbi 6.1.1;

Potrditev prodaje ADESA Europe: pomen tega izraza je določen v določbi 6.1.2;

Opis vozila ADESA Europe: pomeni opis Vozila, ki ga v času Dražbe ponuja Skupina ADESA Europe;

Posebni stroški za državo: administrativni in logistični stroški, ki jih Kupec plača za vsako Vozilo, kupljeno preko Okolja in so odvisni od države, v kateri Prodajalec ponudi Vozilo na prodaj, in od države, v kateri je sedež Kupca;

Ecadis: podjetje European Car Auction and Distribution Solutions NV/SA, s sedežem na naslovu Grijpenlaan 19A, 3300 Tienen, Belgija, z matično številko 0867.129.223; ID za DDV: BE0867129223;

Ecadisova povezana družba: katera koli od naslednjih družb, ki so opisane v podrobnostih družbe na spletnem mestu www.adesa.eu.

Elektronski račun: račun, izdan in poslan v elektronski obliki, ki jo izbere ADESA Europe. To je pravna oblika računa, ki ga pošlje ADESA Europe;

Izvoz: dobava blaga, ki se ga dostavi in prenese izven Evropske unije;

Izvozni dokumenti: pravilno in v celoti izpolnjen dokumenti, ki so pravno zahtevani v zvezi s prevozom Vozila v primeru Izvoza in ki so potrebni za njegovo dokazovanje;

Dokazilo: vsa dokumentarna dokazila, zahtevana, da se nekaj dokaže (kar med drugim npr. vključuje Prevozne dokumente, Izvozne dokumente dokumentacijo, ki jo je špediter ožigosal in podpisal, za dokazovanje odpošiljanja in/ali prevoza Vozila iz enega kraja v drug kraj;

Dobava znotraj Skupnosti: dobava blaga, ki ga prepelje dobavitelj ali je prepeljano v imenu dobavitelja ali pa ga prepelje oseba, ki se ji blago dobavi, iz države članice Evropske unije v drugo državo članico Evropske unije;

Izgube: kakršna koli poškodba, izguba, zahtevek, zahteva, poškodba, na katero se sklicujejo tretje strani, strošek, davek ali izdatek katere koli narave;

Sredstva za dostop: uporabniško ime, geslo in takšna druga dostopna sredstva, ki se jih lahko zahteva za dostop do Okolja in njegovo uporabo;

Ponudba: ponudba, ki jo odda Kupec preko Okolja v zvezi s tem, da Kupec od ADESA Europe kupi eno ali več Vozil, kot je podrobno opisano v določbi 5.1.2.;

Ponujena cena: pomen tega izraza je določen v določbi 5.2.1;

Stranka: ADESA Europe in/ali Kupec, kar velja;

Okolje: spletno okolje, ki ga upravlja ADESA Europein preko katerega Kupec lahko oddaja Ponudbe za nakup Vozil, in je dostopno na strani www.adesa.eu ali na katerem drugem naslovu, o katerem Skupina ADESA Europe Kupca občasno obvesti ali prek aplikacije za mobilne naprave, ki je na voljo za Android in iOS

Nakupna cena: v zvezi z vsako Prodajo ADESA Europe Ponujena cena, Provizije za dražbo za vsa Vozila, Posebni stroški za državo za vsa Vozila in Stroški prevoza, povečano z vsemi veljavnimi Davki;

Obrazec za registracijo: obrazec, ki ga mora Kupec v postopku registracije na Okolju pravilno izpolniti. Med drugim vključuje veljaven ID za DDV, dokazilo o registraciji podjetja in kopijo osebnega dokumenta lastnika/direktorja registriranega podjetja, vsi dokumenti morajo biti skenirani originalni dokumenti z jasnimi povezavami;

Prodajalec: katera koli lizinška hiša, proizvajalec vozil, druga družba in/ali fizična oseba s poklicno dejavnostjo ali brez nje, ki na Okolju oglašuje Vozila;

Davki: vse oblike davkov, davki na dodano vrednosti, odtegljaji, dajatve (uvozne in/ali izvozne), carine, pristojbine in takse, ki jih naloži katero koli lokalno, občinsko, vladno, državno, zvezno ali drugo telo, in vse s tem povezane obresti, kazni, dodatne dajatve ali globe;

Pogoji in določila: ti pogoji in določila ADESA Europe;

Prevozni dokumenti: vsak pravilno in v celoti izpolnjen dokument, zahtevan v zvezi z dokazovanjem prevoza Vozila iz enega kraja v drugega, vključno (in ne omejeno na) s tovornim listom CMR, izvoznimi dokumenti ali potrdili o dostavi, in ki je potreben za dokazovanje tega prevoza;

Stroški prevoza: znesek, ki ga Kupec plača za prevoz Vozil;

Tristranski sistem: verižna transakcija med tremi strankami s sedežem v treh različnih državah članicah EU (A - B - C), pri kateri se blago (Vozila) pošlje neposredno iz prve države članice (A) v zadnjo (C). Pri ADESA Europe je celoten prevoz organiziran v imenu podjetja ADESA Europeali povezanih družb podjetja ECADIS, razen če je izrecno določeno drugače;

Uporabnik: pomen tega izraza je določen v določbi 4.1.1 ;

Vozilo: vsako vozilo, ki se oglašuje na Okolju;

Dokumenti vozila: kateri koli in vsi uradni dokumenti v zvezi z vozilom (vključno (in ne omejeno na) s potrdilom o skladnosti in dokumenti pregleda);

Informacije o vozilu: katera koli slika, opis, informacije, dokumentacija in/ali drug material v zvezi z Vozilom, ki se v času dražbe oglašuje na Okolju, vključno z Opisom vozila ADESA Europe.


 

3. Registracija na Okolju


3.1        Okolje je na voljo izključno poklicnim in priznanim trgovcem z vozili, ki so uradno registrirani, in samo ti ga smejo uporabljati.

3.2        Za pooblastilo za dostop in uporabo Okolja mora Kupec zahtevati potrditev registracije, tako da pravilno izpolni Obrazec za registracijo, pošlje vse zahtevane dokumente v zvezi z načini registracije, opisanimi na Okolju, in sprejme te Pogoje in določila.

3.3        Oseba, ki izpolni in odda Obrazec za registracijo ter sprejme te Pogoje in določila v imenu Kupca, predstavlja Kupca in jamči, da ima potrebna pooblastila za zakonito zastopanje Kupca.

3.4        Odvisno od sedeža Kupca in veljavnih predpisov glede DDV-ja, se Kupcu lahko ponudi možnost izbire, od katerega člana Skupine ADESA Europe želi prejemati račune pod temi Pogoji in določili. Če se Kupcu

3.4.1    ponudi ta možnost, je za namene teh Pogojev in določil ADESA Europe član Skupine ADESA Europe, ki ga izbere Kupec, in je takšna družba Kupčeva edina pogodbena stranka za vsak posel med Strankama, ki ga urejajo ti Pogoji in določila, in Kupcu izdaja račune ta družba. Če želi Kupec kasneje spremeniti to izbiro, je ta sprememba predmet predhodne odobritve družbe ADESA Europe; in

3.4.2    če se mu ta možnost ne ponudi, je za namene teh Pogojev in določil ADESA Europe podjetje ADESA Europein je podjetje ADESA EuropeKupčeva edina pogodbena stranka za kateri koli posel med Strankama, ki ga urejajo ti Pogoji in določila, in Kupcu izdaja račune to podjetje.

3.4.3    ADESA Europe se lahko odloči, brez pojasnila ali predhodnega obvestila, da račun izda iz lokacije ADESA Europeali iz države, kjer je Kupec registriran. Takšna sprememba ne daje pravice do kakršnega koli nadomestila ali odpovedi;

3.5        Kupec jamči, da so vsi poslani podatki in/ali dokumenti pravilni, popolni in veljavni. Kupec ADESA Europe takoj obvesti o kakršni koli spremembi podatkov, navedenih na Obrazcu za registracijo in/ali v dokumentih, oddanih na podlagi določila 3.2. Kljub določilu 3.6 pa Kupec priznava in sprejema, da podjetje ADESA Europe ne nosi nikakršne odgovornosti v zvezi s preverjanjem podatkov in dokumentov, ki jih priskrbi Kupec.

3.6        ADESA Europe ima kadar koli (pred potrditvijo Kupčeve registracije ali po njej) pravico preveriti točnost podatkov, navedenih na Obrazcu za registracijo, in/ali veljavnost dokumentov, ki jih Kupec odda na podlagi določila 3.2. Če takšno preverjanje razkrije kakršno koli netočnost podatkov in/ali kakršno koli neveljavnost dokumentacije, si ADESA Europe (brez prejudiciranja drugih pravic in sredstev na podlagi Pogojev in določil ali drugače) pridržuje pravico,

3.6.1    da zavrne Kupčevo zahtevo za registracijo. ADESA Europe o taki zavrnitvi Kupca obvesti in se lahko po izključno lastni presoji odloči Kupcu ponuditi možnost, da uredi vsako takšno netočnost in/ali neveljavnost; ali pa

3.6.2    Kupcu in njegovim Uporabnikom v skladu z določbo 4.6 izključi ali trajno blokira dostop do Okolja in njegovo uporabo.

3.7        ADESA Europe si ob vsakem času pridržuje pravico, da brez utemeljitve zavrne potrditev zahteve za registracijo. Skupina ADESA Europe ne bo odgovorna za nikakršno Izgubo, ki bi jo Kupec utrpel ali prevzel iz naslova vsake takšne zavrnitve ali v zvezi z njo.

3.8        Če se ADESA Europe odloči, da odobri Kupčevo zahtevo po registraciji, ADESA Europe o tem Kupca obvesti in Kupcu priskrbi eno ali več Sredstev za dostop do Okolja. Kupec ne bo mogel oddati nobene Ponudbe, dokler ADESA Europe ne sprejme takšne odobritve in mu ne priskrbi Sredstev za dostop.


 

4. Dostop do Okolja in njegova uporaba


4.1        Uporabniki in uprava na splošno

4.1.1    Kupec priznava in sprejema, da je odgovoren za dejanja in opustitve vseh uporabnikov, ki uporabljajo Okolje v imenu Kupca ali kako drugače s Kupčevimi Sredstvi za dostop („Uporabniki“). Kupec vsem Uporabnikom priskrbi izvod teh Pogojev in določil, ravna po teh Pogojih in določilih in poskrbi, da se po njih ravna vsak Uporabnik.

4.1.2    Kupec jamči, da Okolje uporablja v skladu s temi Pogoji in določili, v skladu z vso veljavno nacionalno in mednarodno zakonodajo in (na splošno) na odgovoren način, izključno za svoje lastne in sprejemljive poklicne namene in brez kršenja pravic tretjih strank. Niti Kupec niti Uporabniki nimajo dovoljenja za vnos sprememb v Okolje. Kupec nosi odgovornost in bo Skupini ADESA Europe poplačal in nadomestil škodo zaradi kakršne koli Izgube, ki jo Skupina utrpi ali sprejme in ki izhaja iz ali je povezavi z vsakršno (i) spremembo, povzročeno na Okolju; in/ali (ii) uporabo Okolja na način, ki ni skladen s temi Pogoji in določili.

4.1.3    Kupec se obvezuje, da ne bo uporabljal Okolja, in bo zagotovil, da ga njegovi Uporabniki ne bodo uporabljali (i) za prenašanje, pošiljanje ali širjenje podatkov, ki vsebujejo viruse, črve, vohunske programe, škodljive programe ali kakršno koli podobno zlonamerno programsko opremo; (ii) za izvajanje kakršnih koli preračunov, postopkov ali transakcij, ki bi motile, uničile ali omejile funkcionalnost delovanja Okolja ali katerega koli progama, računalnika ali telekomunikacijskega sredstva; (iii) za oddajanje kakršnih koli podatkov ali materialov, ki bi kršili pravice tretjih oseb, ki so klevetniški, obsceni, grozilni ali drugače nezakoniti; in/ali (iv) za oddajanje neobvezujočih Ponudb.

4.2        Zahtevana strojna, programska oprema in storitve

Kupec priznava in se strinja, da je odgovoren za izbiro, nakup in delovanje strojne, programske opreme in/ali telekomunikacijskih storitev, zahtevanih za povezavo z Okoljem in njegovo uporabo. Takšna strojna, programska oprema in/ali telekomunikacijske storitve morajo ustrezati najmanjšim zahtevam, ki so občasno lahko navedene na Okolju. Kupec je odgovoren za namestitev in stroške, povezane z nakupom in/ali licenciranjem takšne strojne, programske opreme in/ali telekomunikacijskih storitev. Skupina ADESA Europe ni odgovorna za strojno, programsko opremo, proizvode in storitve tretjih strank, na primer za telekomunikacijsko opremo, spletne povezave, operacijske sisteme in spletne brskalnike.

4.3        Varnost in Sredstva za dostop

4.3.1    Uporaba Okolja zahteva Sredstva za dostop. Sredstva za dostop so strogo osebna in Kupec je odgovoren za varovanje, zaupnost, varnost, da bodo on in njegovi Uporabniki Sredstva za dostop uporabljali primerno in da se bo poslužil vseh ukrepov, da bo nepooblaščenim tretjim strankam preprečil pridobivanje znanja in njegovo uporabo. Kupec ne sme prenesti ali prodati nobenega Sredstva za dostop nobeni tretji stranki, razen Uporabnikom, ki so primerno pooblaščeni za delovanje v njegovem imenu.

4.3.2    Kupec bo ADESA Europe po elektronski pošti ali faksu takoj obvestil o izgubi, kraji, kršenju zaupnosti ali o katerem koli tveganju za zlorabo Sredstev za dostop. Kupec je v celoti in brezpogojno odgovoren za vsakršno uporabo Okolja in vsako oddano Ponudbo, tudi za vse škodljive posledice, ki bi morda izhajale neposredno ali posredno iz tega, do enega (1) Delovnega dne po takšnem obvestilu.

4.3.3    Če ima ADESA Europe kakršen koli razlog za sum, da je bila zaupnost in/ali varnost Sredstev za dostop kršena, ali da je bilo Okolje zlorabljeno, sme ADESA Europe po izključno lastni presoji brez predhodnega obvestila izključiti dostop do Okolja in brez omogočanja pravice do kakršnega koli nadomestila.

4.3.4    Kupec priznava, da je bil opozorjen na to, da si ADESA Europe pridržuje pravico, da zavrne dostop Uporabniku, ki uporablja Sredstva za dostop, če je seja že odprta na drugem računalniku, kjer drug Uporabnik uporablja ista Sredstva za dostop.

4.3.5    Skupina ADESA Europe ima pravico, da za določeno ali nedoločeno obdobje prekine dostop do računa iz kakršnega koli razloga. To med drugim vključuje zakasnjeno plačilo za vozilo, sumljivo vedenje, sum goljufije ali sum davčnega vrtiljaka ali kateri koli drugi razlog, ki ga ADESA Europe ni dolžan sporočiti Kupcu.

4.3.6    Skupina ADESA Europe ne bo odgovorna za nikakršno Izgubo, ki bi jo Kupec utrpel ali prevzel iz naslova vsakega takšnega izključenega ali zavrnjenega dostopa, kot je to opisano v določilih 4.3.3, 4.3.4 in 4.3.5.

4.4        Stroški za storitve Okolja

ADESA Europe sme na Okolju občasno ponuditi določene storitve, za katere mora Kupec plačati ustrezne stroške, in/ali od Kupca zahtevati plačilo stroškov za obstoječe storitve. Ustrezni stroški bodo označeni na Okolju in so lahko ob različnem času različni. Kupec bo sam odgovoren za to, da preveri ustrezne stroške vsakič, ko Kupec (ali njegovi Uporabniki) dostopa do Okolja in/ali storitev, ki se ponujajo na Okolju, ali pa jih uporablja.

4.5        Pravice intelektualne lastnine

4.5.1    Pravice intelektualne in industrijske lastnine in strokovno znanje, povezano z Okoljem, je izključna last Skupine ADESA Europe. ADESA Europe Kupcu in njegovim Uporabnikom daje neprenosljivo, omejeno, neekskluzivno licenco samo za uporabo Okolja za Kupčeve lastne poslovne namene, dokler ADESA Europe Kupcu in/ali njegovim Uporabnikom ne blokira dostopa do Okolja.

4.5.2    Kupec se bo poslužil vseh potrebnih ukrepov, da bo zaščitil pravice intelektualne in industrijske lastnine Skupine ADESA Europe in zagotovil, da jih bodo ščitili tudi njegovi Uporabniki.

4.5.3    Brez prejudiciranja pravic Kupca in Uporabnikov v okviru zakonodaje v zvezi z zaščito računalniških programov, česar ni mogoče pogodbeno odkloniti, Kupec in njegovi Uporabnimi ne smejo: (i) na noben način spreminjati, prevajati ali prilagajati Okolja; (ii) na noben način prevesti programske kode ali razgraditi Okolja; (iii) na noben način preslikati Okolja; (iv) na noben način predati, podeljevati kot podlicenco, dajati v najem ali distribuirati Okolja tretjim strankam; (v) ustvariti nobenega proizvoda ali storitve, v osnovi podobne Okolju; in/ali (vi) posnemati nobenih zamisli, lastnosti in/ali delovanja Okolja. ADESA Europe si pridržuje izključno pravico, da popravi kakršno koli napako.

4.6        Izključitev in blokiranje

4.6.1    Kupec priznava in se strinja, da si Skupina ADESA Europe pridržuje pravico, da Kupcu in njegovim Uporabnikom zaradi kakršnega koli razloga izključi dostop do Okolja, vključno (in brez omejitve) (i) v primeru dejanskega kršenja teh Pogojev in določil ali v primeru upravičenega suma, da jih Kupec in njegovi Uporabniki kršijo; (ii) v primeru napada na sisteme IT Skupine ADESA Europe; (iii) na sodno zahtevo; (iv) da se ogne ali ublaži kakršen koli škodljiv udarec na Skupino ADESA Europe, Kupca in/ali Skupnost kupcev; in (v) za namene vzdrževanja Okolja. ADESA Europe se bo razumno potrudil in Kupca o takšni izključitvi obvestil, kakor hitro bo to praktično mogoče.

4.6.2    Kupec priznava in se strinja, da si Skupina ADESA Europe pridržuje pravico, da Kupcu in njegovim Uporabnikom za stalno blokira dostop do Okolja (i) v primeru, da Kupec in/ali njegovi Uporabniki kršijo te Pogoje in določila; (ii) v okoliščinah, opisanih v določilu 12; in (iii) v primeru sleparskih dejanj Kupca in/ali njegovih Uporabnikov; (iv) zaradi katerega koli drugega razloga po lastni presoji Skupine ADESA Europe.


 

5. Dražbe in Ponudbe


5.1        Dražbe

5.1.1    Okolje Prodajalcem ponuja možnost oglaševanja Vozil, ki jih nameravajo prodati. Takšna Vozila se lahko po izključno lastni presoji Skupine ADESA Europe oglašujejo ločeno ali združeno v eno ali več skupin Vozil.

5.1.2    Vsak član Skupnosti kupcev ima možnost oddaje obvezujoče ponudbe za odkup takšne skupine Vozil od Skupine ADESA Europe, tako da odda ponudbo (nakupno ceno brez Davkov in stroškov), po kateri takšen član Skupnosti kupcev ponuja odkup takšnih Vozil od Skupine ADESA Europe („Ponudbe skupnosti kupcev“).

5.1.3    ADESA Europe po Koncu dražbe oceni Ponudbe skupnosti kupcev in ADESA Europe po izključno lastni presoji določi, če želi prodati takšno skupino Vozil članu Skupnosti kupcev, ki je oddal najboljšo ponudbo. Kupec izrecno priznava in se strinja, da se njegovo Ponudbo sme izključiti iz te ocene, če ADESA Europe upravičeno smatra, da je njegova Ponudba nepravilna (na primer (in ne omejeno na) v primeru neobičajno visoke cene). Skupina ADESA Europe ne bo odgovorna za nikakršno Izgubo, ki bi jo Kupec utrpel ali prevzel iz naslova vsake takšne izključitve ali v zvezi z njo.

5.1.4    Kupec izrecno priznava in se strinja, da je vsaka prodaja vsakega Vozila s strani ADESA Europe kateremu koli članu Skupnosti kupcev odvisna od Prodajalčevega soglasja, da podjetju ADESA Europe proda Vozilo, in da oddaja najboljše Ponudbe Skupnosti kupcev ne zagotavlja, da bo Kupec lahko Vozilo tudi kupil.

5.1.5    Niti Skupina ADESA Europe niti Prodajalec ne nosita odgovornosti za nikakršno Izgubo, ki jo utrpi ali sprejme Kupec in ki izhaja iz kakršne koli odločitve Prodajalca ali podjetja ADESA Europe, da ob vsakem času prekliče ali drugače prekine Dražbo, ali pa je v zvezi s to odločitvijo.

5.1.6    Kupec je o veljavni Proviziji za dražbo in Posebnih stroških za državo za vsako Vozilo, ki je del Dražbe, obveščen preko Okolja. Kupec izrecno priznava in se strinja, da se lahko Provizije za dražbo in Posebni stroški za državo med Vozili in Dražbami razlikujejo.

5.2        Ponudbe

5.2.1    V primeru, da Kupec želi kupiti Vozilo (skupino Vozil), ima Kupec možnost oddati Ponudbo za nakup takega Vozila (Vozil). Ponudbo vedno predstavlja nakupna cena (brez Davkov in stroškov), ki jo Kupec podjetju ADESA Europe ponuja v plačilo za takšna Vozila („Ponujena cena“).

5.2.2    Kupec izrecno priznava in se strinja, da vsaka Ponudba, oddana preko Okolja, predstavlja obvezujočo ponudbo, ki je Kupec ne more umakniti do konca roka oseminštiridesetih (48) ur (računano samo za Delovne dni) po Koncu dražbe.

5.2.3    V primeru, da Kupec za isto Vozilo odda več kot eno (1) Ponudbo, bo ADESA Europe upošteval samo najvišjo Ponudbo Kupca.

5.2.4    Kupec izrecno priznava in se strinja, da za oddajo in sprejem Ponudbe vedno veljajo zadevna Pravila dražbe.

5.2.5    Kupec in njegovi Uporabniki pri nobenem Vozilu, ki se oglašuje v času dražbe, ne manipulirajo s ceno in na noben način ne ovirajo ponudb, ki jih oddajo drugi člani Skupnosti kupcev.


 

6. Prodaje ADESA Europe


6.1        Potrditev prodaje ADESA Europe

6.1.1    (i) Če se Kupčeva Ponudba smatra za najboljšo Ponudbo skupnosti kupcev v skladu z določilom 5.1.3, (ii) če ADESA Europe od Prodajalca uspe kupiti zadevna Vozilo (Vozila) in (iii) če se ADESA Europe odloči sprejeti takšno Ponudbo v skladu z določilom 5.1.3, ADESA Europe proda zadevno Vozilo (Vozila) Kupcu („Prodaja ADESA Europe“). Vozilo (Vozila) bo prodano po Ponujeni ceni, povišani za Provizije za dražbo, Posebne stroške za državo in vse veljavne Davke.

6.1.2    V takem primeru ADESA Europe obvesti Kupca o Prodaji ADESA Europe, od Kupca pa se zahteva, da v roku štiriindvajsetih (24) ur (en delovni dan) po prejemu takšne informacije od podjetja ADESA Europe preko Okolja potrdi administrativne podatke za dobavo Prodaje ADESA Europe („Potrditev prodaje ADESA Europe“). Kupec izrecno priznava in se strinja, da je Potrditev prodaje ADESA Europe administrativna formalnost za dobavo in si je ne bo razlagal kot Kupčevo možnost, da prekliče svojo Ponudbo in/ali da kako drugače prekliče Prodajo ADESA Europe.

6.1.3    V Potrditvi prodaje ADESA Europe Kupec vsekakor potrdi državo cilja kupljenega vozila (vozil). Kupec je izključno sam odgovoren za vse stroške, izdatke, Davke in vse druge posledice, povezane z njegovo izbiro države cilja. Skupina ADESA Europe ne bo odgovorna za nikakršno Izgubo, ki bi jo Kupec utrpel ali prevzel iz naslova izbire države cilja ali v zvezi z njo.

6.2        Plačilo in izdaja računa za Prodaje ADESA Europe

6.2.1    Za vsako Prodajo ADESA Europe se Ponujena cena poveča za vse Davke, ki jih plača Kupec. Davki vsebujejo DDV, če je predpisan, v državi sedeža člana Skupine ADESA Europe, ki izda račun za Prodajo ADESA Europe. V primeru Dobave znotraj Skupnosti ali Izvoza in če je dovolj Dokazil za prevoz Vozila, DDV za Prodajo ADESA Europe ne bo obračunan in bo Kupec odgovoren za obračun predpisanega DDV-ja v državi cilja.

Razen če se Vozilo v času prodaje nahaja v Belgiji, se Dobave znotraj Skupnosti za potrebe DDV-ja smatrajo za „Tristranski sistem“ (prim. tako imenovane transakcije ABC). To pomeni, da Kupec poskrbi za formalnosti glede DDV-ja v državi članici EU prihoda kot v zadnjem členu verige (prim. stranka C).

6.2.2    V času, ko ADESA Europe obvesti Kupca o Prodaji ADESA Europe pod določilom 6.1.2, bo ADESA Europe Kupcu poslal naročilnico, ki podrobno prikaže (i) Nakupno ceno, ki jo sestavljajo Ponujena cena, Provizije za dražbo, Posebni stroški za državo, Stroški prevoza in veljavni Davki; in (ii) vsako jamstvo, ki ga kupec plača v skladu z določilom 7.4.2. Kupec zagotavlja, da bo Nakupna cena v roku največ oseminštirideset (48) ur (računano samo za Delovne dni) po oddaji Potrditve prodaje ADESA Europe nakazana na bančni račun podjetja ADESA Europe, kot je to določeno na naročilnici.

6.2.3    ADESA Europe za vsako Prodajo ADESA Europe račun izda po prejemu Nakupne cene na bančni račun ADESA Europe.


 

7. Prevoz in dobava vozil ter Dokumenti vozila


7.1        Splošno

7.1.1    Prevoz Vozila opravi ADESA Europe ali pa se opravi v njegovem imenu. Po Kupčevi izbiri ima Kupec pravico, da poskrbi za prevoz Vozila v imenu ADESA Europe.

7.1.2    Vsako Vozilo se prepelje (in sme biti prepeljano samo) v državo cilja, označeno na Potrdilu prodaje ADESA Europe. Kupec nosi odgovornosti in Skupini ADESA Europe poplača in nadomesti škodo zaradi kakršne koli Izgube, ki jo Skupina utrpi ali sprejme in ki izhaja iz prevoza Vozila v katero koli državo, ki ni država cilja, označena na Potrdilu prodaje ADESA Europe, ali pa je povezavi s takim prevozom.

7.1.3    Lastništvo Vozila na Kupca preide, ko so dokumenti vozila poslani Kupcu. Lastništvo se ne prenese ob dobavi, ampak šele po odobritvi FCMR (dokaz o dobavi) s strani ADESA Europe. Tveganje, povezano z Vozilom, preide na Kupca na osnovi prvega od teh dogodkov: (i) Kupec prevzame Vozilo; (ii) dobava Vozila na državo cilja, ki jo je Kupec označil in (iii) po izteku roka dveh (2) tednov (ali takšnega krajšega roka, ki je prikazan na pooblastilu za prevzem) od prejema pooblastila za prevzem.

7.2        Prevoz Vozil, ki ga uredi ADESA Europe

To določilo 7.2 velja v primeru, da ADESA Europe uredi prevoz Vozil, poleg pogojev in določil ADESA Europe v zvezi s prevozom, ki so na voljo na Okolju.

7.2.1    Cene za prevoz, navedene na Okolju so informativne in neobvezujoče, dejanski Stroški prevoza bodo za zadevni prevoz odvisni od več meril, vključno (in ne omejeno na) s fizično lokacijo Vozila in tipom Vozila. Vse cene, navedene na Okolju, so brez predpisanih Davkov.

7.2.2    ADESA Europe ne organizira prevoza, dokler ni izpolnjeno oboje: (i) Nakupna cena je nakazana na bančni račun ADESA Europe, naveden na naročilnici; in (ii) Prodajalec sprosti Vozilo.

7.2.3    Vsi roki ali datumi za dobavo podjetja ADESA Europe ali v njegovem imenu so ocene in ne smejo biti bistvenega pomena. Razen v primeru lastne prevare ali zavestne namere Skupina ADESA Europe ni odgovorna za nikakršno zamudo pri dobavi. Zamuda pri dobavi katerega koli vozila Kupca ne razbremenjuje njegove odgovornosti, da sprejme dobavo.

7.3        Prevoz Vozil, ki ga uredi Kupec v imenu ADESA Europe.

To določilo 7.3 veljala v primeru, da Kupec organizira prevoz Vozil v imenu ADESA Europe.

7.3.1    Vozilo ni pripravljeno na prevzem in prevoz, dokler ni izpolnjeno vse troje: (i) nakupna cena je nakazana na bančni račun ADESA Europe, naveden na naročilnici; (ii) prodajalec sprosti Vozilo; in (iii) pooblastilo (pooblastila) za prevzem je izdano Kupcu.

7.3.2    Kupec Vozilo prevzame in prepelje najkasneje v roku dveh (2) tednov (ali v takšnem krajšem časovnem okviru, določenem na pooblastilu za prevzem) po prejemu pooblastila za prevzem. Kupec priznava in se strinja, da imajo ADESA Europe, Prodajalec ali tretja stranka, ki skladišči Vozilo v njunem imenu, v vsakem trenutku pravico, da zavrnejo dobavo Vozila Kupcu (ali Kupčevemu prevozniku, kar velja) v primeru, da Kupec (ali Kupčev prevoznik, kar velja) ne predloži veljavnega pooblastila za prevzem. Kupec nosi vso odgovornost za vsakršno Izgubo, ki jo utrpi Kupec, ADESA Europe, Prodajalec ali tretja stranka in ki izhaja iz takšnega primera, da Kupec ali njegov prevoznik pri sebi nima pooblastila za prevzem, ali pa je v zvezi s tem.

7.3.3    V primeru, da Kupec ne prevzame Vozila v roku

(a) dva (2) tedna (ali krajše obdobje, kot je navedeno na dokumentu za pooblastitev prevzema) po prejemu dokumenta za pooblastitev prevzema, ADESA Europe si pridržuje pravico do zaračunavanja administrativnih stroškov kupcu v znesku petdeset evrov (50 evrov) in do pet evrov (5,00 EUR) na dan do prevzema vozila;

(b)    enega (1) meseca po Potrditvi prodaje ADESA Europe, se Prodaja ADESA Europe v skladu z določilom 12.4 smatra za prekinjeno po krivdi Kupca.

7.4        Dokazilo o prevozu in dokumenti Vozila

7.4.1    Dobava znotraj Skupnosti

(a)    V primeru Dobave znotraj Skupnosti Kupec podjetju ADESA Europe pošlje vse pravilno izpolnjene zahtevane Prevozne dokumente in Dokazilo za Vozilo in državo cilja.

(b)    Kupec priznava in se strinja:

        (i)      da si ADESA Europe ne glede na to, ali prevoz organizira ADESA Europe ali pa je organiziran v njegovem
                 imenu, v primeru, da ADESA Europe dvomi v veljavnost ali popolnost Prevoznih dokumentov, ki jih
                 odda Kupec, pridržuje pravico, da zadrži Dokumente vozila do časa, ko Kupec pošlje veljavno
                 Dokazilo; in

        (ii)     da ADESA Europe ne pošlje Dokumentov vozila, dokler ne prejme pravilno izpolnjenih Prevoznih
                dokumentov in Dokazila.

7.4.2    Izvoz

(a)    V primeru Izvoza Kupec podjetju ADESA Europe pošlje vse pravilno izpolnjene zahtevane Izvozne dokumente in Dokazilo za Vozilo in državo cilja.

(b)    V primeru Izvoza ADESA Europe za čas do prevoza in prejema vseh potrebnih Izvoznih dokumentov za Vsako vozilo, ki se ga izvozi v države, ki niso članice EU, zahteva jamstvo v višini zneska DDV, ki bi se plačal v državi sedeža člana Skupine ADESA Europe, ki izda račun za Prodajo ADESA Europe, v primeru da Prodaja ADESA Europe ne bi predstavljala izvoza za namene DDV. Znesek jamstva je na naročilnici naveden ločeno. Garancija znaša 21 odstotkov (21 %) cene vozila, ki je najmanj 500 evrov (500 EUR).

(c)    Ko ADESA Europe od Kupca prejme potrebno Dokazilo in Izvozne dokumente, če Prodaja ADESA Europe predstavlja izvoz za namene DDV, se znesek jamstva vrne na bančni račun Kupca in se Kupcu izda račun za Prodajo ADESA Europe brez DDV-ja.

7.4.3    Razen v primeru lastne prevare ali zavestne namere Skupina ADESA Europe ni odgovorna za nikakršno Izgubo, ki jo Kupec utrpi ali sprejme (vključno (in ne omejeno na) z nezmožnostjo registracije vozila) in ki izhaja iz tega, da Dokumenti vozila niso popolni ali manjkajo, ali pa je v zvezi s tem.

7.5    Pošiljanje dokumentov vozila 

ADESA Europe bo dokumente vozila poslal v državo, v kateri je kupec registriran za namene DDV, po prejemu in potrditvi dokazila o dostavi ter prejemu nakazila celotnega zneska povečane nakupne cene. Kupec je v celoti sam odgovoren za ustrezno prijavo nakupa državnim organom. ADESA Europe v nobenem primeru ne odgovarja za nobeno napako, zmoto ali pozabljivost kupca v povezavi z izvajanjem njegovih dolžnosti, povezanih z zadevnimi davki (DDV-jem ali katerim koli drugim davkom).


 

8. Informacije o vozilu


8.1        Kupec priznava in se strinja, da posluje kot poklicen trgovec z vozili in da natančno pozna področje rabljenih vozil in teme, ki so tipično povezane z rabljenimi vozili in s posli z rabljenimi vozili.

8.2        Kupec priznava in se strinja, da je pri poslovno ugodnih ponudbah Skupine ADESA Europe glede Okolja in povezanih storitev za Skupino ADESA Europe nemogoče, da pripravi podroben tehnični pogled vsakega Vozila, ki ga Prodajalec oglašuje na Okolju, in da bi nase v zvezi s tem prevzelo odgovornost. Kupec priznava in se strinja, da vse Informacije o vozilu temeljijo na informacijah, ki jih je na voljo dal Prodajalec.

Do največjega obsega, ki ga dovoljuje zakon, brez prejudiciranja določila 9 in razen v primeru lastne prevare ali zavestne namere Skupina ADESA Europe ni odgovorna za in ne jamči za nikakršno Izgubo, ki jo Kupec utrpi ali sprejme in ki izhaja iz kakršne koli netočnosti v Informacijah o vozilu ali nepopolnosti Informacij ali pa je v zvezi z s tem (vključno (in ne omejeno na) z vsem v zvezi s kilometrino, poškodbami, tehničnimi napakami, izbirno dodatno opremo, barvo, letom izdelave, datumom prve registracije itd.)

Do največjega obsega, ki ga dovoljuje zakon, Skupina ADESA Europe izrecno izključuje vsakršno odgovornost za Izgube, ki izhajajo iz prevare tretje stranke ali pa so v zvezi z njo (vključno (in ne omejeno na) s prevarami glede omejitve kilometrine, stanjem marže in/ali številke šasije).

8.3        Informacije o vozilu lahko (odvisno od vozila) sestavljajo ena ali več vrst informacij, vsaka od njih je kot taka jasno označena na Okolju, vključno s temi:

8.3.1    Opis vozila ADESA Europe; in

8.3.2    poročila zunanjih tretjih strank in fotografije.

8.4        Kupec izrecno priznava,

8.4.1    da je vsaka od teh vrst informacij izdelana in ustvarjena ob različnem času in da kot taka ne daje vedno pravilne slike glede statusa Vozila ob trenutku prodaje Vozila;

8.4.2    da Kupec nima dostopa do nobene Informacije o vozilu, razen do Opisa vozila ADESA Europe, in da je posledično vsaka druga Informacija o vozilu pripravljena samo v Kupčevo korist;

8.4.3    da se pri določanju, če je stanje Kupcu dobavljenega vozila ustrezno, upošteva samo Opis vozila ADESA Europe; in

8.4.4    da ima v primeru kakršnega koli navzkrižja ali nejasnosti med Opisom vozila ADESA Europe in kakršno koli drugo Informacijo o vozilu, vedno prednost Opis vozila ADESA Europe.


 

9. Omejeno jamstvo


9.1        Za vozila, ki med dražbo niso označena kot »uničena vozila«, »vozila s tehničimi poškodbami«, »vozila s poškodbami karoserije« in »karambolirana vozila« in so zmeraj zadeva odstavka 10.5,

9.1.1    ADESA Europe jamči samo za to, da na dan dobave Vozilo ustreza Opisu vozila ADESA Europe. Če se (in do neke mere) za Vozilo v skladu z določilom 10 uveljavlja takšno jamstvo, ima ADESA Europe pravico, da za vsako takšno Vozilo izda dobropis v znesku razumnega ocenjenega znižanja vrednosti Vozila, do katerega je prišlo zaradi poškodbe Vozila, ki ni bila navedena na Opisu vozila ADESA Europe. V primeru, da ADESA Europe izda takšen dobropis, je takšen dobropis Kupčevo edino sredstvo; in

9.1.2    veljavnost katerega koli Kupčevega jamstvenega zahtevka je mogoča na podlagi tega, da ADESA Europe v skladu z določilom 10 pravočasno prejme obvestilo o kakršni koli domnevni neskladnosti Vozila.

9.2        Za vozila, ki med dražbo niso označena kot »uničena vozila«, »vozila s tehničimi poškodbami«, »vozila s poškodbami karoserije« in »karambolirana vozila« kupec izrecno priznava in soglaša, da do največjega obsega, ki je dovoljen po veljavni zakonodaji, ADESA Europe ne zagotavlja kakršne koli garancije, vključno brez omejitve kakršne koli garancije za skladnost ali prodajno kakovost.

9.3        Jamstvo, določeno v tem določilu 9 je izključno in namesto vseh drugih jamstev, predstavitev, pogojev ali drugih določil, določenih, impliciranih, zakonskih, pogodbenih ali drugačnih, vključno (in ne omejeno na) s kakršnim koli jamstvom ustreznosti za prodajo, jamstvom primernosti ali stanja za kakršen koli namen.

9.4        Jamstvo, določeno v tem določilu 9 ne velja, če (in do nekega obsega) neskladnost izvira iz (i) sprememb in drugih del, ki jih na Vozilu izvede Kupec ali druga oseba v imenu Kupca; in/ali (ii) če Kupec ali druga oseba v imenu Kupca Vozilo uporablja drugače kot z razumno skrbjo in znanjem.


 

10. Skladnost in pritožbe


10.1     Ob dobavi Vozila Kupec Vozilo pregleda (ali ga da pregledati v svojem imenu) in se prepriča, da je Vozilo skladno z Opisom vozila ADESA Europe. Med takšnim pregledom Kupec vedno upošteva (i) dejstvo, da je Kupec kupil rabljeno vozilo; (ii) kilometrino Vozila; in (iii) datum prve registracije Vozila. Okvare in poškodbe delov Vozila Kupcu ne dajejo pravice, da zavrne celotno Vozilo.

10.2     Pritožbe zaradi Vozila se vložijo na obrazcu za pritožbe ADESA Europe in

10.2.1  se glede na kakršno koli okvaro ali poškodbo, ki je razvidna iz razumnega pregleda ob dobavi, navedejo na dokumentu CMR in/ali tovornem listu;

10.2.2  glede na kakršno koli skrito okvaro ali poškodbo se vložijo najkasneje pred prvim od teh dogodkov: (i) poteče obdobje treh (3) dni po dobavi; in (ii) Kupec (ali katera koli tretja stranka pod Kupčevim nadzorom) po dobavi Vozila prevozi vsaj sto kilometrov (100 km).

10.3     Vsaka pritožba mora biti za to, da se lahko določi neskladnost Vozila, za potrebe podjetja ADESA Europe ali katere koli tretje stranke temeljito podkrepljena z vsemi potrebnimi dokazili. Za kakršno koli zunanjo škodo Kupec priskrbi jasne slike skupaj z oceno vrednosti škode. V primeru tehničnih težav Kupec ADESA Europe o okvari obvesti v skladu z določilom 10.2 in nato čim prej (in nikakor ne več kot v (1) tednu po oddaji pritožbe) podjetju ADESA Europe pošlje dokument uradne delavnice ali trgovca z vozili, ki opiše tehnično škodo in napravi seznam identifikacijskih številk potrebnih nadomestnih delov.

10.4     V skladu z odstavkom 9.2, do največjega obsega, ki je dovoljen po veljavni zakonodaji, niso mogoče pritožbe zoper vozila, ki so med dražbo označena kot »uničena vozila«, »vozila s tehničimi poškodbami«, »vozila s poškodbami karoserije« in »karambolirana vozila«.

10.5     Za podrobnejše informacije glejte naš dokument s pravilnikom o zahtevkih, ki je na voljo v vašem računu Moj račun.

 


 

11. Odgovornost


11.1     Do največjega obsega, ki ga dopušča veljaven zakon, in glede na določilo 11.3 Skupina ADESA Europe ne prevzema odgovornosti za nikakršno neposredno ali posredno ali posledično škodo katere koli vrste, vključno (in ne omejeno na) s prekinitvijo poslovanja, zahtevki tretje stranke in izgubo dobička, predvidenimi prihranki ali dobro voljo.

11.2     Do največjega obsega, ki ga dopušča veljaven zakon, glede na določilo 11.3 in do obsega določila 11.1 in/ali če ne velja kakršna koli druga omejitev in izključitev odgovornosti, določena v teh Pogojih in določilih, celotna skupna odgovornost Skupine ADESA Europe

11.2.1  za kakršno koli Izgubo kakršne koli vrste, ki jo utrpi ali sprejme Kupec in ki izhaja iz Prodaje ADESA Europe ali pa je povezana z njo, ne prekorači Ponujene cene za takšno Prodajo ADESA Europe; in

11.2.2  za katero koli drugo Izgubo, ki jo Kupec utrpi ali sprejme, je v vsakem koledarskem letu, v izjemnem primeru, da je odgovornost ADESA Europe nesporno dokazana, omejena na višjega od teh zneskov: (i) Provizije za dražbo in Posebni stroški za državo, ki jih Kupec plača v takšnem koledarskem letu; in (ii) tisoč evrov (1.000,00 EUR).

11.3     Nobena Stranka ne bo izključevala ali omejevala svoje odgovornosti za (i) svojo lastno prevaro ali zavestno namero; in/ali (ii) kakršno koli odgovornost, ki je ni mogoče izključiti ali omejiti po veljavni zakonodaji (v tem primeru ustrezna Stranka ne izključuje ali omejuje svoje odgovornosti samo v meri, v kolikor takšna izključitev ali omejitev ni dovoljena po veljavnem zakonu).


 

12. Blokiranje in preklici


12.1     Kupec ni upravičen do preklica prodaje ADESA Europe ali katerega koli drugega naročila dodatne storitve zaradi ustreznosti.

12.2     Če kupec ne izpolni teh Pogojev in določil, Kupec priznava in se strinja, da si ADESA Europe brez prejudiciranja drugih pravic in sredstev Skupine ADESA Europe na osnovi teh Pogojev in določil, na osnovi zakona ali drugače pridržuje pravico, da Kupcu in njegovim Uporabnikom na kateri koli način začasno ali dokončno blokira dostop do Okolja in njegovo uporabo. V takšnem primeru

12.2.1  bo ADESA Europe storil vse v mejah razumnega, da Kupca obvesti o takšnem blokiranju; in

12.2.2  ADESA Europe se lahko po izključno lastni presoji odloči za sprostitev Kupca in njegovih Uporabnikov, če se zaključi postopek preverjanja in potrditve. Kupec bo morda moral plačati stroške ponovne vzpostavitve.

12.3     Če bi Kupec klub določilu 12.1 želel preklicati Prodajo ADESA Europe, mora Kupec takšen preklic zahtevati pisno ali po elektronski pošti. Kupec priznava in se strinja, da se sme ADESA Europe po izključno lastni presoji odločiti, da takšen preklic zavrne ali dovoli. Če se ADESA Europe strinja in Kupcu dovoli preklic Prodaje ADESA Europe, bo Kupec podjetju ADESA Europe plačal (i) vse Provizije za dražbo in Posebne stroške za državo, povečane za vse veljavne Davke v povezavi s takšno Prodajo ADESA Europe; in (ii) deset odstotkov (10 %) Ponujene cene za takšno Prodajo ADESA Europe.

12.4     Kupec ni upravičen do preklica dodatne storitve. Če se kateri koli kupec odloči preklicati naročilo ADESA Europe, ne bo upravičen do kakršnega koli povračila.


 

13. Izdaja računa in plačilo


13.1     To določilo 13 velja za vse provizije in stroške, ki jih mora plačati Kupec v skladu s Prodajo ADESA Europe ali drugače na podlagi teh Pogojev in določil in na podlagi katerega koli izdanega računa in njegovega plačila.

13.2     Razen če ni izrecno navedeno drugače, bodo vsi stroški, provizije in zneski, navedeni na Okolju in v teh Pogojih in določilih, v evrih in brez vseh veljavnih dajatev.

13.3     Kupec priznava in se strinja, da bodo vsi računi izdani kot Elektronski računi in da Kupec ne bo prejemal papirnatih računov. Kupec priznava in se strinja, da je odgovoren za izpolnjevanje vseh veljavnih zakonskih zahtev v zvezi s prejemom in hranjenjem Elektronskih računov.

Kot izjema k tem navedbam lahko Kupec v Potrditvi prodaje ADESA Europe v zvezi z njegovo prvo Prodajo ADESA Europe izbere prejem papirnih računov. V tem primeru so vsi računi, ki jih ADESA Europe izda Kupcu, papirni računi.

Kupec izrecno priznava in se strinja, da ADESA Europe zaračuna administrativne stroške v višini petindvajset evrov (25,00 EUR) za vsak papirni račun, ki ga zahteva Kupec, in da se takšen znesek doda na vsak račun.

V primeru, da bi Kupec rad spremenil svojo izbiro glede izdajanja računov po svoji prvi Prodaji ADESA Europe, se Kupec obrne na ADESA Europe v skladu z določilom 16.3 .

13.4     Brez prejudiciranja pravic in sredstev Skupine ADESA Europe na podlagi teh Pogojev in določil, na podlagi zakona ali drugače, če plačilo ni nakazano na bančni račun podjetja ADESA Europe

13.4.1  v veljavnem roku plačila, si ADESA Europe pridržuje pravico, da Kupcu brez predhodnega obvestila zaračuna obresti za zamujene zneske plačila po obrestni meri, ki je enaka veljavni obrestni meri po belgijskem zakonu z dne 2. avgusta 2002 o zamudi pri plačilu v poslovnih transakcijah; in

13.4.2  v roku dveh (2) tednov po tem, ko ADESA Europe potrdi Prodajo ADESA Europe, se Prodaja ADESA Europe v skladu z določilom 12.4 smatra za prekinjeno po krivdi Kupca.

13.4.3  V primeru, da Kupec ni plačal zneski, ima ADESA Europe pravico, da blokira kateri koli znesek ali vozilo v njegovi posesti, brez predhodngea obvestila, da kompenzira neplačan znesek. Blokirani znesek ali vozilo nista omejena na isto transakcijo, ampak bosta razširjena na vse transakcije med skupino ADESA Europe in Kupcem.


 

14. Pravilnik o zasebnosti


14.1     Pravilnik vključuje pomembne informacije o tem, kako ADESA Europe zbira in obdeluje vaše podatke. Tukaj si oglejte naš pravilnik o zasebnosti.


 

15. Spremembe


15.1     ADESA Europe sme kadar koli spremeniti, preoblikovati, dopolniti ali izbrisati katero koli določilo teh Pogojev in določil.

15.2     ADESA Europe bo vsake spremenjene ali nove pogoje in določila objavil ob upoštevanju roka najmanj sedmih (7) koledarskih dni. Kupec izrecno priznava in se strinja, da ADESA Europe Kupca o takšnih spremenjenih ali novih pogojih in določilih lahko obvesti po elektronski poti, vključno z elektronsko pošto in/ali obvestilom na Okolju.

15.3     Spremenjeni ali novi pogoji in določila bodo veljali in se bo zanje smatralo, da jih Kupec sprejema, z dnem, ki ga določi ADESA Europe, razen če Kupec pisno v roku za obvestilo ADESA Europe obvesti o tem, da zavrača takšne spremenjene ali nove pogoje in določila. V takšnem primeru si ADESA Europe pridržuje pravico, da takoj in brez nadomestila, ki bi ga v zvezi s tem morala plačati Skupina ADESA Europe, omeji te Pogoje in določila ter Kupcu in njegovim Uporabnikom blokira dostop do Okolja in njegovo uporabo.


 

16. Razno


16.1     ADESA Europe registrira dostop do Okolja in njegovo uporabo. Ta dnevnik dostopa in uporabe služi kot dokaz, da je bil omogočen dostop do Okolja in da je Kupec uporabil Okolje, razen če Kupec lahko dokaže nasprotno. Elektronska sporočila, povezave, dejavnosti na omrežju in transakcije med podjetjem ADESA Europe in Kupcem se dokazujejo z dnevniškimi in transakcijskimi datotekami, ki jih ADESA Europe hrani v elektronski obliki. Kupec sprejema dokazno vrednost teh podatkov. Ta možnost dokaza ne preprečuje Strankama, da vsaka ponudi svoj dokaz, pridobljen na zakonit način.

16.2     Nobena Stranka ni odgovorna za nikakršno škodo, ki jo povzroči neskladnost ali zamuda pri skladnosti ali obveznostih, ki izhaja iz višje sile, zunanjega vzroka ali kakršnega koli drugega dogodka, ki ni pod razumnim nadzorom podjetja ADESA Europe.

16.3     Razen če ni izrecno navedeno drugače, Kupec vsako obvestilo, zahtevo in dopis podjetju ADESA Europe pošlje po pošti na naslov ADESA Europenv, Grijpenlaan 19A, 3300 Tienen, Belgija ali po elektronski pošti na naslov, ki ga Kupec prejme v postopku registracije na Okolju.

16.4     Kupec in ADESA Europe sta neodvisni pogodbeni stranki in odnos, ki se s tem vzpostavi, se ne smatra kot odnos med nadrejenim in podrejenim. Nobena prodaja ali obveznost katere koli Stranke do tretje stranke na noben način ni obvezujoča za drugo stranko.

16.5     Kupec brez predhodnega pisnega soglasja podjetja ADESA Europe nima pravice prenašati teh Pogojev in določil ali katere koli pravice in obveznosti, ki izhaja iz teh Pogojev in določil, na katero koli drugo stranko. ADESA Europe ima pravico, da te Pogoje in določila v celoti ali deloma ali katero koli pravico in obveznosti, ki izhaja iz teh Pogojev in določil, prenese na katerega koli člana Skupine ADESA Europe in/ali na katero koli tretjo stranko v povezavi s spremembo strukture podjetja katerega koli člana Skupine ADESA Europe, vključno (in ne omejeno na) z združitvijo in/ali nakupom.

16.6     Ta določila, katerih izrecen ali impliciten namen je, da po svoji naravi po koncu ali poteku teh Pogojev in določil obstanejo v veljavi, ostanejo v veljavi, vključno (in ne omejeno na) z določilom 2, 9, 10, 11, 12, 14 in 16.

16.7     Če je nepreklicno določeno, da bo neko določilo teh Pogojev in določil postalo, ali če postane neveljavno, nezakonito ali neizterljivo, potem takšno določilo, če je mogoče, in v kolikor je takšno določilo neveljavno, nezakonito ali neizterljivo, Stranke nadomestijo z veljavnim, zakonitim in izterljivim določilom, ki v čim večji meri odslikava prvotne namene. Če neveljavnega, nezakonitega ali neizterljivega določila ni mogoče nadomestiti veljavno, potem omenjeno določilo ne sme imeti učinka in se smatra, da ni vključeno v te Pogoje in določila, tako da ne učinkuje niti ne razveljavlja ostalih določil teh Pogojev in določil.

16.8     Ti Pogoji in določila so bili sestavljeni v angleščini in njihova določila se bodo tolmačila in razlagala v skladu z veljavno zakonodajo, navedeno v določilu 16.10 in glede na njihov splošno sprejet pomen v angleščini. Vsakršen prevod teh Pogojev in določil služi samo v korist Strank in ni obvezujoč za nobeno Stranko. V primeru kakršne koli neskladnosti med angleškim izvirnikom in njegovim prevodom imajo prednost določila angleške različice.

16.9     Pravicam in pravnim sredstvom posamezne Stranke na podlagi teh Pogojev in določil ali pa v zvezi z njimi se je mogoče odpovedati samo z izrecno pisnim obvestilom drugi Stranki. Vsaka taka odpoved velja samo v enem primeru in za namen, za katerega je bila dana.

16.10   Ti Pogoji in določila in vsaka Prodaja ADESA Europe se urejajo in so sestavljeni v skladu z belgijsko zakonodajo, brez opozarjanja na navzkrižje med zakonskimi določili.

Izključeni so veljavnost konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (CISG) in njena določila.

Za reševanje katerega koli spora, ki bi lahko izhajal iz teh Pogojev ali določil in/ali katere koli Prodaje ADESA Europe, ali pa bi bil v zvezi s tem, so izključno pristojna sodišča v Leuvnu v Belgiji.

16.11   Ti Pogoji in določila so bili pregledani dne 26/06/2019.


Vaše koristi

Brezplačna registracija
Ekskluzivno za trgovce z vozili
Registrirajte se!